Nieuws

 

Petra van Kuilenburg (Leefbaar Lokaal Belang, West Betuwe) op landelijke lijst verkiezingen Tweede Kamer voor de BBB BoerBurgerBeweging!

Afgelopen vrijdag zijn alle kandidatenlijsten ingeleverd per partij, zo ook die van de BBB. 

Petra van Kuilenburg is toegevoegd aan Kiesdistrict 6 voor de Provincie Gelderland!

Er kan dus 22-11 in Gelderland in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel gestemd worden op onze Petra tijdens de landelijke verkiezingen!

Wij wensen vanuit het bestuur van LLB en fractie, Petra heel veel succes toe!

#BBB #Verkiezingen2023 #BBBondgenoot #WestBetuwe #Gelderland #Kiesdistrict6 #BBBeter

 

Raadsvergadering 29 juni 2023

Perspectief nota 2024

 

Onderstaand de beschouwing van LLB tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2023.

Tijdens de beschouwing werd er een PowerPoint gepresenteerd met foto’s wat erg bij onze inwoners leeft. 


zie foto's die tijdens het betoog te zien waren bij galerie.

 

29-03-2023

Vandaag is Cor Nijhoff  beëdigd als algemeen bestuurslid voor BBB waterschap Rivierenland. Namens het bestuur,fractie en leden van LLB/Bondgenoot BBB feliciteren wij Cor en wensen hem veel succes! 

12-03-2023

15 maart 2023 Provincialeverkiezingen Gelderland en Waterschap Rivierenland. Stem 15 maart, op 16 maart is het te laat.


De link hieronder:

Kandidaten uit West Betuwe  

12-03-2023

15 maart 2023 Provincialeverkiezingen Gelderland en Waterschap Rivierenland. Stem 15 maart, op 16 maart is het te laat. De link hieronder:
Kandidaten uit West Betuwe


 

08-02-2023

 

Commissie vergadering

Onderwerp: Petitie Stop sluipverkeer op de wegen in West Betuwe.

Geachte voorzitter, gedeputeerde(n) en leden van de commissie,
Namens de fractie van Leefbaar Lokaal Belang maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om bij dit vrije agendapunt in te spreken. 

Wij hebben met name vragen en opmerkingen
omtrent de plannen A2 – MIRT verkenning en willen u de petitie ’Stop Sluipverkeer op de wegen in West Betuwe’ overhandigen.

Deze petitie wordt ook aangeboden aan de Burgemeester van West Betuwe en aan de Tweede Kamer vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Er zijn veel klachten rondom het sluipverkeer in onder andere Beesd, Waardenburg, Tuil , Haaften en omliggende kernen. Bij filevorming op de A2, A15 maar ook op de provinciale
N830 (Steenweg - Graaf Reinaldweg) lopen de overige wegen in de dorpen vol, vooral tijdens de avondspits en inmiddels met regelmaat ook overdag.

Niet alleen bedrijven hebben daardoor een fors logistiek probleem, maar dat geldt uiteraard ook voor belangrijke hulpverleners als ambulance, brandweer, politie en huisartsen
Het risico voor genoemde hulpverleners niet tijdig ter plaatse te kunnen komen bij een spoed geval, ongeluk of ander soortige calamiteit is zeker niet denkbeeldig, met alle
gevolgen van dien.

Verder worden lijnbussen door de verkeersdrukte ook opgehouden, wat weer voor ongemak
voor de reizigers betekent, zoals aansluitingen missen bij aansluitend openbaar vervoer.

Tevens zien wij toenemende gevaarlijke situaties voor fietsers, bromfietsers en wandelaars.

Voor inwoners die woonachtig zijn aan de betreffende wegen wordt het een steeds groter
probleem om vanaf hun woonerf in te voegen op de betreffende wegen.

Voertuigbestuurders van o.a. de snelwegen zoeken alternatieve routes en/of worden daarop gewezen door mobiele en/of ingebouwde auto navigatiesystemen. De genoemde lokale
wegen zijn hierop niet berekend. Een gevolg hiervan is onder andere dat de wegen en bermen structureel worden kapot gereden.

De veiligheid van de (langzame) verkeersdeelnemers kan door bovengenoemde situaties niet gewaarborgd worden en voor bedrijven levert het toenemend sluipverkeer behoorlijk
nadeel op.

Het autoverkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, zorgt voor grote overlast en onveilige
situaties en wij zien graag, dat er op korte termijn maatregelen genomen worden om het
sluipverkeer tegen te gaan.

In de petitie, die ondersteund word door meer dan 1000 inwoners en/of andere betrokkenen, roepen wij het college van West Betuwe op een verkeersbesluit te nemen
waar de borden staan met de aanduiding ‘alleen bestemmingsverkeer’.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe verzoeken wij om een calamiteitenplan op te stellen om dicht slibben van de wegen
in de betreffende dorpen binnen de gemeente West Betuwe te voorkomen, en waar mogelijk een gezamenlijke aanpak om de sluiproutes uit bovengenoemde navigatiesystemen
te halen middels een mogelijke update.

Tot slot verzoeken wij , in verband met de verbreding van de MIRT A2, een rondweg in te passen in de nieuwe plannen, om toekomstige verkeersinfarcten, zoals die nu haast dagelijks
optreden, binnen West Betuwe te voorkomen.

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe hoopt op korte termijn een reactie en eventuele antwoorden van u te ontvangen.
Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.

Namens de Fractie Leefbaar Lokaal Belang
Petra van Kuilenburg
Fractievoorzitter
[email protected]

  

11-11-2022

 

 Petitie: Stop Sluipverkeer Op De Wegen in West Betuwe!

Waar dient deze petitie voor?

Met behulp van deze petitie willen wij zorgen voor een veilige situatie voor iedereen. Het sluipverkeer zal niet meer zorgen voor gevaarlijke situaties en ergernis.

Leefbaar Lokaal Belang zal deze petitie overhandigen aan de burgemeester van West Betuwe, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Provincie Gelderland.

 

Om kracht bij te zetten aan de noodzaak om maatregelen tegen het toenemende sluipverkeer door West Betuwe te treffen roepen wij u als bewoners van West Betuwe op om ons te steunen middels het invullen van de petitie.

 

Elke stem telt!

  

26-04-2022

 

Reactie van LLB op het coalitieakkoord 2022-2026 in Beweging!

 

In het coalitieakkoord in Beweging van West Betuwe periode 2022 – 2026 staat onder andere geschreven:

“In beweging komen, dat kunnen wij niet alleen. Dit vraagt ook wat van onze bestuurscultuur. We zoeken verbinding en samenwerking.”

 

Voorzitter, dit zijn mooie en herkenbare woorden maar loze beloften.

De landelijk gelanceerde kreet ‘nieuwe bestuurscultuur’ komt niet van de grond, maar heeft zelfs al behoorlijk schipbreuk geleden! Denk maar aan D66.

 

Maar het krantenartikel in Het Kontakt noopt ons om toch even hierop te reageren. Het is blijkbaar een uitvloeisel van deze nieuwe bestuurscultuur dat informateurs- en formateurs vertrouwelijk besproken zaken tijdens het formatieproces aan de openbaarheid prijs te geven. Dit is beneden alle peil en draagt bij tot een ‘valse’ beeldvorming. Zeker gezien de opmerking naar onze partij “De partij was volgens heer Keereweer voor de meeste partijen onaanvaardbaar”. Opmerkelijk gezien het feit dat wij met eerlijke politiekvoering en altijd open en klaar staan voor de inwoners van West Betuwe de derde partij zijn geworden. Dus met benoemen en niet verbloemen van zaken. Eerlijk zijn naar de inwoners. Ons is overigens niet duidelijk waarom de heer Keereweer over een soort ‘cordon sanitaire’ spreekt naar LLB. Wij zijn een partij die steeds met een open vizier hebben gestreden en klaar staan voor de inwoners.

Een motivatie voor deze uitspraak hebben wij niet mogen ontvangen, laat staan excuses voor deze uitspraak van de heer Keereweer. Wij zijn altijd zorgvuldig geweest met vertrouwelijke informatie, maar zullen nu een uitzondering maken om enige zaken zuiver te duiden en in het juiste licht te stellen.

 

Wij hebben maar korte gesprekken gevoerd met onder andere de heer Keereweer. Tijdens het gesprek hamerde hij steeds maar op het noemen van onze kandidaat wethouder. Dat vonden wij direct al bevreemdend. Je zou haast denken dat het eerst over standpunten dient te gaan etc. Maar wij mochten van onze kandidaat wethouder de naam niet noemen, dus hebben wij dat ook niet gedaan. Wij hadden een beoogd wethouder en zelfs een reserve kandidaat.

 

Toen mochten wij de naam niet noemen, maar nu kunnen wij openheid van zaken geven en dat is niet fraai. Het is zelfs in strijd met die beoogde nieuwe bestuurscultuur. Wat is het geval.

 

Ten eerste gaat het over wethouder Jacoline Hartman. U weet wel, onze wethouder in de vorige periode. Zij was dus onze kandidaat wethouder en tot 2 weken geleden ook lid van onze partij. Zij had er mee ingestemd, maar 19 maart jongstleden meldde zij dat zij was gevraagd door een andere lokale partij.U heeft niet de gemeente genoemd, blijkbaar moest dat geheim blijven, maar u moest wel wat verder rijden! Door deze mededeling was u natuurlijk wel kandidaat wethouder af voor onze partij. Als dank voor onze partij brede steun in de afgelopen jaren, ook na uw aftreden als wethouder, was u na 19 maart jl. niet meer telefonisch bereikbaar. Maar goed, inmiddels zoals gezegd hadden wij een respectabele reserve kandidaat wethouder. Wij waren wel benieuwd naar welke gemeente u als landelijk VVD lid zou gaan. En nu komt deel 2 van dit verhaal.

 

Ze trad als wethouder toe naar Dorpsbelangen in de gemeente West Betuwe. Oh, dat is dus deze gemeente. Mevrouw Hartman heeft gesolliciteerd als wethouder bij Dorpsbelangen of Dorpsbelangen heeft mevrouw Hartman benaderd en weggetrokken bij LLB. Ze zullen haar wellicht verteld hebben dat LLB toch niet in het college zou komen, zij stonden namelijk aan het formatiestuur. Nu wordt ook de ‘cordon sanitaire’ uitspraak van de heer Keereweer duidelijk. Het heeft er alle schijn van dat dit een vooropgesteld plan was. Dus personele ‘wethoudergebrek’ bij Dorpsbelangen resulteert in vals spel naar een andere lokale partij! Dit stiekeme gedoe is diep en diep triest zowel van mevrouw Hartman als Dorpsbelangen.

Wij zijn kort en duidelijk naar mevrouw Hartman: Wij zijn diep teleurgesteld in handelen van mevrouw Hartman en ons vertrouwen in u is ernstig geschaad.

 

Wij constateren dat deze coalitie een uitstekende start heeft gemaakt met deze nieuwe bestuurscultuur!

 

Wij vinden het bijzonder spijtig dat er om de 2e, 3e en 4e partij van West Betuwe omheen is geformeerd. Als we kijken naar de inhoud van het coalitie akkoord zelf, zien we ook dat er heel veel raakvlakken zijn met onze eigen standpunten en programma en doet het ons deugd dat er ook veel zaken hiervan zijn overgenomen. Maar daar zullen we inhoudelijk nog even op terugkomen.

 

 

Voorzitter, ook willen nog even reageren op het coalitieakkoord zelf.

 

 

Dienstverlening & Bestuurscultuur.

Dit gaan we doen; We wijzen meedenkfunctionarissen aan binnen de organisatie. Zij begeleiden inwoners en organisaties die vastlopen met hun aanvraag etc.

Voorzitter, dit is niet aan de coalitie, maar voor de gemeentesecretaris. Wij vinden deze uitspraak ook geen sier maken naar onze ambtenaren, net of zij nooit mee hebben gedacht.

Wij zijn wel verheugd dat de coalitie ons punt van communicatie meeneemt in het akkoord. Gelukkig krijgen wij daar dan nu wel steun in. Fijn om te lezen dat de dienstverlening dichtbij en op maat een verdiepingsslag krijgt. En we hopen dat het vertrouwen in de gemeente weer wordt hersteld en ook echt daad bij woord word gevoegd als het gaat om communicatie en participatie richting onze inwoners.Kerngericht werken.

Goed dat het kerngericht werken doorgetrokken gaat worden en de 26 kernen zijn eigen identiteit en karakter kunnen behouden met aandacht voor maatwerk.

Voor verder kanteling naar kerngericht werken maken we éénmalig 5 miljoen euro vrij. Wij vragen ons echt af of zij wel weten wat ze doen om 5 miljoen uit de algemene reserve te halen!

Wat wij nooit eerder van de coalitiepartijen hebben gehoord, maar ons idee en uitspraak ten uitvoering willen brengen verheugd ons wel. Namelijk we zijn als gemeente zichtbaar in de kern, zowel de bestuurders als de ambtenaren. Beter laat dan nooit toch!

 

Wonen & Openbare Ruimte.

Vergunningverlening bouwen halen we volledig weg bij de ODR. Wij zoeken daarbij om ook toezicht en handhaving in eigen huis te realiseren en organiseren. Wij zijn hier zeer verheugd over omdat wij dit al jaren zeggen. Wel vragen wij ons af waarom de coalitie in 2020 dit besluit heeft teruggedraaid en nu weer invoert. Het moet geen jojobeleid worden in West Betuwe!

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten wordt bij voorkeur op het terrein van de werkgever gerealiseerd. Wat verstaat men onder klein? Waarom niet kijken wat wel en niet kan bij een ondernemer? Merkwaardig vinden wij dat de coalitie niks zegt over grootschalige huisvesting die zij pas nog hebben vastgesteld!

Ook is het fijn om te vernemen dat men nu eindelijk wil kijken naar de dienstverleningsovereenkomst om het beheer openbare ruimte dat door AVRI wordt uitgevoerd weer terug te halen naar de gemeente. Ja, ook dit zeggen wij al jaren.

Maar ja, beter laat dan nooit toch!

 

Voorzieningen.

Mooi om te lezen dat de scholen en peuterspeelzalen behouden blijven. Zo komt er ook duidelijkheid richting de kleinere scholen in onze gemeente.

Speeltuinen blijven we ondersteunen met jaarlijkse subsidies en voldoende geld voor periodiek (groot) onderhoud. Waarom komt de portefeuillehouder hier nu mee? Hij heeft onderlaatst zomaar toestellen weggehaald zonder de jongeren, ouders

grootouders hierbij te betrekken? Weer zo’n jojobeleid.

Er staat specifiek vermeld dat het onderzoeken naar de verbreding/uitbreiding van de theaterzaal de Pluk. Een ander MFC namelijk de Burcht van Haeften zit met een te krappe sportzaal, gaat daar ook naar de uitbreiding gekeken worden? Ook is het gebouw niet inclusie, niet rolstoeltoegankelijk wat al meerdere malen is aangekaart door het bestuur. Gaat hier de komende 4 jaar WEL actie op ondernomen worden?

 

Vrijwilligers & Verenigingsleven.

We schaffen de leges af voor vergunningen rond lokale vrijwilligersevenementen. Ons inziens gebeurd dit al!

Jongeren roepen we actief op om met eigen ideeën voor activiteiten te komen. We vragen hier de hulp van de jongerenraad bij. Waar blijft de kinderraad dan? Dat was toch ook een goed idee van LLB waren de woorden van de portefeuillehouder toen wij dit in het debat met de jongeren aankaarten.Zorg & Welzijn.

We intensiveren de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur op scholen en naschoolse voorzieningen. Ook hier is LLB verheugt over omdat wij dit als enige partij verschillende malen hebben ingebracht. Chapeau hiervoor!

 

Sport, Kunst, Cultuur & Recreatie.

In 2025 willen we Sportgemeente van het jaar worden. Dit is een zeer ambitieuze uitspraak. Hoe denkt het college/coalitie dit te gaan bewerkstelligen? Hier lezen wij namelijk niks over terug.

We kijken met inwoners naar de mogelijkheid van natuurzwembaden b.v. Crobsche waard en zoeken met visverenigingen voldoende, bereikbare en toegankelijke viswateren. Chapeau, dit is ook van LLB overgenomen.

 

Verkeer & Vervoer.

Helaas zien wij het coalitieakkoord niks terug over een besluit te nemen betreft sluipverkeer en de A2.

 

Natuur, Landschap & Milieu.

Meer natuur, een schoner lucht en minder CO2. Daar gaan we voor. Daarom planten we voldoende (nieuwe) bomen: 1 voor iedere gekapte boom en waar mogelijk meer. Dit is weer zo’n jojobeleid. Eerst gaat men bezuinigen in de begroting over onderhoud bomen en nu meer bomen planten.

Wij zijn wel verheugd dat er nu zwart op wit staat, we plaatsen geen grote windturbines meer en kijken naar alternatieven zoals waterkracht. Ook geen zonneparken op agrarische gronden. Ja, ook dit hebben wij meerder malen aangekaart.

 

Veiligheid & Openbare Orde.

We starten een lobby en onderzoek om op een vaste fysieke plaats in de gemeente een politiebureau loket voor onze inwoners te realiseren. Ook hier zijn wij verheugd over omdat alleen Verenigd West Betuwe en LLB dit al meerdere keren hebben aangehaald. Fijn om te lezen dat er meer ruimte komt voor horecaterrassen en dat de openingstijden voor dorpshuizen en horeca in de kernen verruimd gaan worden. Wat betreft de flitsvergunningen was ook LLB steeds die het aankaartte. Hier kregen wij steeds weinig steun van andere partijen.

De traditie van vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling blijft toegestaan. Wel hanteren we een proactieve aanpak van vuurwerkoverlast. Waarom wordt er geen rekening gehouden met bepaalde doelgroepen o.a. woonzorgcentra?

 

Financiën.

Wij willen een afweging maken of we de werkzaamheden door onze bedrijfsvoering organisatie blijven uitvoeren of dat we die in onze eigen organisatie onderbrengen. Merkwaardig vinden wij dit nu. Wij hebben dit ook al eerder aangegeven en kregen hierbij geen steun. Waarom nu dan wel in het coalitieakkoord?

Gemeentelijke belastingen mogen niet harder stijgen dan de inflatie. Hoe wil men dit realiseren nu men voor Sinterklaas gaat spelen?We voeren een actieve arbeidscommunicatie om talentvolle medewerkers te werven en zo de inhuur te beperken tot specifieke expertise. Wij zijn het eens voor beperkte inhuur, maar als je het coalitieakkoord leest, vragen wij af hoe men dit zo kan schrijven. Tevens om talentvolle medewerkers te werven en hiervoor te investeren is een uitspraak die LLB heeft gedaan in het debat en daarvoor. Ook hier chapeau voor!

 

In beweging komen doen we al, anders zou betekenen dat we stilstaan. Wij zullen constructief mee blijven denken en werken aan een bruisend en leefbaar West Betuwe, waarbij we onze inwoners en ondernemers centraal stellen. En we hopen dan ook van harte dat het huidige college en coalitie de samenwerking blijft opzoeken met de andere partijen ook als daar goede voorstellen of initiatieven uit voortvloeien en het geen oppositie/coalitie periode gaat worden.

 

Voorzitter tot slot, wij (LLB) willen u en dat menen wij echt, heel veel sterkte en succes wensen met deze coalitie, deze nieuwe bestuurscultuur en blijft op u hoede! Als LLB zullen wij constructief mee blijven denken en kritisch zijn als dat nodig is.

 

Namens de fractie Leefbaar Lokaal Belang


 

Jaarstukken 2021, 1e Burap 2022 en Perspectiefnota 2022.


TROTS OP ONZE LIJSTTREKKER PETRA VAN KUILENBURG ! 


Gaat u vandaag stemmen?
NU IS HET MOMENT STEM LIJST 6 !

Leefbaar Lokaal Belang, samen maken wij het verschil! #Elkeinwonertelt  #echtlokaalbetrokken #zichtbaar #WestBetuwe #Lijst6

TROTS OP ONZE LIJSTTREKKER PETRA VAN KUILENBURG ! 


Gaat u vandaag stemmen?
NU IS HET MOMENT STEM LIJST 6 !

Leefbaar Lokaal Belang, samen maken wij het verschil! #Elkeinwonertelt  #echtlokaalbetrokken #zichtbaar #WestBetuwe #Lijst6

PETRA VAN KUILENBURG (Leefbaar Lokaal Belang) DOET MEE AAN LANDELIJK TV VERKIEZINGSDEBAT NOS DEBAT NEDERLAND KIEST OP 15 MAART 2022


Petra van Kuilenburg is uitgenodigd om mee te doen aan het TV verkiezingsdebat van NPO 1 waarbij zowel landelijke partijleiders als lokaal actieve partijen (waaronder LLB) met elkaar in gesprek gaan over thema's met lokale impact.

De onderwerpen worden geïntroduceerd met korte reportages.


Het debat wordt op dinsdag 15 maart 2022 live uitgezonden.
Het 1e gedeelte begint om   19.04 NOS Nederland kiest: De stemming
Het 2e gedeelte begint om   20.32 NOS Nederland kiest: Het debat

HET AFTELLEN IS BEGONNEN !
U KUNT LLB GAAN STEMMEN !
NU IS HET MOMENT STEM LIJST 6 !HET AFTELLEN IS BEGONNEN !
U KUNT LLB GAAN STEMMEN !
NU IS HET MOMENT STEM LIJST 6 !STUDENTEN EN SPOEDZOEKERS ZIJN IN WEST BETUWE ARBEIDSMIGRANTEN GEWORDEN 


Tijdens de commissie ruimte van 8 maart 2022 zijn de zogenaamde "aanvullende kaders" voor een nog grootschaliger huisvesting van arbeidsmigranten besproken. Deze kaders zijn gemaakt door een speciale werkgroep uit de Raad. De inwoners van Geldermalsen kunnen nu nog grootschaliger huisvesting van arbeidsmigranten verwachten, want ook studenten en spoedzoekers worden in dit beleid gezien als arbeidsmigranten.


Geen inspraak

Dit is nu al de tweede keer dat de inwoners van West Betuwe niet zijn betrokken bij grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Bij het huidige beleid zijn inwoners niet betrokken en dat geldt nu ook voor het advies en de plannen van de werkgroep. Plannen van de veiling en AH/Blokker zijn eind januari 2022 alleen aan de Raad gepresenteerd.

De inwoners zijn daar buiten gehouden. Ook de volgorde is verkeerd: Eerst tilt de werkgroep dit onderwerp over de verkiezingen heen. Pas nadat de raad deze aanvullende kaders heeft vastgesteld, wordt gekeken of er draagvlak is bij de burgers, maar dat is dan mosterd na de maaltijd. Dat geldt ook voor het maken van afspraken met de veiling en AH/Blokker.

Die afspraken zijn trouwens ook niet afdwingbaar en de initiatiefnemers geven geen enkele garantie dat er woningen vrij komen.


Werkgroep is buiten haar boekje gegaan

Inwoners wordt een rad voor ogen gedraaid: studenten en spoedzoekers worden plotseling arbeidsmigranten. Daarmee is de werkgroep buiten haar boekje gegaan, want het aangenomen amendement waarin de werkgroep destijds is ingesteld ging over het beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten in West Betuwe en niet over huisvesting van andere doelgroepen. Dat blijkt duidelijk uit de toelichting van het amendement. Tenslotte is het maar de vraag of er arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest, want uit de commissievergadering bleek dat volgens afspraken uit het verleden er ook andere werknemers moeten kunnen worden gehuisvest. De werkgroep bleek daar niets van te weten.


Als het zo gemakkelijk is om studenten en spoedzoekers arbeidsmigranten te maken, waar gaat dit dan eindigen? Overigens is er nog steeds geen aanvraag ingediend door de initiatiefnemers terwijl dat al sinds 26 mei 2021 kan.


LLB vindt het belangrijk om arbeidsmigranten kleinschalig en verspreid te huisvesten bij onze agrariërs. LLB is de enige partij die open, eerlijk en consequent is: wij zijn tegen grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.


Leefbaar Lokaal Belang ontmoet BoerBurgerBeweging


Afgelopen zaterdag heeft de fractie van Leefbaar Lokaal Belang kennis gemaakt met Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging tijdens een werkbezoek in Zevenbergen met de andere BoerBurgerBondgenoten.


LLB heeft veel gemeen met BBB

,,Wij hebben veel gemeen met de partij van Caroline van der Plas en ondersteunen hun verkiezingsprogramma. Daarom is een hechtere samenwerking een logische vervolgstap,” zegt de fractie van LLB.


LLB is een partij met oog voor inwoners en ondernemers in DE fruitgemeente van Nederland! 
Het woord “leefbaar” staat centraal in de naam van de partij. Dit betekent dat zij een warm hart toedragen aan het verenigingsleven en dat leefbaarheid van de 26 kernen voor LLB essentieel is. De partij wil het dorpse en stadse karakter en voorzieningen in de kernen behouden.


West Betuwe is DE fruitgemeente van Nederland. Land en tuinbouw zijn daarbij onmisbaar en moeten daarbij niet worden belemmerd in hun mogelijkheden. Onze agrariërs zijn zowel de gebruikers als de beschermers van ons buitengebied.


Gezond verstand voor een gezond platteland. De stem van en voor West Betuwe als Boer Burger Bondgenoot.


Meer informatie is terug te lezen op de website: www.leefbaarlokaalbelang.nlLLB IS EERLIJK EN TRANSPARANT OVER DE RODENBURG EN ARBEIDSMIGRANTEN

03-03-2022

In het verkiezingsdebat dat op 2 maart jl. door Koetjong werd georganiseerd werd het verschil tussen de drie lokale partijen van West Betuwe duidelijk zichtbaar. LLB is de enige echte lokale partij die keer op keer bewijst dat zij eerlijk en transparant is naar de kiezers!

Transparant over de Rodenburg
Als eerste voorbeeld noemde Petra van Kuilenburg uitgaansgelegenheid de Rodenburg. Dorpsbelangen zegt in haar verkiezingsprogramma: "als gemeente de juiste omstandigheden en hulp bieden aan uitgaansgelegenheden zoals de Rodenburg". Verenigd West Betuwe vindt dat de Rodenburg open moet blijven. Waar waren Dorpsbelangen en Verenigd West Betuwe toen de Rodenburg hulp nodig had van onze raad? Wat in hun verkiezingsprogramma's staat, klopt dus niet. LLB was en is de enige partij die wederhoor heeft gedaan en het hele dossier heeft gelezen.Bij ons is het boter bij de vis en wij zijn consequent. LLB is de enige lokale partij die voor de Rodenburg is opgekomen. Wij zullen dit blijven doen.

Eerlijk over huisvesting van arbeidsmigranten
Petra noemde als tweede voorbeeld de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Daar is LLB op tegen en dat zeggen we ook duidelijk in ons verkiezingsprogramma. Dat is heel anders bij de twee andere lokale partijen. Dorpsbelangen geeft aan: niet te veel arbeidsmigranten op 1 plek. Voor Verenigd West Betuwe geldt dat zij tegen het realiseren van een hotel voor buitenlandse werknemers is. Dan kan de rest wel? Dit betekent: Bij de Veiling 300 plaatsen en 256 plaatsen bij de AH en Blokker. Zowel Dorpsbelangen als Verenigd West Betuwe zitten in de werkgroep grootschalige huisvesting arbeidsmigranten. Allebei hebben ze ingestemd met grootschalige huisvesting in het huidige arbeidsmigrantenbeleid.

LLB is helder en eerlijk: geen grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Geldermalsen of welke kern dan ook in West Betuwe.

Grootschalige huisvesting in Geldermalsen wordt verder uitgebreid

Over arbeidsmigranten is het laatste woord nog niet gezegd: zonder de inwoners van Geldermalsen en omliggende kernen hierover vooraf te informeren, wordt grootschalige huisvesting nog verder uitgebreid. Wij zijn het daar totaal niet mee eens. Op 8 maart a.s. wordt in de commissie ruimte over de aanvullende kaders grootschaligere huisvesting van arbeidsmigranten gesproken. Houd onze site in de gaten voor meer informatie hierover!

SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL! #ELKEINWONERTELT

LEEFBAAR LOKAAL BELANG PRESENTEERT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022

22-02-2022

LEEFBAAR LOKAAL BELANG PRESENTEERT DE KANDIDATENLIJST 2022-2026

20-02-2022

LEEFBAAR LOKAAL BELANG PRESENTEERT DE VERKIEZINGS 
SPEERPUNTEN 2022-2026 IN ONZE FLYER

18-02-2022

LEEFBAAR LOKAAL BELANG SLUIT BONDGENOOTSCHAP MET BOERBURGERBEWEGING

11-02-2022


Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB) en de BoerBurgerBeweging (BBB)
gaan nauw met elkaar samenwerken.

LLB heeft veel gemeen met BBB
,,Wij hebben veel gemeen met de partij van Caroline van der Plas en ondersteunen hun verkiezingsprogramma. Daarom is een hechtere samenwerking een logische vervolgstap,” zegt de fractie van LLB.

Agrariërs zijn onmisbaar
West Betuwe is DE grootste fruit gemeente van Nederland. Agrariërs zijn daarbij onmisbaar en moeten niet worden beperkt in hun mogelijkheden. Zij zijn zowel de voedselproducenten als de beschermers en beheerders van ons mooie buitengebied.

Intentieverklaring en logo
De intentieverklaring werd onlangs gesloten. BBB doet op 16 maart zelf niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de verkiezingsfolder wordt het logo van BBB Bondgenoot opgenomen. BBB zal op haar beurt op hun website aandacht besteden aan LLB.

Gezond verstand voor een gezond platteland!
De alliantie is voor onbepaalde tijd gesloten. De fractie van LLB zegt: ,,Samen willen we de verbinding met de burger versterken en ons met gezond verstand inzetten voor een gezond platteland!

LLB PRESENTEERT MET TROTS HAAR KANDIDATENLIJST

06-02-2022


De fractie van LLB presenteert met trots haar kandidaten voor de raadsperiode 2022-2026. Net als drie jaar geleden is het een gevarieerde lijst met een samenstelling van oud en jong, nieuw en ervaren te zien.


Beste politica West Betuwe 2021

Petra van Kuilenburg, beste politica van West Betuwe 2021 en beste lokale politica van Gelderland in 2021, genomineerd voor de Pieter Omtzigt Cup, voert de lijst aan. Zij is trots op deze prijs en nominatie die zij heeft gewonnen door haar inzet voor de inwoners van West Betuwe, haar vasthoudendheid en haar vermogen om belangrijke zaken op de agenda te zetten en te houden, zoals de rotonde in Hellouw, recentelijk weer steun voor Waardenburg bij de verbreding van de A2, de steun voor ondernemers in corona tijd en de populieren aan de Sonsbrug.


Vertrouwen van onze inwoners in het bestuur moet worden hersteld

Petra: Communicatie is heel erg belangrijk. Daar heeft het de afgelopen periode in het gemeentehuis regelmatig aan ontbroken, met alle gevolgen van dien. Inwoners krijgen geen antwoord en worden aan het lijntje gehouden. Tijdens de laatste lockdown was het gemeentebestuur onzichtbaar voor onze ondernemers die juist in corona tijd zoveel steun nodig hadden.Dat willen we in deze raadsperiode niet alleen gaan verbeteren maar echt gaan veranderen. Het vertrouwen van onze inwoners in ons bestuur moet worden hersteld!


Lokaal, zichtbaar en benaderbaar

Leefbaar Lokaal Belang is zichtbaar en benaderbaar, wij komen naar de mensen toe in goede en in slechte tijden. wij zullen ons onvermoeibaar blijven inzetten voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in West Betuwe gedurende de hele raadsperiode en niet alleen als er verkiezingen zijn!


Ons verkiezingsprogramma is komende week terug te vinden op onze website www.leefbaarlokaalbelang.nl

LLB KRITISCH OP BESTUURSOVEREENKOMST MIRT/A2

1-02-2022


Op 18 januari jl. heeft de hele raad kritiek geuit op de uitleg die de portefeuillehouder heeft gegeven over de voortgang van de Mirt/A2. Veel vragen bleven op die avond onbeantwoord en ook financieel was het allemaal erg mistig. De wethouder gaf hierover geen duidelijkheid. Het college wil dat de Raad uiterlijk op 1 februari toestemming geeft om een speciale bestuursovereenkomst te ondertekenen.


Belangen van de inwoners van Waardenburg

LLB komt op voor de belangen van de inwoners van Waardenburg en dat gebeurt niet/onvoldoende in de stukken die het college aan de Raad heeft gestuurd. Ook de antwoorden op de vragen die wij op 28 januari jl. van het college ontvingen zijn onvoldoende. Zo is nog steeds niet duidelijk waarom er een tekort is van 4,5 miljoen euro en wie dat tekort gaat betalen.


Bestuursovereenkomst wordt voorlopig niet ondertekend

Uiteindelijk ging de portefeuillehouder door de knieen, en zegde uitdrukkelijk toe dat de bestuursovereenkomst op 1 februari 2022 niet zou worden ondertekend.Voor de Raad is het mogelijk om wensen en bedenkingen in te dienen. Dat heeft LLB op 30 januari jl. gedaan.

Die wensen en bedenkingen van LLB kunt u hieronder via de klik lezen.
Wordt vervolgd.

PETRA VAN KUILENBURG: TROTS OP KOETJONG BOKAAL

25-01-2022


Ze is enorm trots op het feit dat zij is uitgeroepen tot de beste politicus van West Betuwe 2021. Ik wil iedereen die hun stem op mij hebben uitgebracht op de site van Koetjong, de fractie en leden enorm bedanken voor hun steun. Een verschil van 200 stemmen is niet niks. Het afgelopen jaar is voor mij niet gemakkelijk geweest. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dit pittige jaar met zo’n opsteker kan afsluiten.


Herken je jezelf in de omschrijving die Wim Timmermans van je heeft gegeven?

Ten dele. Ik ben inderdaad vasthoudend en laat mij niet snel van de wijs brengen. Ik ben trots dat ik zaken op de agenda heb kunnen zetten en houden. Maar bij “pitbull” denk je toch snel aan agressie en dat herken ik niet. Ik kan soms fel overkomen, maar daar is altijd een reden voor. Soms houden mensen lange verhalen en dan denk ik: “houd het nu eens kort en krachtig.”


Waar staan we nu, drie jaar na de herindeling?

De afgelopen anderhalf jaar is de inhuur groter dan ooit en planningen lopen achter waardoor er minder snel iets op de agenda komt. Wij krijgen als raadsleden als gevolg daarvan onevenredig en in korte tijd veel te veel op ons bordje met te weinig tijd om ons goed voor te bereiden. Soms verdwijnen onderwerpen helemaal van de planning af, zoals bij de Griend in Waardenburg. Dit alles gaat ten koste van de controlerende rol van de Raad.


Goed luisteren is iets anders dan iemand aanhoren

Communicatie naar de inwoners en ondernemers en ook de terugkoppeling moet veel beter. Goed luisteren naar iemand is echt iets anders dan iemand aanhoren. Ondanks een participatieverordening komt participatie praktisch niet van de grond. Voorbeeld is het beleidsplan watergangen dat in de Raad wordt behandeld. Omdat dit plan te “technisch” zou zijn, bleef participatie achterwege. We hebben het wel over de directe leefomgeving van mensen, zoals de sportvissers.


Aan de bel trekken

Petra: ondanks de druk die destijds op verbreding van de A2 is gezet, heb ik op tijd aan de bel getrokken, waardoor de voetbalvereniging in Waardenburg niet hoefde te verplaatsen. Als ik niet op tijd had gewezen op de afspraken over de winkeltijden dan had er waarschijnlijk geen haan naar gekraaid. Over hanen gesproken: iedereen herinnert zich vast wel de belachelijk hoge dwangsom die aan de volkstuinvereniging in Heukelum was opgelegd. Ook dat hebben wij succesvol aan de kaak gesteld. En tenslotte de gevaarlijke populieren aan de Sonsbrug. Door onze vragen zijn nu meer bomen gekapt dan men van plan was. Vleermuizen blijven volgens het college echter belangrijker dan de verkeersveiligheid.


In West Betuwe moet een andere wind gaan waaien

Zoals het echt steunen en perspectief bieden aan West Betuwse ondernemers, het waarborgen van leefbaarheid in de kernen en vooral het bouwen van meer woningen in de (kleine) kernen. Hoe LLB dat wil gaan doen? Het verkiezingsprogramma zal veel duidelijk maken. Samen maken wij het verschil!

22 POPULIEREN MET SPOED GEKAPT AAN DE SONSBRUG

17-01-2022


Op 12 januari jl. hebben omwonenden van de Sonsbrug een brief ontvangen van de gemeente West Betuwe waarin wordt aangegeven dat 22 populieren op 14 januari 2022 worden gekapt vanwege een acuut veiligheidsprobleem.


Extra onderzoek naar de veiligheid van de bomen

In de brief wordt gemeld dat de gemeente extra onderzoek heeft laten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat 22 populieren onveilig zijn en een direct gevaar vormen voor de omgeving. Deze bomen komen dus bij de 14 onveilige bomen die al in november 2021 zijn gekapt.

Het college stelde in haar antwoord op schriftelijke vragen d.d. 18 november 2021 van LLB en ook naar de provincie dat: “uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat de bomen in goede conditie zijn en nog een lange toekomstverwachting hebben”. Kennelijk vertrouwde de gemeente het toch niet en gaf in diezelfde beantwoording aan dat er een extern onderzoek naar de gezondheid van de bomen zou gaan plaatsvinden.


Vragen van LLB hebben effect

Dat heeft kennelijk nu plaatsgevonden en de aanhoudende vragen van de fractie van LLB lijken dan toch effect te hebben. LLB heeft al eerder meerdere keren aandacht gevraagd voor de acuut gevaarlijke situatie aan de Sonsbrug, o.a. door foto’s van rot aan de onderkant van de bomen. De acute kap van 22 bomen zet de verworpen motie van LLB over de Sonsbrug (30 november 2021) ook in een nieuw licht. Onder het kopje dossier op onze site kunt u alle vragen en nieuws en de motie over dit onderwerp terugvinden.


Een aantal bomen bevatten een gevaarlijke zwam

Op 3 januari jl. kwamen inwoners van de Sonsbrug een vertegenwoordiger van de gemeente tegen die vertelde dat een aantal bomen een zwam bevatten. Dat is duidelijk zichtbaar en ter plekke ontdekte de gemeenteambtenaar nog een boom met zwam die nog niet op de lijst stond. Ook gaf deze ambtenaar aan dat eigenlijk alle populieren aan de Sonsbrug weg moeten, maar dat de provincie een vergunning moet afgeven.


Hoe nu verder?

Uit de brief aan de omwonenden blijkt dat er populieren blijven staan omdat die kennelijk geen acuut gevaar opleveren waardoor ze onmiddellijk moeten worden gekapt. Laat dat nu juist de populieren zijn die tegenover de huizen en schuren van de mensen staan die al jarenlang klagen. Er blijft dus een gevaarzettende situatie bestaan; zelfs nu vast staat dat veel bomen gevaarlijk zijn krijgt de veiligheid van de omwonenden weer niet de prioriteit.

LLB heeft opnieuw schriftelijke vervolgvragen gesteld.

WEST BETUWSE ONDERNEMERS VERDIENEN ONZE STEUN !

12-1-2022

Zoals we allemaal weten worden ook onze West Betuwse ondernemers zwaar getroffen door de landelijke lockdown. Hoeveel moeten zij nog dragen? Ondernemers lopen al op hun tandvlees, dit is een uitputtingsslag met alleen maar verliezers.


Ondernemers hebben het loodzwaar

De ondernemers zijn de motor van onze (lokale) economie, die motor moet wel blijven draaien, hoe belangrijk volksgezondheid ook is. Wij kunnen onze ondernemers niet in de kou laten staan. Zij hebben al lang genoeg gewacht en hebben momenteel geen enkele zekerheid of zij open mogen. De oud burgemeester van Neerijnen, Harry de Vries gaat in zijn huidige gemeente niet handhaven tegen winkeliers, kleine ondernemers en horeca die aanstaand weekend uit protest opengaan. De burgemeesters in die veiligheidsregio willen versoepelen en hebben een brief gestuurd aan de voorzitters van het veiligheidsberaad (Hubert Bruls) en de VNG (Jan van Zanen).


Oproep aan burgemeester Stoop

Wij roepen onze burgemeester Servaas Stoop op om, net als de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, zo snel mogelijk te gaan overleggen met zijn collega’s in onze (veiligheids) regio en een brief te sturen aan burgemeester Bruls en ook aan Minister Ernst Kuipers. Wij vinden dat er niet alleen rekening moet worden gehouden met het advies van het OMT maar ook op een evenwichtige manier met andere belangen zoals die van onze (horeca) ondernemers, zzp’ers, de culturele en creatieve sector en (sport) verenigingen moet worden omgegaan. Wij roepen het college van West Betuwe en de burgemeester ook op om de motie “Evenwicht in coronamaatregelen” van de gemeente Breda te ondersteunen die morgen op de agenda staat van de extra ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

PETRA VAN KUILENBURG POLITICUS VAN HET JAAR WEST BETUWE 2021


Wij feliciteren Petra van Kuilenburg van harte met haar klinkende overwinning, zij is gekozen tot de West Betuwse politicus van het jaar 2021! 

Met 953 stemmen heeft zij overtuigend gewonnen. Wij feliciteren ook Rutger van Stappershoef met zijn tweede plaats. Hij haalde 750 stemmen.

Wij zijn er trots op dat Petra van Kuilenburg de eerste Koetjong bokaal van West Betuwe heeft gewonnen. Deze prijs is, na haar verkiezing tot de beste lokale politicus in Gelderland (Pieter Omtzigt Cup) de kers op de taart. 

Petra, je hebt het verdiend, ere wie ere toekomt, dank aan alle stemmers en op naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart! 


10 redenen om op Petra van Kuilenburg als beste politicus van West Betuwe te stemmen:


1. Haar enorme inzet, voor de inwoners, ondernemers en maatschappij in de hele raadsperiode en niet alleen als er verkiezingen zijn.

2. Zij doet haar raadswerk naast haar full time baan zonder ambtelijke ondersteuning.

3. Zij kan iedereen helpen door haar enorme dossierkennis opgebouwd in 15 jaar raadswerk.

4. Zij is zichtbaar en benaderbaar, zij komt naar de mensen toe in goede en slechte tijden.

5. Zij komt op voor inwoners bij problemen in hun directe leefomgeving, zoals slechte bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden, de populieren aan de Sonsbrug, straatverlichting, aanleg glasvezel.

6. Voor haar zijn de inhoud en resultaat bereiken belangrijker dan een foto en naam in de krant.

7. Door goede contacten met Rijk, Regio en provincie maakt zij het verschil voor de inwoners.

8. Zij maakt scherpe keuzes, is standvastig en waait niet met alle politieke winden mee.

9. Zij is voor transparantie en tegen achterkamertjespolitiek.

10. Door haar vasthoudendheid kan zij onderwerpen echt op de agenda zetten en houden zoals A2 Waardenburg, rotonde Hellouw, radar Herwijnen en club Rodenburg.

Onze fractievoorzitter Petra van Kuilenburg is genomineerd voor lokale politicus van het jaar! 🏆


Krijgt zij uw stem?


#Zichtbaar #lokaal #betrokken #pitbull #dossiertijger #LLB #WestBetuwe 


koetjongbokaal.nl

ENQUÊTE WINKELTIJDENVERORDENING BLIJFT VRAGEN OPROEPEN

11-12-2021

Onlangs heeft de fractie van LLB vragen gesteld over een enquête die gebruikt wordt
voor het onderzoek naar winkeltijden.Dat onderzoek is belangrijk voor de vraag of
winkels in West Betuwe in de toekomst op zondag open gaan of niet.Bij deze vragen
hebben wij al gewaarschuwd dat wij signalen kregen dat niet alle ondernemers deze
enquête zouden hebben ontvangen.

Aan wie is de enquête gestuurd?

Het antwoord dat wij van het college ontvingen stelde ons niet gerust, in tegendeel. Het blijkt om een enquête te gaan voor zowel ondernemers als inwoners. Het college heeft niet alle inwoners een enquête gestuurd. Volgens het college zou dan het risico bestaan dat bepaalde groepen inwoners massaal zouden gaan reageren en dat zou een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek.De enquête voor ondernemers is volgens het college naar alle ondernemingsverenigingen gestuurd en aan een aantal supermarkten.

Veel enquêtes zijn niet ontvangen en de termijn is kort.

Inwoners en ondernemers die een enquête hebben ontvangen hebben tot en met 12
december 2021 gekregen om de enquête ingevuld terug te sturen. Die termijn is kort.
Inwoners kunnen na deze datum niets meer insturen, ondernemers kunnen dat kennelijk
wel. Bovendien ontvangen wij nog steeds signalen dat inwoners niet kunnen inloggen en dat een ondernemersvereniging zich afvroeg waarom zij deze enquête onder hun leden
moesten verspreiden. Ook veel individuele ondernemers blijken de enquête niet te hebben
ontvangen. Wij vinden dat zorgelijk en hebben daarom vervolgvragen gesteld.

Verlenging termijn en volg het goede voorbeeld van Vijfheerenlanden.

Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Wij hebben het college gevraagd om de
inlevertermijn in ieder geval te verlengen tot medio januari 2022, want nu heeft iedereen het druk met de feestdagen. Ook hebben wij het college gevraagd om dezelfde methode te gebruiken als de gemeente Vijfheerenlanden. Daarover was iedereen tevreden en de uitkomst was representatief. Als het college hiervoor kiest, dan kunnen de al ontvangen ingevulde enquêtes worden meegenomen. Zo kan er wel een goede basis voor het onderzoek worden gelegd. Wij hopen dat het college zowel inwoners als ondernemers serieus neemt, het belang hiervan inziet en daarnaar handelt.

LLB ON TOUR DEEL 7 ! 

11-12-2021

We sluiten af in #Heukelum bij een sfeervolle georganiseerde Winterfair in Dorpshuis De Krakeling Heukelum , leuk aanbod en goed georganiseerd !

LLB ON TOUR DEEL 6 ! 

11-12-2021

Vandaag op locatie bezoek bij pluimveehouderij Klaassen in #Deil n.a.v vragen bestemmingsplan buitengebied en ingediende zienswijze. Ook gelijk een korte rondleiding gehad. #LLBontour #WestBetuwe

LLB ON TOUR DEEL 5 ! 

11-12-2021

Nav onze schriftelijke vragen inzake verkeersveiligheid in #WestBetuwe vanmiddag in gesprek geweest met het comité veiligheid en leefbaarheid #Bredestraat #Meteren die ook zorgen hebben over de verkeersveiligheid en de beperkte maatregelen die getroffen zijn om dit te verbeteren

GEMEENTEHUIS WEST BETUWE WORDT TOCH DUURDER

2-12-2021

Alle partijen hadden in de aanloop naar het gemeentehuis de kiezers beloofd dat ze niet zoals buurgemeente Buren een duur nieuw gemeentehuis zouden bouwen. In een amendement van Leefbaar Lokaal Belang en VWB legde de raad vast dat 12,8 miljoen de absolute limiet zou zijn.

Dus waren LLB, VWB, VVD en Dorpsbelangen deze week heel boos toen het voorstel kwam om zes ton extra uit te trekken voor de inrichting van de raadszaal en twee vergaderkamers.

Op voorstel van de SGP was er wel een meerderheid om de extra kosten terug te schroeven tot vier ton (één van de drie vergaderzalen krijgt geen audiovideo-installatie), maar dat betekent wel dat de kosten nu dus zijn vastgesteld op 13,2 miljoen euro.

Dorpsbelangen, VVD, LLB en VWB bleven van mening dat de kosten voor die voorzieningen gevonden moesten worden in het toegezegde budget van 12,8 miljoen.

‘Niet uit te leggen’

Volgens Cor Nijhoff (LLB) 'valt het niet uit te leggen aan de mensen

POLITIEKE SENSITIVITEIT VAN DE SUE-ELLEN VAN WEST BETUWE VER TE ZOEKEN !

30-11-2021 


Je zou maar vergeleken worden met een karakter uit de populaire soapserie “Dallas” van 40 jaar geleden. Dat overkwam gisteren wethouder Annet IJff, die onder vuur lag vanwege (het ontbreken van) de uitvoering van een motie van de Raad over de wijziging van het Dagelijks Bestuur van Avri. De vergelijking door de fractie van Dorpsbelangen was treffend, want Annet IJff was inderdaad speelbal van de gewiekste JR, (de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Joost Reus) zoals Sue-Ellen dat altijd was.

Verdeel- en heerspolitiek
Wat we te zien kregen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri op 17 november 2021 was een onvervalst staaltje verdeel en heers politiek. Eerst overviel de voorzitter de aanwezige wethouders met de directe vraag of zij het vertrouwen in het DB wilden opzeggen. Een overbodige vraag, want dat volgde uit de motie. Als je de motie kent, dan verwacht je dat wethouder IJff zegt: ja, ik zeg het vertrouwen op. Dat gebeurde echter niet. Anders dan de Raad had opgedragen, koos zij voor een “tussenweg”, een zogenaamd “demissionair Dagelijks Bestuur”. Dat lieten “JR” Joost Reus en zijn collega’s uit het DB niet over hun kant gaan. Zij legden de bal elke keer terug bij de wethouders die de motie moesten uitvoeren, want het was hun probleem. Reus dwong wethouder IJff een uitspraak te doen en die uitspraak werd later in de vergadering door hem tegen haar gebruikt. Zij was dus helemaal niet de heldin van de vergadering, integendeel.

Raad niet betrokken bij eigen koers IJff
De echte held was de wethouder van de gemeente West Maas en Waal. Als enige voerde hij de motie uit zoals de vier raden die hadden aangenomen, en bleef tot het einde van de vergadering standvastig. Dit had wethouder IJff ook moeten doen. In plaats daarvan voer de wethouder haar eigen koers, zonder de Raad daarover vooraf te informeren. Die stond voor de zoveelste keer met de mond vol tanden toen ze via een persbericht van Avri moesten horen wat het AB had besloten waarbij wethouder IJff als enige werd geciteerd. Haar verweer was niet alleen zwak maar ook ongeloofwaardig voor een ervaren voormalig raadslid en lijsttrekker. Ze kende het persbericht voordat het naar buiten kwam, maar had er niet aan gedacht om de Raad vooraf hierover te informeren: de politieke sensitiviteit van de “Sue-Ellen” van West Betuwe was ver te zoeken, excuses ontbraken.

Motie van Afkeuring
Het eigenzinnige handelen van wethouder IJff kwam haar gisteren op een motie van afkeuring te staan, die ook door onze fractie werd ondersteund. Deze motie haalde het niet omdat de coalitie IJff de handen boven het hoofd hield. Er werden echter twee zaken duidelijk: het college van West Betuwe heeft kennelijk een manier gevonden om (unaniem) aangenomen moties straffeloos te omzeilen. Bovendien blijkt het Algemeen Bestuur van Avri uit elkaar gespeeld te kunnen worden; dat belooft niet veel goeds voor de toekomst.
Tragische winnaar is hier het Dagelijks Bestuur van Avri met een voorzitter die maar geen lessen wil leren. Tijdens de raadsvergadering van Culemborg op 22 november jl. waande wethouder Reus zich oppermachtig toen hij uitsprak het zeer onterecht te vinden dat de zwarte piet aan het Dagelijks Bestuur van Avri werd toebedeeld.
Dat is nog eens een staaltje van politieke sensitiviteit maar dan van de verkeerde soort. De inwoners van de 8 gemeenten verdienen beter !

LLB ON TOUR DEEL 4 !  

27-11-2021

Vanochtend een kijkje mogen nemen in de keuken bij Scoutingvereniging Graaf van Gelre in #Geldermalsen een zeer betrokken organisatie met groot sociaal en maatschappelijke functie. De toekomst van deze vereniging is onzeker door onduidelijkheid van het huurcontract.#wordtvervolgd

LLB ON TOUR DEEL 3 !  

27-11-2021

Vandaag met onze fractie in gesprek met de Hengelsportverenigingen van #WestBetuwe ,in oktober ontvingen wij een mail dat zij niet betrokken zijn geweest bij de harmonisatie beweeg/sportbeleid 2022/2026. Op locatie bezoek in o.a #Geldermalsen, fijn gesprek en goede inzichten! 

SONSBRUG MINIMAAL NOG EEN JAAR ONVEILIG 

25-11-2021

Al jaren vragen de omwonenden van de Sonsbrug in Acquoy dringende aandacht voor de gevaarlijke populieren die daar staan. In de winter van 2020 zijn verschillende bomen omgewaaid. Elke herfst en winter vallen takken van 5 a 6 meter lengte op de weg met als gevolg: veel bijna ongelukken. Het is een kwestie van tijd voordat er echt een ernstig ongeluk gebeurt. De fractie van LLB wil daar niet op wachten en stelde schriftelijke vragen en vervolgvragen. De situatie is urgent, daarom dient LLB een motie in

REACTIE FRACTIE LLB OP BEGROTING 2022

9-11-2021

Vandaag heeft Petra van Kuilenburg in de raadsvergadering de onderstaande tekst uitgesproken.De algemene politieke beschouwing van de fractie van LLB is hieronder te lezen.

Draagvlak is essentieel voor het slagen van overheidsbeleid.We mogen nooit vergeten voor wie wij ons inzetten, namelijk onze inwoners  !
Dus laten we communicatie en participatie weer op nummer 1 zetten zowel in de interne als externe communicatie !
En SAMEN verder bouwen aan onze mooie gemeente West Betuwe

namens de fractie LLB


LLB ON TOUR DEEL 2 !

30-10-2021

Vandaag op pad met Volkswagen T2 & onze fractie, touren  door het mooie #WestBetuwe | Vandaag door #Spijk #Vuren #Herwijnen #Hellouw #Haaften #Tuil #Waardenburg #Neerijnen #Opijnen #Varik #Heesselt #Est #Ophemert | Goede gesprekken en mooie stops! #zichtbaar #LLB


LLB ON TOUR !

30-10-2021

Vandaag met de fractie van Leefbaar Lokaal Belang weer een Tour gemaakt door #westbetuwe

Een geslaagde dag, goede gesprekken en aandachtspunten voor de gemeente en toekomst!

We komen ook graag bij u langs!
Stuur ons een bericht of mail naar [email protected]
#LLBontour #zichtbaar #elkeburgerteltOOK LLB EN VWB KRITISCH OP FUNCTIONEREN AVRI

14-10-2021

West Betuwe, 14 oktober 2021

De fractie van LLB en VWB dienen 2 moties in tijdens de raadsvergadering van 26 oktober 2021 a.s.

Zie onder kopje Motie-Amendement op onze site voor beide moties

LLB DIENT EIGEN ZIENSWIJZE IN OVER MIRT/A2 WAARDENBURG

28-09-2021

West Betuwe, 28 september 2021

De fractie van LLB heeft op 19 juli 2021 een eigen zienswijze ingediend over de voorkeursbeslissing Mirt/A2.

Klik hieronder om de zienswijze te openen

PETRA VAN KUILENBURG OPNIEUW LIJSTTREKKER LLB

31-08-2021

West Betuwe, 31 augustus 2021

Petra van Kuilenburg is vanavond door de leden van haar partij gekozen om opnieuw lijsttrekker te worden voor haar partij Leefbaar Lokaal Belang.

Zij gaat zich, zoals vanouds, wederom met veel enthousiasme inzetten de komende 4 jaar voor de inwoners van West Betuwe in de Gemeenteraad.

Bent u ook voor politiek die niet verbloemd maar benoemt?

Neem dan contact op met LLB via deze website. #Westbetuwe #Elkeburgertelt

AMENDEMENT WOONWAGENLOCATIE DE GRIEND

24-06-2021

Verkennend locatieonderzoek in het kader van herstructurering van woonwagenlocatie De Griend.

De fractie van LLB heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering van 8 juni 2021 duidelijk gemaakt dat voor haar twee van de drie door het college voorgestelde voorkeurslocaties afvallen.

Bovendien hebben de bewoners van de Griend duidelijk aangegeven dat als er sprake is van verplaatsing naar een andere locatie dat Waardenburg moet zijn.

De beide voorkeurslocaties in #Tuil en aan de Steenweg in #Waardenburg zijn ongeschikt en er bestaat bovendien grote weerstand tegen.

LLB dient samen met de fracties van VVD en VWB onderstaand amendement in tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 juni 2021.


Namens de fractie
Leefbaar Lokaal Belang

COLLEGE ZET DEUR OP KIER VOOR KOMST RADAR 

10-06-2021

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van de uitspraak van wethouder Sietske Klein-de Jong in het AD Rivierenland van 9 juni 2021. Zij wil van Defensie op uiterlijk 1 september 2021 weten of de radar wel of niet komt in Herwijnen. Met deze uitspraak zaait de wethouder twijfel en sluit zij kennelijk de komst van de radar niet uit.

Ondoordachte uitspraak
Met deze ondoordachte uitspraak en het ultimatum miskent deze wethouder het belang van de beide door de Tweede kamer aangenomen moties van Helvert en Belhaj.De staatssecretaris moet de motie van Helvert uitvoeren; zij zal de RCR procedure moeten stoppen. De motie Belhaj roept de staatssecretaris op om te onderzoeken of de radar hoger geplaatst kan worden. Om die motie uit te voeren moet de staatssecretaris onderzoek doen en dat doet ze, zo blijkt uit haar laatste brief.

Uitspraak wethouder is respectloos naar de Tweede Kamer en werkt contraproductief
De uitspraak van de wethouder is niet alleen respectloos naar de Tweede Kamer die juist de moties van Helvert en Belhaj heeft aangenomen, maar maakt de komst van de radar juist waarschijnlijker. Het onderzoek naar de hoogte van de radar zou namelijk tot de conclusie kunnen leiden dat Herwijnen als locatie voor de radar niet geschikt is. Door dat proces te verstoren zorgt het college er juist voor dat de radar alsnog naar Herwijnen zou kunnen komen. De staatssecretaris doet ook onderzoek naar alternatieve locaties. Als daar een kink in de kabel komt zou Herwijnen als mogelijke locatie weer terug kunnen keren. Daarbij komt ook dat de wethouder door twijfel de indruk wekt dat de radar toch in Herwijnen kan komen, terwijl dat volgens de motie van Helvert niet mogelijk is.
De staatssecretaris zou in de uitspraak van de wethouder aanleiding kunnen zien om de motie van Helvert niet uit te voeren.

Inwoners worden overvallen
Net als bij de discussie deze week over woonwagenlocatie de Griend in Waardenburg lijkt het college zich te bekwamen in het overvallen van inwoners met shockerende informatie en uitspraken. In het geval van Waardenburg en Tuil gebeurde dat door een brief die omwonenden onverwacht op hun deurmat vonden met als gevolg: veel onrust. Nu wordt Herwijnen op deze uitspraak getrakteerd. Op deze manier wordt gegokt met de belangen van inwoners, met alle gevolgen van dien. De Raad moet dit allemaal zoals gewoonlijk weer uit de krant lezen.
En weer doen de belangen van Herwijnen er niet toe voor dit college van B en W. Ondanks de zon aan de hemel worden de inwoners van Herwijnen voor de zoveelste keer in de kou gezet.


Namens de fractie
Leefbaar Lokaal Belang

26-05-2021 GROOTSCHALIGE HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN MOGELIJK IN WEST BETUWE 

 
Dankzij het aannemen van het amendement van de SGP in de raadsvergadering gisteravond kunnen initiatiefnemers van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten hun hart ophalen: vanaf vandaag kunnen zij een aanvraag indienen bij de gemeente West Betuwe. Deze aanvraag moet in behandeling worden genomen. Dit betekent dat misschien nog dit jaar drie woontorens voor arbeidsmigranten kunnen worden gebouwd in Geldermalsen.  Tot genoegen van Tiel, want volgens het college komt door de Tielse verscherping grootschalige huisvesting naar West Betuwe. Als het amendement van  LLB was aangenomen, had dit alles kunnen worden  voorkomen.
 
Amendement LLB
Na de oordeelsvormende vergadering van 18 mei jl. heeft LLB een amendement gemaakt (mede ingediend en ondersteund door CDA & VWB) om grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten uit het arbeidsmigrantenbeleid te halen. LLB vindt grootschalige huisvesting een onwenselijke ontwikkeling waarover niet goed is nagedacht juist omdat het grote impact heeft. Waar het om draait is strategische keuze nummer 2 in het beleid. Zolang die niet uit het beleid wordt gehaald, is grootschaligheid mogelijk. Volgens het schriftelijke antwoord van de wethouder moeten aanvragen van initiatiefnemers dan in behandeling worden genomen. Volgens haar kan een plan dan niet meer worden afgewezen om de enkele reden dat de gemeente toch geen grootschalig initiatief zou willen. Dat is nu precies wat er gaat gebeuren.

Werkgroep uit de raad: college buiten spel gezet
Op initiatief van de SGP werd de portefeuillehouder min of meer onder curatele gesteld. Er is zoveel vertrouwen in het college dat zij bij de uitvoering van het arbeidsmigrantenbeleid moet worden begeleid door een speciale werkgroep uit de raad. Een verhulde motie van wantrouwen.  Om deze werkgroep mogelijk te maken heeft de SGP vrij laat een amendement ingediend. Merkwaardig, zeker nu dit amendement inhoudelijk grote gelijkenis vertoonde met het amendement van LLB. Met 1 cruciaal verschil: de SGP was in haar haast vergeten om strategische keuze 2 in haar amendement op te nemen. Het amendement is zonder die keuze aangenomen met alle gevolgen van dien. Een werkgroep is dan zinloos: zij kan grootschalige huisvesting niet meer tegenhouden. De werkgroep denkt dan invloed te kunnen hebben, maar is in feite een tandeloze tijger.  

Conclusie amendement SGP:
Het amendement van de SGP (en de coalitie) is te weinig en te laat. Het zorgt ervoor dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten toch mogelijk blijft en maakt het bouwen van 3 woontorens waarin in totaal 556 arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest, mogelijk. Als initiatiefnemers een voorstel indienen kan de raad niet meer terug en als de raad dat wel doet, zullen schadeclaims volgen, die dan een goede kans maken. De initiatiefnemers baseren zich namelijk op beleid dat door de raad is vastgesteld. De werkgroep uit de Raad is een wassen neus en kan niets tegenhouden want het amendement van de SGP is aangenomen.
 


 
Ook agrarische ondernemers zijn de dupe
In het aangenomen arbeidsmigrantenbeleid is het mogelijk om maximaal 40 arbeidsmigranten te huisvesten bij agrarische bedrijven waarbij short -en mid stay worden opgeteld. Dit betekent dat agrariërs worden beperkt in hun bedrijfsvoering en al helemaal de dupe zijn in het plukseizoen. Als zij dan meer mensen nodig hebben zijn zij afhankelijk van een mondelinge en vage toezegging van de portefeuillehouder die bovendien niet afdwingbaar is. 
 
 
 
 
Een op het allerlaatste moment ingediend amendement van de VVD kwam te laat en werd niet gesteund. Gelukkig maar, want de VVD wilde een ongelimiteerd aantal arbeidsmigranten koppelen aan een zelfde aantal stacaravans/chalets. Gevolg volgens LLB: niet uitvoerbaar en onrust in de directe omgeving. 
 

Conclusie amendement VVD:
Los van het op de laatste nippertje indienen terwijl ons amendement er al sinds 20 mei 2021 ligt, is dit amendement om verschillende redenen niet uitvoerbaar. Het handhavingsonderdeel zoals opgenomen in het arbeidsmigranten beleid werkt dan niet meer. Het ongelimiteerd huisvesten van arbeidsmigranten en het daarmee ongelimiteerd bouwen van chalets en stacaravans  bij agrarische bedrijven is niet te onderbouwen en zal tot veel onrust bij de omgeving leiden. De VVD vindt de belangen van deze ondernemers kennelijk belangrijker dan die van de inwoners. Het amendement van LLB houdt rekening met zowel de ondernemers als de inwoners.
 

 Ook hier was het amendement van LLB het enige goede alternatief: als dat was aangenomen was flexibiliteit in het beleid opgenomen en is rekening gehouden met de belangen van ondernemers en  inwoners. Door het amendement van LLB niet te steunen, laat de VVD haar eigen achterban in de steek, want nu geldt voor agrariërs het oorspronkelijke arbeidsmigrantenbeleid.
 
Hoe nu verder?
Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in West Betuwe is een feit. De werkgroep kan dit niet tegenhouden. We hebben als fruit gemeente arbeidsmigranten nodig en zij hebben recht op goede huisvesting, maar alsjeblieft wel in de goede verhouding! 
Naar inwoners en arbeidsmigranten zelf  is niet geluisterd, sterker nog zij zijn niet bij dit beleid betrokken!  Los van grootschalige huisvesting is het vanaf vandaag ook mogelijk om maximaal 25 arbeidsmigranten in leegstaande (niet agrarische) panden en lege (school) gebouwen kris kras door de gemeente te huisvesten.Dat wordt nog spannend door een “gevecht” om leegstaande panden. De CU wil er namelijk ook sociale woningbouw van gaan maken. Door dit arbeidsmigrantenbeleid zal de directe woon- en leefomgeving van veel mensen in West Betuwe binnenkort onomkeerbaar en drastisch veranderen. De partijen die voor dit arbeidsmigrantenbeleid hebben gestemd, zullen dit moeten verantwoorden naar de kiezers. Het resultaat zal in maart 2022 zichtbaar zijn.

Artikel KoetJong 

https://koetjong.nl/column-onbenullig/ 


[klik op de knop voor het  Amendement]

25-05-2021 Bestemmingsplan Boutensteinseweg Rumpt

Reactie LLB inzake BESTEMMINGSPLAN BOUTENSTEINSEWEG:  

 

Voorzitter, 

Met betrekking tot dit bestemmingsplan heeft de fractie van LLB samen met de fractie van VWB een amendement ingediend dat het onmogelijk maakt om via dit bestemmingsplan energiewinning uit biomassa (biomassaketel) in de toekomst toe te staan. Dit amendement repareert ook een fout in de regels van het bestemmingsplan. Als die fout niet zou worden hersteld, dan: 

●       is het indirect nog steeds mogelijk om energiewinning uit biomassa bij recht toe te staan; 

●       Is er nog steeds een probleem met overschrijding van de stikstofnorm; 

●       Zijn de regels van het bestemmingsplan innerlijk tegenstrijdig waardoor ze niet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. 

 

Wij nemen aan dat dit niet de bedoeling kan zijn van het college. Wij verzoeken het college beter op te letten bij ambtshalve wijzigingen, want anders kunnen bestemmingsplannen met dit soort fouten er doorheen glippen met alle gevolgen van dien. Het kost dan achteraf veel geld van de belastingbetaler om deze fouten te herstellen. Voorkomen is beter dan genezen! Wij verwijzen tenslotte naar de toelichting bij ons amendement. 

 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang [klik op de knop voor het  Amendement]

9-05-2021
Interview SRC TV Magazine met onze Fractie Voorzitter Petra van Kuilenburg over de overwinning van de "Pieter Omtzigt Cup" 

Een mooi interview  live bij SRC TV Magazine vandaag op moederdag. Petra is 1e  geworden als enige Lokale politicus en 3e van Gelderland bij de "Pieter Omtzigt Cup"
de Fractie, Het Bestuur, en Leden van LLB zijn super trots op onze Powervrouw, in alles wat zij vol passie en vakkundig betrokken doet voor alle inwoners van West Betuwe.

[foto: Berry van Hemert]

[klik op de knop om het interview te bekijken...]

8-05-2021
Krappe Vulopening Ondergrondse Containers van de AVRI is een bron van irritatie in West Betuwe

geschreven door Joni van Essen (Gelderlander)
foto artikel: ©️ William Hoogteyling (Gelderlander)
foto site: Eric Burgers
 

[klik op de link voor de digitale versie] 


https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/duwen-en-draaien-berry-krijgt-zijn-afvalzak-nauwelijks-in-de-container~ac4860e9/ 

 24 - 04 - 2021 

PETRA VAN KUILENBURG BESTE LOKALE POLITICUS
IN DE PROVINCIE GELDERLAND BIJ DE PIETER OMTZIGT CUP

 

Kritisch, kennis van zaken, betrokken en vasthoudend. Zo wordt onze fractievoorzitter, Petra van Kuilenburg, omschreven door de jury van de Gelderlander in het katern “dicht bij de mensen” die de Pieter Omtzigt cup heeft uitgereikt. Petra is van de provincie Gelderland derde geworden en wordt omschreven als een “model” raadslid. Zij is in de top 3 het enige raadslid van een lokale partij. 

Het gaat er niet om welke politicus het meest in de krant staat 

De Gelderlander heeft onderzocht welke regionale politicus dezelfde kwaliteiten heeft als Pieter Omtzigt. De Gelderlander wil laten zien hoe belangrijk het is voor politici om dichtbij de mensen te staan en echt aandacht te hebben voor hun vragen en zorgen. Petra kan dat als geen ander en dat doet zij al jaren met succes. 

LLB is trots op onze fractievoorzitter. 

De omschrijving van de top 3 en de andere genomineerde raadsleden laat zien dat het er niet om gaat welke (lokale) politicus het meest in de krant staat. Het gaat om degene die (vaak op de achtergrond) heel veel doet voor inwoners en dat ook laat zien in de raad. Uit de top 3 blijkt ook dat het erg belangrijk is om een kritisch geluid te laten horen in de raad, of je nu in een coalitie of de oppositie zit. Petra heeft ervaring met beide, maar dat heeft haar er niet van weerhouden om kritisch en vasthoudend te zijn en te blijven, denk maar aan de kippen in Heukelum en de MIRT/A2 in Waardenburg. 

LLB blijft als tegenmacht opkomen  voor onze inwoners! 

Er valt nog veel te verbeteren in West Betuwe en de plaats in de top 3 zien wij als ondersteuning. Inwoners van West Betuwe worden nog steeds vergeten in onze gemeente. Het beste voorbeeld is het feit dat inwoners en ondernemers niet vooraf worden gehoord bij nieuw beleid. Concrete voorbeelden zijn de woonvisie en het speelplaatsenbeleid. Nieuwe voorbeelden zijn het arbeidsmigranten beleid en de

  nota vastgoed, ook die zijn niet vooraf met de inwoners gedeeld en besproken. 

Genoeg werk dus voor de tegenmacht! 

Kranten artikel Gelderlander: klik hieronder op de link

https://www.gelderlander.nl/home/wie-is-een-echte-pieter-omtzigt-dit-zijn-onze-lokale-luizen-in-de-pels~aa2825d5/ 

  UPDATE RADAR 27 MAART 2021 

 

COLLEGE NEGEERT RAAD WEER IN RADARDOSSIER: LLB NEEMT HEFT IN EIGEN HANDEN 

 

Vanmorgen moest de fractie van LLB voor de zoveelste keer uit de krant lezen dat er nieuws is over de radar Herwijnen. Tot onze verbazing werd de raad hierover niet door het college geïnformeerd. Voor LLB is de maat nu vol. 

De brief van 2 februari 2021 en de “overlegreactie”  d.d. 9 oktober 2020 tegen het voorontwerp inpassingsplan zijn niet vooraf met de raad gedeeld en besproken. Op de brief van het Ministerie van Defensie d.d. 31 augustus 2020 wacht de raad nog steeds (zie het nieuwsbericht op de website van LLB d.d. 14-10-2020 en 24-11-2020).  Alle correspondentie van het college werd bovendien op de laatste nippertje verzonden zodat de Raad daar geen input meer kon leveren en voor een voldongen feit werd geplaatst. De (zeer laat verzonden) brief van het college d.d. 2 februari 2021 zou ten behoeve van het Kamerdebat moeten zijn, maar werd aan de demissionaire staatssecretaris verzonden terwijl het debat waar het om ging in de Tweede Kamer plaatsvond. De demissionaire staatssecretaris wijst daar overigens ook op in haar brief aan de gemeente West Betuwe. De gemeenteraad ontving de brief van het college op 3 februari 2021. 

 

Het college betrekt de raad niet serieus bij correspondentie 

LLB vindt het daarom tijd om het heft in eigen handen te nemen voordat we als fractie weer buiten spel worden gezet. De wethouder doet (naar wij aannemen namens het college) op eigen houtje een uitspraak in het artikel in het AD (https://www.ad.nl/rivierenland/defensie-hint-dat-radar-misschien-toch-in-herwijnen-komt-west-betuwe-verbaasd-procedure-zou-stoppen~a3382618/ ) en kondigt een brief aan waarvan de Raad niet op de hoogte is gesteld. In datzelfde artikel lijkt Defensie afstand te nemen van de uitspraak van mw. Elkerbout, degene die namens Defensie door het radio 1 journaal werd geïnterviewd. Deze kwestie lijkt daarom nu al op een storm in een glas water. 

 

LLB is wantrouwig geworden naar het college over het radardossier 

LLB blijft hopen dat het college bij het aankondigen van correspondentie in het radar dossier de raad daar vooraf bij gaat betrekken, maar LLB heeft hier gezonde twijfel bij. Tot die tijd voeren we in het radardossier als fractie zelf correspondentie met de Tweede Kamer, want dat is volgens ons de instantie waar we moeten zijn. De Kamer is de enige die demissionair staatssecretaris Visser ter verantwoording kan en moet roepen. 

 

LLB gaat zelf op onderzoek uit en vraagt om actie van de Kamer op tegenstrijdige uitspraken Defensie 

Omdat de brief van 3 maart jl. diverse onduidelijkheden bevat, het Ministerie van Defensie in de media verschillende meningen geeft en we ook niet weten wie er nu precies namens Defensie en/of de demissionaire staatssecretaris spreekt, heeft de fractie van LLB vandaag zelf een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De betreffende Kamerleden zijn nu nog kamerlid tot en met 30 maart 2021, reden voor LLB om de brief vandaag ook naar hen te zenden zodat deze Kamerleden zelf eventueel nog om opheldering/een debat kunnen vragen. Deze brief en toekomstige brieven van LLB kunt u, zoals gewoonlijk, hieronder vinden en downloaden.
 

Namens de fractie van 

Leefbaar Lokaal Belang 

  24-3-2021 

 ROTONDE HELLOUW:
COLLEGE NEEMT VERKEERDE AFSLAG
 

 

Afgelopen dinsdagavond vond de volgende aflevering plaats van de soap die rotonde Hellouw heet. Vorig jaar werd het college terug naar de tekentafel gestuurd en kreeg de wethouder de handen niet op elkaar voor de door het college gewenste variant van de rotonde. De variant waarin de Oudenhof open zou blijven, bleek niet serieus te zijn onderzocht. Het was een enorme afgang voor de wethouder. 

 
De zaak kwam terug naar het presidium en die besloot dat het college met een nieuw voorstel moest komen. Een beeldvormende avond stond geagendeerd en wat bleek:  

Er was geen nieuw voorstel, het kwam neer op de eerdere voorstellen. Plotseling bleek er ook nog....  

[ Bericht verder lezen klik op de knop hieronder "college neemt verkeerde afslag rotonde Hellouw] 


(zie ook artikel Gelderlander: 

https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/dorp-wacht-al-dertig-jaar-vergeefs-op-de-broodnodige-rotonde~a7d35f2f/ )


 14-03-2021 

 HANDHAVING IN WEST BETUWE: WILLEKEURIG
TOETEREN VANUIT DE IVOREN TOREN
 

 

Gisteren stond in zowel de Gelderlander als het AD een artikel over de absurde situatie van volkstuinvereniging de Praetakker in Heukelum. Al decennialang hebben leden van deze vereniging veel plezier van hun volkstuin, met een bloeiende vereniging als hun vertegenwoordiger. Dat plezier is momenteel grondig verpest door de gemeente West Betuwe. En waar gaat het dan over? Wat is dan de vreselijke overtreding die zij volgens het college en de ODR hebben begaan? Het houden van kippen! En wat zou dat de vereniging moeten gaan kosten? 15.000 euro! Reden voor de fractie van LLB om schriftelijke vragen te stellen. 

 

College neemt volkstuinvereniging niet serieus 

Gekker moet het niet worden, kennelijk hebben we te maken met een college dat de inwoners niet serieus neemt en gebrekkig communiceert. Nu was en is dat al niet het sterkste punt van de gemeente West Betuwe. In het geval van de kippen in de volkstuin kan het huidige college nog wat leren van hun voorgangers in Lingewaal. 

 

Gemeente is een onbetrouwbare verhuurder 

De volkstuinvereniging heeft gelukkig de raad geïnformeerd en wat blijkt na onderzoek van LLB: Het houden van dieren is niet verboden in het geldende bestemmingsplan,  ambtenaren van de voormalige gemeente Lingewaal wisten van het houden van kippen (blijkt uit een mail) en in Lingewaal werd niet gesproken over een verbod. Sterker nog: in de huurovereenkomst tussen de volkstuinvereniging en en de gemeente Lingewaal wordt juist het houden van dieren toegestaan. Hoe betrouwbaar is een gemeente die aan de ene kant van mening is dat het houden van kippen niet is toegestaan, maar tegelijkertijd wel grond aan de volkstuinvereniging verhuurt waar zij nota bene het houden van dieren toestaat!  

 

Willekeur 

Waarom gaat het college van West Betuwe nu plotseling, na al die jaren, handhaven terwijl de oude gemeente Lingewaal dat niet deed? West Betuwe respecteert toch de standpunten van de voormalige gemeente? Dat heeft West Betuwe toch ook gedaan in het radardossier?  Daarnaast is ook sprake van willekeur bij toezicht houden door de ODR en het omgaan met klachten. Sinds 2019 stelt de fractie van LLB bij herhaling vragen over het illegale gebruik van Paviljoen Waalzicht te Haaften. Uit beantwoording van deze vragen blijkt dat de ODR niet handhaaft, het terrein niet betreedt, terwijl uit alles blijkt dat daar illegaal wordt gewoond en gewerkt, tot op de dag van vandaag! Merkwaardig, omdat op het terrein een horeca bestemming geldt en er al jarenlang geen restaurant meer aanwezig is. Ook op het perceel van de volkstuinvereniging was niemand aanwezig, maar daar vond de ODR het kennelijk wel nodig om zelf het perceel te betreden en foto’s te maken. 

 

 

Schieten met een kanon op een mug 

Waarom schiet het college van West Betuwe met een kanon op een mug? Oproep aan het college en de ODR: begin nu gewoon eerst eens een normaal gesprek met beide partijen, de vereniging, maar ook de klager, eenvoudig door op bezoek te gaan bij de volkstuinen en met eigen ogen te zien wat daar gebeurt wat deze mensen bezighoudt in plaats van willekeurig uit de ivoren toren te toeteren en te dreigen met dwangsommen. Trouwens: een cursus bestemmingsplannen lezen zou ook geen kwaad kunnen! 

 

Namens de fractie 

Leefbaar Lokaal Belang

artikel Algemeen Dagblad
 https://www.ad.nl/rivierenland/leefbaar-lokaal-belang-dwangsom-van-15-000-euro-om-kippen-in-tuintje-is-absurd~a138d9f3/ 


06-03-2021

BEWEGENDE BEELDEN OP RECLAMEZUIL WAARDENBURG ZIJN IN STRIJD MET HET GEMEENTELIJKE WELSTANDSBELEID

 

De gemeenteraad van West Betuwe is voor de zoveelste keer onjuist geïnformeerd door het college, bij monde van wethouder Klein. Zij gaf een reactie op de door SGP en mede door o.a. LLB ingediende motie. Die ging over de mogelijke komst van een led scherm met bewegende beelden op de bestaande reclamezuil  aan de Slimweistraat 2 in Waardenburg. Wethouder  Klein verschuilde zich achter Rijkswaterstaat en zei dat zij geen grip heeft op de geldende wet- en regelgeving. Dat is niet juist.

 

Bewegende/knipperende beelden in strijd met het welstandsbeleid van West Betuwe

In West Betuwe geldt welstandsbeleid dat nota bene onder verantwoordelijkheid van wethouder Klein in december 2020 is vastgesteld. De reclamezuil van Waardenburg voldoet niet aan dit welstandsbeleid (de gids voor de ruimtelijke kwaliteit), want bewegende/ knipperende beelden zijn niet toegestaan op bedrijventerreinen. De betreffende zuil valt onder het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Slimwei.” Ook de verlichting van de reclamezuil is in strijd met het welstandsbeleid, want verlichting mag niet op de randen. De reclamezuil staat aan de rand van het  bedrijventerrein Slimwei.  

 

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de SGP worden de redelijke eisen van welstand wel genoemd, maar het college heeft er niet verder naar gekeken. Kennelijk kent wethouder Klein haar eigen welstandsbeleid niet. Als zij zich gebonden voelt aan wet- en regelgeving, dan heeft ze dus wel degelijk redenen en handvaten om niet mee te werken met de aanvraag van het aanbrengen van een led scherm op de bestaande reclamezuil. 

 

Bewegende/knipperende beelden zijn ook op de andere reclamezuil in Waardenburg niet toegestaan.

Omdat het welstandsbeleid in de gehele gemeente geldt, zijn bewegende/knipperende beelden ook niet toegestaan bij de andere, nog hogere reclamezuil  nabij de brandweerkazerne in Waardenburg. Die zuil valt onder de bestemming “maatschappelijk” in het bestemmingsplan Waardenburg West. Op basis van die bestemming kan het college nadere eisen stellen aan o.a. de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen. Detailhandel is binnen de bestemming “maatschappelijk” verboden.                                                                                                                                                                    Wat betekent dit nu voor de motie?

Het college heeft geen reden om de motie niet uit te voeren. Rijkswaterstaat heeft waarschijnlijk een adviserende rol over de verkeersveiligheid, maar de gemeente gaat over de reclamezuil want die staat op het grondgebied van de gemeente waar het bestemmingsplan en het welstandsbeleid gelden. 

De fractie van Dorpsbelangen stemde tegen de motie, VVD en Verenigd West Betuwe stemden voor met een stemverklaring omdat zij geen verbod op bewegende reclamebeelden in de gemeente willen. LLB helpt hen snel uit hun droom: het is al verboden op en nabij bedrijventerreinen in de gehele gemeente, op grond van het welstandsbeleid. 

En met dat beleid is de raad destijds akkoord gegaan.

 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang


03-03-2021
DE PLANTAGE IN METEREN WORDT 
HET GIETHOORN VAN WEST BETUWE


De kogel is door de kerk: de Plantage wordt het Giethoorn van West Betuwe.

In Giethoorn kunnen de mensen niet bij hun woning parkeren en dat is precies wat er in de Plantage gaat gebeuren met het bestemmingsplan dat gisteravond is vastgesteld. 

 

Parkeren is een probleem in de plantage

Het college heeft dit eindelijk toegegeven in de laatste antwoorden op vragen van LLB.

 En wat blijkt? Toekomstige bewoners/inwoners die niet bij hun woning kunnen parkeren, moeten het maar uitzoeken. Je zal maar ouder zijn en slecht ter been. En hoe zal dat gaan straks, met al die verhuizingen? En waarom zou je als ex Randstedeling in een al dichtbebouwd gebied als de Plantage willen gaan wonen als je niet bij je huis kan parkeren in een gemeente waar je de woonlasten dit jaar met 7,5%  het meest zijn gestegen in de regio? 

 

Het bestemmingsplan dat de woningen mogelijk maakt is in strijd met de parkeernorm in het paraplu bestemmingsplan parkeren. Uit het schriftelijke antwoord van het college blijkt dat het nog helemaal niet zeker is dat kan worden afgeweken van deze parkeernorm. Eerst moet het college voldoen aan de uitzonderingsregel. Daarnaast hangt afwijken van de parkeernorm ook af van het advies van het team verkeer, de supervisor van dit project en de informatie over het cluster die op dat toekomstige moment beschikbaar is. Dat was gisteren, bij de vaststelling van dit bestemmingsplan allemaal nog niet duidelijk.

In het persbericht van de gemeente wordt dit niet vermeld en daarmee is de informatie van de gemeente niet volledig.

 

Op het verkeerde been gezet

Gelukkig heeft LLB vragen gesteld, want daardoor blijkt dat iedereen op het verkeerde been is gezet. Er worden niet 103, maar feitelijk slechts 18 woningen extra gebouwd.  

Het is een sigaar uit eigen doos: de 85 woningen die feitelijk worden gebouwd zaten al in het geldende bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de 150 woningen in het uitwerkingsplan.  

Dat is dus niets nieuws en is zeker geen versnelling. Ook daarover zwijgt het persbericht van de gemeente.

 

Wat hebben we nu uiteindelijk bereikt?

En wat hebben we uiteindelijk  bereikt:  Inwoners van de kleine kernen, kunnen de komende 10 jaar maar 1 nieuwe woning per jaar bouwen en ook de (toekomstige) inwoners van de plantage worden nu blij gemaakt met een dode mus. 

 

LLB is voor woningbouw, maar dan wel met de juiste inrichting van de woonomgeving

LLB is natuurlijk voor woningbouw, ook al gaat het om slechts 18 extra woningen. Het plan moet wel uitvoerbaar zijn en de woningen moeten ook betaalbaar zijn. In de stemverklaring meldde LLB dat inwoners recht hebben op goede (infra) voorzieningen. Voor degenen die geen parkeerplaats nodig hebben geldt dat de woningen die feitelijk gebouwd zullen worden onbetaalbaar zijn. En daarmee voldoet deze woningbouw uitbreiding niet aan twee belangrijke onderdelen van het actieplan wonen van de provincie Gelderland, namelijk versnelling en betaalbaarheid.

 

 Namens de Fractie 

Leefbaar Lokaal Belang


Mobiele bereikbaarheid West Betuwe op veel plaatsen dramatisch slecht

Is mobiel bereik voor jou een drama?
LLB vraag hier al geruime tijd aandacht voor.
Dit heeft al sinds lange tijd onze aandacht en in 2018/2019 hebben wij via onze website daar een onderzoekje naar gedaan. Er zijn gebieden waar er totaal geen bereik is bij alle drie de providers, en dan heb je ook in noodgevallen geen 112 ter beschikking!! Dat moet natuurlijk veranderen!
Omroep GLD wilt dit nu opnieuw in kaart brengen!

 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6765510/Is-mobiel-bereik-voor-jou-een-drama-Laat-het-ons-weten?fbclid=IwAR0IxGbcvcOVUjrAeq-hJzspr_GFRy1gvLZaahC_mFz1gsFUoh85bdNYqi8 

Laat jouw ervaringen horen.
Deel jouw verhaal met  [email protected] 

 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang

RADAR DEFINITIEF NIET IN HERWIJNEN 

UPDATE: 9 FEBRUARI 2021 

 

 De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Visser onmiddellijk stopt met de Rijkscoördinatieregeling . Dat betekent dat de radar definitief niet in Herwijnen komt en het bestemmingsplan blijft zoals het nu is. De nieuwe motie van Helvert cs, waarover wij vorige week al berichtten, is, zoals wij al verwachtten, vanmiddag met een meerderheid (93) aangenomen.  VVD, D’66,  FvD en SGP (57) stemden tegen. De staatssecretaris moet deze motie nu uitvoeren.  

 

Wat gaat er verder gebeuren? 

Herwijnen is dus als locatie voor de radar afgevallen. Er wordt nu alsnog onderzoek gedaan waarschijnlijk naar andere locaties in de gemeenten Vijf Heerenlanden en Molenlanden, Ook wordt er onderzoek gedaan naar de hoogte van de radar. Voor Herwijnen is dat niet meer van belang, want die locatie is nu van de baan. 

 

Nu het met vereende krachten door de raad en het college van B en W de radar is tegengehouden, willen wij hierbij onze dank uitspreken aan onze voormalig wethouder Jacoline Hartman, die, samen met het voormalige college van B en W, de raad van West Betuwe,  de inwoners van Herwijnen (met name Edwin Rijkse en Ruben van der Horst)  en natuurlijk ook de raad van de voormalige gemeente Lingewaal aan de wieg heeft gestaan van het verzet tegen de radar.  

 

Wethouder Hartman heeft destijds het voortouw genomen om, namens het (toenmalig) college en samen met de raad een brief te schrijven aan de staatssecretaris om te melden dat raad en college tegen de RCR procedure zijn en dat uiteindelijk door Defensie een onderzoek naar alternatieve locaties is verricht, omdat zij dat destijds in een gesprek  met de staatssecretaris ( samen met toenmalig burgemeester Harry Keereweer)  expliciet heeft gevraagd. Defensie had zelf namelijk helemaal geen locatie onderzoek gedaan.  Dat locatie onderzoek is er ook gekomen en uitgevoerd.  Uiteindelijk hebben de vereende inspanningen ertoe geleid dat de radar niet in Herwijnen komt.   


Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang

Digitale beeldvorming Rotonde Hellouw 
dinsdag 23 maart 

 

aan alle inwoners en andere betrokkene van Hellouw inzake "Rotonde Hellouw"
Het proces om te komen tot een verbetering van de verkeerssituatie met betrekking tot de aansluiting van het dorp Hellouw op de Provinciale weg en verbetering van de verkeersveiligheid in het dorp
Hellouw krijgt een vervolg.

Deze DIGITALE beeldvorming zal plaatsvinden op dinsdag 23 maart 2021 en beginnen om 20.00 uur.

Zodra er meer bekend is over de invulling van deze beeldvorming zullen wij dit terugkoppelen via
Facebook   https://www.facebook.com/llbwestbetuwe
Twitter  https://twitter.com/llbwestbetuwe 
en onze website
 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang

Nieuwe Update Radartoren 03-02-2021

DINSDAG 9 FEBRUARI 2021 WORDT MOGELIJK DOORSLAGGEVEND VOOR HERWIJNEN

 

Aanstaande dinsdag 9 februari 2021 zou wel eens een hele belangrijke dag kunnen worden voor de vraag of de radar in Herwijnen komt of niet.

Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het notaoverleg dat vandaag is gehouden door de vaste Kamercommissie Defensie in de Tweede Kamer. Aan het einde van het debat werd een nieuwe motie van Helvert cs ingediend, waarin plaatsing van de radar in Herwijnen niet wenselijk wordt geacht en waarin CDA, PVV, SP, CU en PvdA het kabinet oproepen om de RCR procedure (Rijkscoördinatieregeling) te stoppen en een alternatieve locatie te zoeken voor de radar. (zie bijlage de motie).

 

Gevolgen voor Herwijnen

Ons inziens is de kans groot dat de nieuwe motie van Helvert cs een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, omdat de eerste ook al op een meerderheid mocht rekenen. In dat geval moet de staatssecretaris de nieuwe motie uitvoeren. Dat betekent dat Herwijnen als locatie voor de radar niet meer relevant is, omdat Herwijnen als locatie volgens de motie niet wenselijk is. Ook het bestemmingsplan wordt dan niet gewijzigd, want de RCR wordt dan ingetrokken. 

Wat vervolgens nog rest is het onderzoek naar andere locaties dan Herwijnen waar de radar dan moet gaan komen, waarbij eerst de hoogte van de radar wordt onderzocht (motie Belhaj) en daarna uitsluitend andere locaties dan Herwijnen worden onderzocht om de radar te plaatsen (eerste motie van Helvert cs). De Kamer gaat daarover waarschijnlijk in juni 2021 verder praten, want de uitkomst van deze onderzoeken worden naar de Tweede Kamer gezonden. 

 

Op het verkeerde been gezet

Vele partijen, zoals PVV, CDA en SP konden zich niet vinden in de brief die de staatssecretaris gisteren aan de Tweede Kamer zond en waarover wij gisteren berichtten. Deze partijen voelen zich door de staatssecretaris op het verkeerde been gezet, omdat de eerdere motie van Helvert cs niet alleen opriep om verder naar alternatieve locaties te zoeken, maar ook om Herwijnen als locatie los te laten. De staatssecretaris bleef bij de inhoud van haar brief van gisteren.

 

Tweet van Petra van Kuilenburg

Naar aanleiding van deze discussie stuurde onze fractievoorzitter, Petra van Kuilenburg, een tweet naar kamerlid Sadet Karabulut (SP) waarin zij haar herinnerde aan de door Karabulut en Kerstens (PvdA) ingediende motie waarin wordt opgeroepen om de RCR procedure te stoppen. Die motie is destijds aangehouden. Het was opmerkelijk genoeg de staatssecretaris die de commissie niet lang daarna wees op de mogelijkheden om behandeling van dit dossier te stoppen, namelijk een motie om de RCR procedure te stoppen of het alsnog controversieel verklaren van het radardossier. Conclusie: 9 februari 2021 zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn voor Herwijnen!

 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang

02-02-2121 Update

 UITVOERING RIJKSCOORDINATIEREGELING RADAR HERWIJNEN UITGESTELD

 

Staatssecretaris Visser heeft vandaag duidelijkheid gegeven over moties die door de Kamerleden Belhaj (D66) en van Helvert (CDA) zijn ingediend. Deze moties worden volgens de staatssecretaris uitgevoerd. 

 

Eerst wordt de motie Belhaj  die over de hoogte van de radar gaat, uitgevoerd. Die motie hangt volgens de staatssecretaris samen met verder onderzoek naar alternatieve locaties (de motie van Helvert cs). In de brief staat daarover het volgende: “Voor het nieuwe onderzoek naar aanleiding van de motie-Van Helvert c.s. is de uitkomst van de motie-Belhaj (hogere plaatsing van de radar) mede bepalend. Bij een hogere radar ontstaat er namelijk mogelijk een groter zoekgebied. Om deze reden moet eerst het onderzoek naar aanleiding van de motie-Belhaj worden afgewacht, voordat het alternatieve locaties onderzoek kan worden gestart. Het onderzoek zal daarnaast een vergelijking tussen de stralingsblootstelling op een afstand tot de dichtstbijzijnde bewoning voor de diverse mogelijke locaties bevatten. Alle overige eisen (operationeel en niet-operationeel) blijven daarbij onverminderd van kracht. Het onderzoek naar alternatieve locaties zal worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf.”

 

Het onderzoek naar de hoogte van de radar in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd en daarna moet het onderzoek naar alternatieve locaties in het tweede kwartaal van 2021 worden voltooid. De uitkomsten van de beide onderzoeken zullen met de gemeente West Betuwe en de Tweede Kamer worden gedeeld.

 

Volgens de staatssecretaris worden er tot die tijd geen onomkeerbare stappen genomen met betrekking tot de plaatsing van de SMART-L radar in Herwijnen. 

 

Volgens de staatssecretaris wordt de RCR procedure en het daarmee samenhangende inpassingsplan en de omgevingsvergunning uitgesteld totdat de beide onderzoeken klaar zijn. 

 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang

28-1-2021 UPDATE 

 COMMISSIE DEFENSIE VERZOEKT STAATSSECRETARIS OM GEEN ONOMKEERBARE STAPPEN TE ZETTEN EN DE MOTIE VAN HELVERT CS UIT TE VOEREN

 

Vandaag, 28 januari 2021 is een procedurevergadering gehouden van de vaste Kamercommissie Defensie. Op verzoek van kamerlid Karabulut (SP) is de radartoren Herwijnen op de agenda van deze vergadering gezet. Kamerlid Fritsma (PVV) verzocht om in het notaoverleg van 3 februari a.s., te praten over klachten bij de radar in Wier. Daarover hebben diverse Kamerleden vragen gesteld aan de staatssecretaris, maar nog geen antwoord ontvangen. 

 

Mw. Karabulut vraagt de commissie om een verzoek te formuleren zodat de staatssecretaris geen onomkeerbare stappen zet gedurende het onderzoek naar alternatieve locaties voor de radar. Dat onderzoek volgt uit de motie van Helvert cs, die op 8 december 2020 door een meerderheid in de kamer is aangenomen. 

 

Wat het kamerlid van Helvert (CDA) vooral opviel is de volgens hem oorverdovende stilte van de kant van Defensie. De kamer heeft namelijk sinds 8 december jl. niets meer gehoord van de staatssecretaris. Juist dat vindt hij zorgelijk, want uit de algemene sfeer in deze procedurevergadering kon duidelijk worden opgemaakt dat men Defensie niet vertrouwt. 

 

Na een korte discussie over de formulering van het verzoek was de hele commissie het eens om het volgende verzoek aan de staatssecretaris te sturen:

Verzoeken de staatssecretaris om geen stappen te ondernemen in de radar Herwijnen en de motie van Helvert cs uit te voeren. Ook was de commissie het eens met het verzoek van de heer Fritsma om de problemen bij de radar in Wier op 3 februari a.s. te bespreken. 

 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang

 

27-01-2021 MINISTER VAN DEFENSIE 
MENGT ZICH ACTIEF IN RADARDOSSIER HERWIJNEN

 
In de raadsvergadering van West Betuwe d.d. 26 januari 2021 bleek sprake te zijn van een staatsrechtelijk nieuwtje op landelijk niveau. Kan de (demissionaire) minister van Defensie een mening geven over een motie waarover haar eigen  (demissionaire) staatssecretaris van Defensie nog een oordeel moet geven? Het gebeurde in een constructief gesprek dat de heer van Krieken (CDA West Betuwe) samen met de stichting “niet nog een radar in Herwijnen” heeft gehad met de minister van Defensie, mw. Bijleveld (CDA). Hij deelde de inhoud van dit gesprek met de raad en inwoners van West Betuwe. Daar bleek iets vreemds aan de hand te zijn. Wij dachten altijd dat het kabinet met één mond spreekt, maar dat lijkt volgens het verhaal van de heer van Krieken niet het geval te zijn. Als wij de heer van Krieken moeten geloven, dan is er een verschil tussen de minister en de staatssecretaris van Defensie in hun handelswijze over de komst van de radar naar Herwijnen. Dit laatste riep veel vragen op.
 
Radardossier is niet controversieel
Petra van Kuilenburg stelde de vraag waarom de heer van Krieken niet heeft geprobeerd om de landelijke CDA fractie zover te krijgen om het radardossier controversieel te verklaren. Die mogelijkheid was aanwezig in een speciale vergadering van 21 januari jl. Als een onderwerp controversieel wordt verklaard, dan wordt het van de agenda gehaald en niet meer besproken tot de verkiezingen of totdat een nieuw kabinet is aangetreden. Uit een lijst van de vaste kamer commissie Defensie van 21 januari jl. blijkt dat het radardossier niet controversieel is verklaard. Dit betekent dat het radardossier op twee momenten, namelijk op 28 januari en 3 februari 2021 in de vaste kamer commissie van Defensie wordt besproken.

Hoe moeten wij het gesprek met de minister van Defensie nu duiden?
Het gesprek met de minister van Defensie gaf een zeldzaam inkijkje in de CDA geledingen, want volgens van Krieken is het voorstel gedaan om een regisseur van CDA huize aan te stellen die de impasse moet vlottrekken. Verder was opvallend dat volgens van Krieken minister Bijleveld vindt dat gehoor moet worden gegeven aan motie van Helvert cs. (CDA) Dat is een motie die oproept om nader onderzoek te doen naar alternatieve locaties voor de radar. Een opvallende mening van de minister en een opmerkelijk detail, want de staatssecretaris heeft nog niet gereageerd op deze motie. De minister heeft gezegd over het gesprek na te gaan denken. Voor LLB is de onduidelijkheid nu compleet. Als de minister van Defensie een draai maakt: is dat dan ook het standpunt van het kabinet? En wat betekent dat dan voor het radardossier?

Reactie West Betuwe
Verder riep de heer van Krieken het college op om met instemming van de raad een brief te sturen aan staatssecretaris Visser om de druk op Defensie op te voeren en het ijzer te smeden als het heet is. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als het gesprek met de minister van Defensie een positieve invloed zou hebben op het radardossier. De LLB fractie wil de radar uiteraard ook tegenhouden maar blijft wel kritisch over de manier waarop dat moet gebeuren en vooral de mogelijke gevolgen daarvan. Wethouder Klein (VVD) zegde namelijk onmiddellijk toe om deze brief te schrijven als er een meerderheid in de raad te vinden zou zijn. Dat laatste is overigens merkwaardig, want de raad is in dit dossier altijd eensgezind geweest, hetgeen door burgemeester Stoop werd bevestigd.

Politieke complicaties kunnen tot vertraging leiden
Het is niet uit te sluiten dat het gesprek van de heer van Krieken met de minister van Defensie en de onmiddellijke toezegging van wethouder Klein om een brief te sturen naar aanleiding van dat gesprek, mogelijk negatieve consequenties kan hebben. Het zou namelijk tot (politieke) complicaties kunnen leiden tussen de minister (CDA) en haar staatssecretaris (VVD) met als gevolg dat dit tot vertraging leidt in het radardossier. Dan worden de inwoners van Herwijnen blij gemaakt met een dode mus en dat kan niet de bedoeling zijn. Het is evenwicht zoeken tussen enerzijds zoveel mogelijk te lobbyen om de radar tegen te houden, maar aan de andere kant het kind niet met het badwater weg te gooien. Hier geldt het gezegde: bezint eer ge begint!
 
Wordt vervolgd.
 
Namens de fractie
Leefbaar Lokaal Belang

Leefbaar Lokaal Belang 

wenst alle inwoners van West Betuwe en ver daar buiten een gezond en safe 2021

"Samen maken we het verschil"
#Elkeburgertelt

LLB kijkt terug naar twee belangrijke raadsvergaderingen die afgelopen week zijn geweest. Eerst de raadsvergadering van 15 december 2020. 

Onderwerpen:

 • Woonvisie: veel vragen, weinig visie, dorpen de dupe
 • Harmonisatie speelplaatsen: een ordinaire geldkwestie
 • Eindelijk een nota dorpshuizen en mfc’s: alleen nog veel losse eindjes

WOONVISIE WEST BETUWE: VEEL VRAGEN, WEINIG VISIE, DORPEN DE DUPE

 

De afgelopen weken is de woonvisie West Betuwe door de gemeenteraad van West Betuwe behandeld. Hier was door menigeen halsreikend naar uitgekeken, want er zou gebouwd gaan worden en hoe!

 

Niets is minder waar en de teleurstelling is groot. Er zijn veel vragen, een duidelijke en concrete visie ontbreekt, en het bouwen in alle kernen blijkt een illusie. Wonen langs de as A2 en A15, met name met een keuze voor Beesd en de Plantage in combinatie met een versnellingscenario is de belangrijkste beleidskeuze van het college. Het is duidelijk: het college van West Betuwe kiest primair voor mensen uit de randstad, de dorpen (waaronder ook Beesd zelf) zijn de dupe. De VVD vindt dat prima, zij zien de randstedelingen graag komen. De vraag hoe het broodnodige evenwicht moet worden gevonden, wordt door de VVD niet beantwoord. 
LLB vindt de woonvisie weinig ambitieus; er moet veel meer worden gebouwd, sociale woningbouw, middenhuur- en koop (betaalbare woningbouw) komen er bekaaid af. LLB heeft al eerder gepleit voor gebruik van de speciale woningbouwimpuls van het Rijk, maar dat werd door het college en de coalitiepartijen hooghartig van de hand gewezen. ..... 

verder lezen? 

(klik op de onderstaande knop voor het volledige document)

LLB kijkt terug naar twee belangrijke raadsvergaderingen die afgelopen week zijn geweest. Eerst de raadsvergadering van 15 december 2020. 

Onderwerpen:

 • Woonvisie: veel vragen, weinig visie, dorpen de dupe
 • Harmonisatie speelplaatsen: een ordinaire geldkwestie
 • Eindelijk een nota dorpshuizen en mfc’s: alleen nog veel losse eindjes

WOONVISIE WEST BETUWE: VEEL VRAGEN, WEINIG VISIE, DORPEN DE DUPE

 

De afgelopen weken is de woonvisie West Betuwe door de gemeenteraad van West Betuwe behandeld. Hier was door menigeen halsreikend naar uitgekeken, want er zou gebouwd gaan worden en hoe!

 

Niets is minder waar en de teleurstelling is groot. Er zijn veel vragen, een duidelijke en concrete visie ontbreekt, en het bouwen in alle kernen blijkt een illusie. Wonen langs de as A2 en A15, met name met een keuze voor Beesd en de Plantage in combinatie met een versnellingscenario is de belangrijkste beleidskeuze van het college. Het is duidelijk: het college van West Betuwe kiest primair voor mensen uit de randstad, de dorpen (waaronder ook Beesd zelf) zijn de dupe. De VVD vindt dat prima, zij zien de randstedelingen graag komen. De vraag hoe het broodnodige evenwicht moet worden gevonden, wordt door de VVD niet beantwoord. 
LLB vindt de woonvisie weinig ambitieus; er moet veel meer worden gebouwd, sociale woningbouw, middenhuur- en koop (betaalbare woningbouw) komen er bekaaid af. LLB heeft al eerder gepleit voor gebruik van de speciale woningbouwimpuls van het Rijk, maar dat werd door het college en de coalitiepartijen hooghartig van de hand gewezen. ..... 

verder lezen? 

(klik op de onderstaande knop voor het volledige document)

RADAR HERWIJNEN WEER ACTUEEL: FRACTIES CDA EN CU IN DE TWEEDE KAMER PIKKEN HET NIET...
 
Na beantwoording van de 144 vragen door de staatssecretaris is het tijd voor het volgende hoofdstuk in het radardossier.

LLB heeft tegen het voorontwerp inpassingsplan een inspraakreactie ingediend.

Het college heeft namens de raad een zogenaamde “overlegreactie” naar Defensie gestuurd. 

LLB vind het fijn om te zien dat onze  inzet wordt beloond door de landelijke fracties van het CDA, CU en oppositiepartijen.

CDA en CU hebben een motie ingediend waarin ze oproepen om alternatieve locaties te blijven onderzoeken.

Verder moeten de gezondheidseffecten van de radar blijven worden onderzocht. Ook noemen ze tijdelijke alternatieven voor de locatie van de radar. 

Het ministerie van Defensie gaat geen verder onderzoek doen en houdt vast aan Herwijnen als locatie van de radar.

LLB blijft hier tegen strijden en is blij met deze steun uit de Tweede Kamer, samen staan we sterk tegen de radar!


 30-11-2020
PROVINCIALE OMGEVINGSVERORDENING HEEFT INVLOED OP WOONVISIE WEST BETUWE

 

Actualisatie provinciale omgevingsverordening 

De provincie Gelderland heeft recent een actualisatieplan voor de provinciale verordening gemaakt. De provinciale verordening is belangrijk voor bestemmingsplannen in de gemeente West Betuwe, want die moeten aan deze verordening voldoen. In de gemeentelijke woonvisie die deze maand in de raad wordt besproken, moet rekening worden gehouden met deze omgevingsverordening. 

In deze actualisatie ronde zijn een aantal belangrijke onderwerpen genoemd, zoals woningbouw, nieuwe spelregels voor de locaties van bedrijven, de zorgplicht voor provinciale wegen. Ook heeft de provincie een zogenaamde experimenteerbepaling opgenomen. Dat is belangrijk als de nieuwe omgevingswet gaat gelden. 

 

Zienswijze LLB 

Dit zijn belangrijke onderwerpen waarover LLB veel vragen heeft. Daarom hebben we op 12 november 2020 een zienswijze bij de provincie Gelderland ingediend. Vooral woningbouw is momenteel actueel. De provincie wil de gemeenten in Gelderland straks via de verordening gaan controleren of bouwplannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en projectontwikkelaars niet te lang stilzitten. LLB heeft vragen bij de uitvoerbaarheid en de wettelijke houdbaarheid ervan. Ook heeft LLB twee praktische voorstellen gedaan. 

 

Vraagtekens bij realiteitsgehalte realisatieplicht in de woonvisie van West Betuwe 

In de gemeentelijke woonvisie is geen rekening gehouden met de nieuwe regels die de provincie wil invoeren. In de woonvisie staat bijvoorbeeld niet hoe de gemeente omgaat met de controle die de provincie wil gaan uitvoeren op de houdbaarheid van bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Het college wil in de woonvisie een realisatieplicht voor bouwers in de contracten en vergunningen opnemen. Net als in onze zienswijze bij de provincie, stelt LLB vraagtekens bij het realiteitsgehalte en de juridische haalbaarheid hiervan. LLB gaat dit aan de orde stellen bij de behandeling van de woonvisie. 

 

WONINGBOUWIMPULS EN WOONVISIE 

 LLB heeft vragen gesteld en regelmatig geschreven over het belang van de woningbouwimpuls van het rijk. Zie ons artikel hierover op deze site. De tweede tranche was opengezet en is recentelijk weer gesloten. Ondanks de oproep van LLB heeft het college geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, terwijl de ruimte er wel is (max. 2200 woningen in 10 jaar bouwen). Nu moeten we weer wachten tot tenminste september 2021 voor de volgende tranche. Volgens LLB is dit een gemiste kans. De woningbouwimpuls is totaal afwezig in de woonvisie die deze maand wordt besproken in de raad. Naar ons weten hebben zowel de gemeente West Betuwe als de regio geen aanvraag ingediend. LLB zal dit aan de orde stellen bij het bespreken van de woonvisie. 

 

 Namens de fractie 

Leefbaar Lokaal Belang 


(klik op de onderstaande knop voor het document )

Evaluatie raadsvergadering 

24-11-2020 

 • RAADSLEDEN KRIJGEN IN WEST BETUWE NIET DEZELFDE INFORMATIE
 • LLB KOMT OP VOOR BESCHERMING VAN RIJKSMONUMENTEN
 • DE PORTEFEUILLEHOUDER IS VOLSTREKT ONGELOOFWAARDIG 
 • NOG STEEDS GEEN DUIDELIJKHEID OVER AFVALSTORTPLAATS AVRI 


 LLB heeft tijdens de raadsvergadering van 24 november 2020 bij de rondvraag de vraag gesteld waarom de brief van 31 augustus 2020 van het ministerie van Defensie nog steeds niet aan de raad is gestuurd. LLB had hier schriftelijke vragen over gesteld, juist die vraag werd als enige niet beantwoord. 

 

In de brief van 31 augustus 2020 stond vermeld dat de gemeenteraad een zogenaamde “overlegreactie” over de radartoren Herwijnen zou kunnen indienen bij het ministerie van Defensie. De raad wist hier niets van. LLB kwam dit te weten door een twitterbericht van een van de fractievoorzitter van de coalitie waarin deze brief werd genoemd. Dit betekent dat in West Betuwe met twee maten wordt gemeten: coalitiepartijen hebben kennelijk meer of andere
informatie dan.....

....Meer lezen

(klik op de onderstaande knop voor het volledige document )

19-11-2020

Raadsvergadering Afvalstortplaats AVRI, Veel vragen blijven onbeantwoord 

Afgelopen donderdag 12 november 2020 heeft een speciale raadsvergadering plaatsgevonden over de perikelen rondom de afvalstortplaats van AVRI in Geldermalsen over de extra kosten die de inwoners moeten gaan betalen. In heel Rivierenland gaat het om een bedrag van 10 miljoen euro, voor West Betuwe zou dit neerkomen op ongeveer 2,1 miljoen euro. Wat het nog erger maakt, is het feit dat West Betuwe dat bedrag nog dit jaar moet ophoesten. Wie de Begrotingsraad van 5 november jl. heeft gevolgd, weet dat dit geld er niet is.

[klik onderaan dit artikel op de pdf extra raadsvergadering Tijdlijn AVRI dossier 12-11-20 voor de volledige tijdlijn]

 

LLB heeft tijdens de Begrotingsraad aan de bel getrokken, en toen al gewezen op de extra uitgaven die West Betuwe op haar bordje krijgt. In zowel het begrotingsvoorstel van het college van B en W als het amendement van de coalitie is met de extra 2,1Miljoen geen rekening gehouden. Over dit amendement heeft LLB, net als drie andere oppositiepartijen geen oordeel kunnen geven vanwege de veel te late toezending door de coalitiepartijen.

 

De raad heeft uiteindelijk unaniem gekozen voor een regionaal onderzoek door een onafhankelijke derde van buiten de regio. De griffies van de 8 gemeenten bereiden dit voor. LLB is akkoord gegaan met het doen van onderzoek, maar wel onder strenge voorwaarden:

 

 • de kosten van het onderzoek moeten van te voren duidelijk zijn;
 • het onderzoek moet snel klaar zijn.
 • de gemeenten moeten het eens zijn over de onderzoeksopdracht
 • de onderzoeksopdracht moet duidelijk zijn.

 

LLB kan alle vragen die we hebben, aan de griffie sturen zodat deze vragen in het onderzoek worden betrokken. Los van dit onderzoek vindt LLB dat er snel een oplossing moet komen. Het onderzoek gaat vooral over het verleden van het dossier, Gedeputeerde Peter Kerris heeft ook een hand uitgestoken naar onze gemeente, dus laten we daar gebruik van maken.

 

Hoe moet het nu verder? Om dit dossier goed te kunnen begrijpen, heeft LLB een tijdlijn gemaakt van 2014 tot aan 12 november 2020. In deze tijdlijn hebben wij 30 vragen gesteld en ook de aanvullende vragen zijn door LLB op 12 november gesteld. (linkje met vragen en tijdlijn) Veel vragen zijn door de wethouder (nog) niet beantwoord, Wij hopen dat dit wel gebeurt in het onderzoek. LLB wacht af, houdt de vinger aan de pols en informeert u zodra daar aanleiding voor is.

 

Namens de fractie 

Leefbaar Lokaal Belang 

 

(klik op de onderstaande knoppen voor de documenten)

06-11-2020

Colleges Rivierenland stemmen in met regionale woonagenda 

 

De Regio rivierenland heeft op haar website bekend gemaakt dat de gemeenten in de regio  met de regionale woonagenda hebben ingestemd. https://www.regiorivierenland.nl/news/641/15/Colleges-acht-regiogemeenten-stemmen-in-met-Regionale-Woonagenda-Rivierenland-2020-2030 

De gemeenten in onze regio hebben afspraken met elkaar gemaakt hoeveel woningen er de komende 10 jaar mogen worden gebouwd. Om dat goed te kunnen bepalen, heeft de regio een bandbreedte van de hoeveelheid te bouwen woningen gemaakt. Tussen 2020 en 2030 kunnen er in de regio in totaal tussen de 7.900 en 12.500 woningen worden gebouwd. 

 

Wat betekent dit nu voor West Betuwe? 

Volgens de regionale woonagenda kan de gemeente West Betuwe tussen de 1.150 en 2.200 woningen in de periode 2020-2030 bouwen. Daarmee zit West Betuwe in de regio aan de bovenkant van de bandbreedte maar dat komt vooral door de (boven)regionale aantrekkingskracht van de Plantage. 

 
Versneld bouwen en de woningbouw impuls van het Rijk 

Het aantal te bouwen woningen in West Betuwe is fors. Onze oud wethouder, Jacoline Hartman heeft op 7 juli van dit jaar al gewezen op het belang van het actieplan Wonen van de provincie Gelderland en versnelling van woningbouw in de plantage. 

 

Als we naar de regionale woonagenda kijken, had zij een vooruitziende blik. LLB ziet in de grote hoeveelheid te bouwen woningen de bevestiging van het belang van onze motie over de woningbouwimpuls. LLB neemt de woningnood in West Betuwe wel serieus: de woningbouwimpuls van het Rijk is hard nodig om het maximaal aantal woningen van 2.200 in 2030 te halen. 

 

Overloop vraag uit de randstad 

In de regionale woonagenda wordt bevestigd dat West Betuwe aantrekkingskracht voor woningzoekenden uit de Randstad heeft, met name uit de omgeving Utrecht. De Plantage wordt benoemd als opvanglocatie voor de Randstad. Daarmee wordt ingespeeld op de grote overloop-vraag uit de Randstad en op de eigen vraag uit de gemeente en de regio. 

 

Belang van de kleine kernen 

Uit de regionale woonagenda blijkt dat de kleine kernen in West Betuwe niet worden vergeten. Juist doordat de grote aantallen woningen in de plantage worden gebouwd, zal volgens de woonagenda de druk op de kleine kernen verminderen en is er ruimte voor de lokale vraag en behoefte in de kernen. 

 

Woonvisie West Betuwe 

Het wachten is nu op de woonvisie, die al is voorbereid door oud wethouder Hartman. Sinds de bestuurswissel in de zomer hebben we van het huidige college niet veel gehoord over woningbouw. Opmerkelijk genoeg constateerden een aantal coalitiepartijen dat ook tijdens de Begrotingsraad van 5 november 2020. Zoals gewoonlijk moest LLB het bestaan van de regionale woonagenda weer via de pers vernemen. LLB is benieuwd wanneer het college de gelegenheid vindt om de raad hierover te informeren, LLB blijft woningbouw in West Betuwe nauwlettend volgen en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied. 

 

Namens de fractie 

Leefbaar Lokaal Belang 

 

(klik op de onderstaande knop voor het document )

06-11-2020

Colleges Rivierenland stemmen in met regionale woonagenda 

 

De Regio rivierenland heeft op haar website bekend gemaakt dat de gemeenten in de regio  met de regionale woonagenda hebben ingestemd. https://www.regiorivierenland.nl/news/641/15/Colleges-acht-regiogemeenten-stemmen-in-met-Regionale-Woonagenda-Rivierenland-2020-2030 

De gemeenten in onze regio hebben afspraken met elkaar gemaakt hoeveel woningen er de komende 10 jaar mogen worden gebouwd. Om dat goed te kunnen bepalen, heeft de regio een bandbreedte van de hoeveelheid te bouwen woningen gemaakt. Tussen 2020 en 2030 kunnen er in de regio in totaal tussen de 7.900 en 12.500 woningen worden gebouwd. 

 

Wat betekent dit nu voor West Betuwe? 

Volgens de regionale woonagenda kan de gemeente West Betuwe tussen de 1.150 en 2.200 woningen in de periode 2020-2030 bouwen. Daarmee zit West Betuwe in de regio aan de bovenkant van de bandbreedte maar dat komt vooral door de (boven)regionale aantrekkingskracht van de Plantage. 

 
Versneld bouwen en de woningbouw impuls van het Rijk 

Het aantal te bouwen woningen in West Betuwe is fors. Onze oud wethouder, Jacoline Hartman heeft op 7 juli van dit jaar al gewezen op het belang van het actieplan Wonen van de provincie Gelderland en versnelling van woningbouw in de plantage. 

 

Als we naar de regionale woonagenda kijken, had zij een vooruitziende blik. LLB ziet in de grote hoeveelheid te bouwen woningen de bevestiging van het belang van onze motie over de woningbouwimpuls. LLB neemt de woningnood in West Betuwe wel serieus: de woningbouwimpuls van het Rijk is hard nodig om het maximaal aantal woningen van 2.200 in 2030 te halen. 

 

Overloop vraag uit de randstad 

In de regionale woonagenda wordt bevestigd dat West Betuwe aantrekkingskracht voor woningzoekenden uit de Randstad heeft, met name uit de omgeving Utrecht. De Plantage wordt benoemd als opvanglocatie voor de Randstad. Daarmee wordt ingespeeld op de grote overloop-vraag uit de Randstad en op de eigen vraag uit de gemeente en de regio. 

 

Belang van de kleine kernen 

Uit de regionale woonagenda blijkt dat de kleine kernen in West Betuwe niet worden vergeten. Juist doordat de grote aantallen woningen in de plantage worden gebouwd, zal volgens de woonagenda de druk op de kleine kernen verminderen en is er ruimte voor de lokale vraag en behoefte in de kernen. 

 

Woonvisie West Betuwe 

Het wachten is nu op de woonvisie, die al is voorbereid door oud wethouder Hartman. Sinds de bestuurswissel in de zomer hebben we van het huidige college niet veel gehoord over woningbouw. Opmerkelijk genoeg constateerden een aantal coalitiepartijen dat ook tijdens de Begrotingsraad van 5 november 2020. Zoals gewoonlijk moest LLB het bestaan van de regionale woonagenda weer via de pers vernemen. LLB is benieuwd wanneer het college de gelegenheid vindt om de raad hierover te informeren, LLB blijft woningbouw in West Betuwe nauwlettend volgen en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied. 

 

Namens de fractie 

Leefbaar Lokaal Belang 

 

(klik op de onderstaande knop voor het document )

5-11-2020
Boze oppositiepartijen verlieten korte tijd de raadszaal  


De resterende meerderheid van de gemeenteraad wilde een door de coalitie gewijzigde begroting aannemen die volgens burgemeester Servaas Stoop nog getoetst moest worden op de juridische houdbaarheid. en daarvoor zou volgende week donderdag nog een extra raadsbesluit nodig zijn. Maar een extra schorsing leerde dat dit niet nodig was.
Oppositiepartijen LLB, D66, VWB en GroenLinks hebben donderdagavond laat "uit onvrede" over wat genoemd werd de "Arrogantie van de Coalitie" de Raadzaal verlaten kort voor een amendement op de begroting van....

(....verder lezen, klik op de onderstaande knop )

31-10-2020
VOORKEURSBESLISSING MIRT/A2 WAARDENBURG UITGESTELD STUURGROEP WIL EXTRA BESTUURLIJK OVERLEG

 

Op 29 oktober jl. heeft het ministerie van Verkeer, Infrastructuur en Waterstaat op haar website bekend gemaakt dat er dit jaar in ieder geval geen definitief besluit wordt genomen over de definitieve voorkeursbeslissing MIRT/A2.

(klik op de foto voor de webpagina Mirt/A2)

Ook de zienswijzenprocedure gaat nu niet door. Dit is besproken tijdens de vergadering van de speciale stuurgroep op 26 oktober 2020 en zal worden teruggekoppeld in het regionale overleg met de minister op 25 november 2020. Tijdens de vergadering van de stuurgroep bleek dat  extra bestuurlijk overleg nodig is. 

 

Door dit uitstel is volgens LLB de kans aanwezig dat de definitieve voorkeursbeslissing over de A2 (en dus over Waardenburg) over de landelijke verkiezingen wordt getild waardoor Waardenburg nog langer in onzekerheid blijft...... 

(verder lezen, klik op de onderstaande knop) 


28-10-2020 

MOTIE WONINGBOUW VAN LLB NIET AANGENOMEN, "EEN DUBBELE GEMISTE KANS" 

Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2020 heeft LLB in haar motie gewezen op de rijksregeling woningbouwimpuls die momenteel is opengesteld voor gemeenten. We hebben het college gevraagd om onderzoek te doen naar de vraag of een aanvraag kan worden ingediend en ook gevraagd om uit te zoeken of aan de voorwaarden kan worden voldaan.

Wij vinden het jammer dat de wethouder te snel haar conclusie heeft getrokken omdat zij de voorwaarden van deze rijksregeling kennelijk oppervlakkig heeft gelezen, deze zijn het namelijk wel waard om te onderzoeken. 

Het gaat inderdaad om het bouwen van minimaal 500 woningen op een afgebakend projectgebied, maar daar mag in totaal 10 jaar over worden gedaan, de laatste woningen moeten namelijk uiterlijk 10 jaar na de toekenning van de aanvraag worden gebouwd. De gemeente heeft dus alle tijd om die 500 woningen te bouwen...... 
(verder lezen, klik op de onderstaande knop) [
klik op de onderstaande knop voor de reactie van LLB op het niet aannemen van deze motie]

27-10-2020 LLB DIENT MOTIE IN OM WONINGBOUW IN WEST BETUWE TE STIMULEREN EN TE VERSNELLEN


LLB heeft vandaag een motie ingediend om woningbouw in West Betuwe te versnellen en te stimuleren. Gisteren, 26 oktober 2020, is namelijk de rijksregeling Woningbouwimpuls opengesteld voor gemeenten. Ook West Betuwe kan een aanvraag bij het zogenaamde “RVO loket woningbouwimpuls” indienen als aan de voorwaarden wordt voldaan. De financiële bijdrage van het Rijk kan worden gebruikt voor het betaalbaar maken van woningen of het geschikt maken van de locatie voor woningbouw. Omdat deze regeling belangrijk is voor toekomstige woningbouw, vraagt LLB het college om het indienen van toekomstige aanvragen woningbouwimpuls op te nemen in de gemeentelijke woonvisie die door het college wordt voorbereid.

RVO loket woningbouwimpuls

LLB: wij roepen het college op om te onderzoeken of een aanvraag bij het Rijk (via het RVO loket woningbouwimpuls) kan worden ingediend. Dat kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld toekomstige deelfasen in het langlopende woningbouwproject “de Plantage” maar we denken ook aan mogelijke toekomstige andere woningbouwlocaties in Beesd en/of Meteren.

Het college moet de uitkomst van het onderzoek wel op tijd terugkoppelen aan de raad, want de termijn om de aanvraag in te dienen loopt af op 23 november 2020.

Rol van de provincies Gelderland Overijssel en de Fruitdelta Rivierenland

Ook de provincies Gelderland en Overijssel spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en versnellen van woningbouw. Via een speciale website, ervaar de kracht van oost Nederland, (Nederlandslimbenutten.nl) wijzen de beide gedeputeerden erop dat ook in andere regio’s, zoals de Achterhoek, Rivierenland en Twente nieuwbouw noodzakelijk is om mee te bewegen met demografische ontwikkelingen. Oost Nederland biedt volgens hen een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag naar betaalbare woningen.

Lobby in den Haag

LLB: we vragen het college via de provincie Gelderland en de Fruitdelta Rivierenland te lobbyen in den Haag om de Rijksregeling woningbouwimpuls ook voor regio’s buiten de randstad en kleinere steden te laten gelden. 

 

Leefbaar Lokaal Belang


[
klik op de onderstaande knop voor de motie]

14-10-2020

 LLB DOET NIET AAN STEMMINGMAKERIJ


Vandaag is op twitter een voor ons onbekende brief van het ministerie van Defensie, gericht aan de gemeente West Betuwe opgedoken. De fractievoorzitter van de SGP heeft deze brief op twitter gezet. Deze brief van 31 augustus 2020 (en niet 26 augustus 2020 zoals wij per abuis in ons twitter antwoord vermeldden) heeft de raad nooit ontvangen. Hoe is dit mogelijk? Leefbaar Lokaal Belang valt van de ene verbazing in de andere. Weer moeten we constateren dat de raad voor de zoveelste keer niet wordt geïnformeerd door het college. 

 

Leefbaar Lokaal Belang vindt dat op deze manier op een onwaardige wijze met de raad wordt omgegaan. Dit is echt beneden alle peil. Hoe vaak moeten we nog constateren dat de raad niet of niet volledig door het college wordt geïnformeerd? Wanneer worden onze vragen beantwoord?  

 

Wij hebben op 12 oktober 2020 vragen gesteld en stellen hierbij, naar aanleiding van het twitterbericht van de fractievoorzitter van de SGP, aanvullende vragen. Wij hopen dat het college de urgentie van deze vragen en onze andere uitstaande vragen inziet en niet wacht met antwoorden tot 29 dagen nadat deze vragen zijn gesteld.

 

Wij vinden het belangrijk om nog een keer te wijzen op het verschil tussen een zogenaamde overleg-reactie, een inspraakreactie en een zienswijze. 

 


[klik op de onderstaande knop voor het volledige document]

14-10-2020

 LLB DOET NIET AAN STEMMINGMAKERIJ


Vandaag is op twitter een voor ons onbekende brief van het ministerie van Defensie, gericht aan de gemeente West Betuwe opgedoken. De fractievoorzitter van de SGP heeft deze brief op twitter gezet. Deze brief van 31 augustus 2020 (en niet 26 augustus 2020 zoals wij per abuis in ons twitter antwoord vermeldden) heeft de raad nooit ontvangen. Hoe is dit mogelijk? Leefbaar Lokaal Belang valt van de ene verbazing in de andere. Weer moeten we constateren dat de raad voor de zoveelste keer niet wordt geïnformeerd door het college. 

 

Leefbaar Lokaal Belang vindt dat op deze manier op een onwaardige wijze met de raad wordt omgegaan. Dit is echt beneden alle peil. Hoe vaak moeten we nog constateren dat de raad niet of niet volledig door het college wordt geïnformeerd? Wanneer worden onze vragen beantwoord?  

 

Wij hebben op 12 oktober 2020 vragen gesteld en stellen hierbij, naar aanleiding van het twitterbericht van de fractievoorzitter van de SGP, aanvullende vragen. Wij hopen dat het college de urgentie van deze vragen en onze andere uitstaande vragen inziet en niet wacht met antwoorden tot 29 dagen nadat deze vragen zijn gesteld.

 

Wij vinden het belangrijk om nog een keer te wijzen op het verschil tussen een zogenaamde overleg-reactie, een inspraakreactie en een zienswijze. 

 


[klik op de onderstaande knop voor het volledige document]

12-10-2020 
COLLEGE  VERSTUURT
“OVERLEG REACTIE” NAAR VERKEERDE 
INSTANTIE EN VERKEERD ADRES

 
Het college van West Betuwe  heeft, mede namens de raad, op 9 oktober 2020 een “overleg reactie” verstuurd. Dat was niet alleen erg laat, maar het college gebruikt de verkeerde procedure en heeft die reactie ook aan de verkeerde instantie (Rijksvastgoedbedrijf) gericht en aan het verkeerde adres (adres van het Rijksvastgoedbedrijf) gestuurd. LLB begrijpt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren en begrijpt ook niet waarom de raad en daarmee onze fractie niet meteen op 6 oktober 2020 een afschrift van deze brief van het college heeft ontvangen.  Dan had de raad dit onvoldragen stuk nog kunnen corrigeren.

LLB heeft zelf een inspraakreactie gestuurd
LLB heeft op 10 oktober 2020 zelf een inspraakreactie ingediend tegen het voorontwerp inpassingsplan. Hier kunt u onze inspraakreactie zien.
[Klik voor de LLB inspraakreactie (pdf) op de knop onder dit artikel]

Wij hebben in de ter inzage gelegde stukken ontdekt dat het ministerie van Defensie al sinds 2010 op de hoogte is van verplaatsing van de radar. Wij vragen ons af waarom het ministerie van Defensie niet veel eerder is begonnen met het zoeken naar geschikte locaties voor de radar en zich erg laat en uitsluitend heeft gericht op Herwijnen. Nu het Ministerie van Defensie al zo lang op de hoogte is vragen wij ons echt af hoe “urgent” de komst van de radar werkelijk is.
 
“Overleg reactie” van het college is inhoudelijk onvolledig en onjuist
Wij hebben inmiddels de “overleg reactie”  ontvangen die het college mede namens de raad heeft verstuurd.
[Klik voor de overleg reactie college op de knop (pdf) onder dit verhaal]
 
Ten eerste betreuren wij het dat dit stuk veel te laat aan de raad is gestuurd. Wij ontvingen het op vrijdag 9 oktober 2020 om 15.00 uur.  Dat was niet volgens de afspraak die met de raad is gemaakt  en de termijn eindigt volgens de site van Defensie voor 12 oktober 2020. Dat geeft de fracties in de raad wel erg weinig tijd om zelf op de brief te kunnen reageren en onjuistheden te kunnen corrigeren.
Wij moeten helaas weer constateren dat de raad voor de derde keer verkeerd wordt geïnformeerd door het college. De inhoud van de “overleg reactie”  van het college is namelijk onvolledig en onjuist. Dit stuk roept een aantal dringende vragen bij ons op die wij zo snel mogelijk beantwoord willen hebben.
Het college laat de inwoners van Herwijnen weer in de steek, want in de brief zegt het college de inwoners van Herwijnen alleen “moreel” te willen steunen. Daarmee bevestigt het college de boodschap die zij eerder luid en duidelijk uitzond: wij staan met ons rug tegen de muur, wij hebben geen machtsmiddelen, wij kunnen niets meer voor de inwoners doen.
 
Er zijn kansen gemist: Dringend verzoek om de fouten te corrigeren Het college heeft een “overleg reactie” in de zin van artikel 3.28 lid 1 Wro ingediend. Het ministerie van Defensie heeft daar niet om gevraagd. We hebben drie mogelijkheden om te reageren op de plannen van het ministerie:
·        een overleg reactie in het kader van de RCR procedure
·        een inspraakreactie tegen het voorontwerp inpassingsplan
·        een zienswijze tegen het ontwerp inpassingsplan.
 
Door de actie van het college zijn twee van de drie mogelijkheden verkeerd gebruikt en er zijn kansen gemist: er is te vroeg een overleg reactie ingediend. Bovendien moet in die procedure de raad worden gehoord en dat is nu niet gebeurd. Het college heeft feitelijk geen rol in de RCR procedure. Als het ministerie dit als officiële overleg reactie ziet, dan heeft de raad geen mogelijkheid meer om in de RCR procedure te worden gehoord.
Er is nu door college en raad formeel geen inspraakreactie ingediend. Dat kan gevolgen hebben voor de verdere procedure, met name voor de procedure die wordt gevoerd door het bewonerscomité radar nee. De gemeente West Betuwe bewijst dit bewonerscomité en daarmee de inwoners van Herwijnen geen dienst. Wij verzoeken het college daarom:
 
·        het ministerie van Defensie zo snel mogelijk te vragen om te zijner tijd, als het ministerie de uitnodiging verstuurt, de raad alsnog in de gelegenheid te stellen om via een overleg reactie te worden gehoord.
·        het ministerie van Defensie te vragen om de als “overleg reactie” ingediende brief, (na aanvulling en correctie door de raad) alsnog als inspraakreactie te beschouwen.
 
Vragen over “overleg reactie” aan het college:
 

 • Waarom heeft het college  haar “overleg reactie” zo laat aan de raad gestuurd?

 

 • Waarom:

-        is het college afgeweken van de procedure die door het ministerie op haar website is genoemd?
-        is de brief van het college aan de verkeerde instantie gericht en aan het verkeerde adres gestuurd? De juiste instantie en het juiste adres staan namelijk op de site van het ministerie van defensie.
 

 • Wanneer heeft het college de overleg reactie weggestuurd? Gezien het datum stempel lijkt het dat die op 9 oktober 2020 is gestuurd.

 

Bovenaan de brief is de datum van 6 oktober 2020 te zien. De overleg reactie is volgens het datumstempel op 9 oktober 2020 verzonden. Waarom heeft het college de raad de mogelijkheid ontnomen om eerder te reageren, namelijk meteen na het collegebesluit op 6 oktober 2020?

 
 

 • Bovenaan pagina 2 en 3 van de “overleg reactie”  is een andere datum te zien, namelijk 2 september 2020. Kan het college hiervoor een verklaring geven? Is dit misschien de datum waarop de brief is aangemaakt? Zo ja, waarom is deze brief dan niet eerder naar de raad gestuurd? Daar was dan toch voldoende tijd voor geweest?

 

 • Wethouder Klein heeft op 30 september jl. gezegd dat zij een concept reactie in voorbereiding had. Wijst de datum van 2 september 2020 daarop? 

 

 • Waarom stuurt het college op 9 oktober 2020 een zogenaamde “overleg reactie” op grond van artikel 3.28 lid 1 Wro terwijl daar vanuit het ministerie van Defensie niet om is verzocht?

 

 • Wij hebben al eerder verwoord dat een “overleg reactie” niet hetzelfde is als een inspraakreactie. Dat blijkt uit de site van het ministerie van Defensie. Het college verwijst in haar brief naar de kennisgeving. Dat is hetzelfde. Waarom heeft het college er dan toch voor gekozen om een “overleg reactie” in te dienen?

 

 • In de brief van 9 oktober 2020 wekt het college de indruk dat zij haar “overleg reactie” alleen in dient op verzoek van de raad. Staat het college achter het indienen van een inspraakreactie of meent het college niet wat zij aan de raad heeft toegezegd? Het standpunt van de raad is niet voor niets op uitdrukkelijk verzoek van LLB in een besluit op 30 september jl. opgenomen.

 

 • In haar “overleg reactie” stelt het college dat het ministerie van Defensie eerder naar alternatieve locaties had moeten zoeken. Waarom heeft het college dan niet gewezen op het feit dat het ministerie al sinds 2010 op de hoogte is van het feit dat de radar moet verhuizen? Dat blijkt namelijk uit de stukken van het ministerie die ter inzage zijn gelegd.

 

 • Waarom heeft het college in haar “overleg reactie “ niet gewezen op de suggestie van het bewonerscomité “Radar nee” om de locatie van de voormalige kerncentrale van Dodewaard te onderzoeken, juist nu u zelf op het belang van milieu categorie 6 als ruimtelijke voorwaarde wijst?

 

 • Waarom is het college van mening dat naar haar mening waarschijnlijk wordt voldaan aan de stikstofregels in de gebruiksfase terwijl zij tegelijkertijd aangeeft dat nadere informatie hierover ontbreekt in het voorontwerp inpassingsplan.

 

 • Waarom heeft het college niet de vraag gesteld waarom Defensie kennelijk van mening is dat de milieudoelstellingen van het Rijk voorrang moeten krijgen boven de lokale milieudoelstellingen? Het college heeft namelijk onlangs zelf gewezen op het belang van het behalen van de milieudoelstellingen in het Gelders akkoord.

 

 • Hoe verklaart het college haar stelling dat uitbreiding van het aantal windmolens in West Betuwe wordt geblokkeerd als gevolg van de radar maar zij zelf in het coalitieakkoord de doelstelling om energieneutraal zijn heeft opgeschoven van 2030 naar 2050? 

 

 • Gaat het college nog rekening houden met de komst van de radar in de invulling van het RES bod door West Betuwe?

 

 • Waarom steunt het college de inwoners en het bewonerscomité alleen “moreel”? 


Namens de Fractie 
Leefbaar Lokaal Belang 

 

[klik op de onderstaande knoppen voor het document;
inspraak reactie van LLB (pdf)
en Overleg Reactie van het College (pdf)]

8-10-2020 COLLEGE WEST BETUWE ERKENT DAT RAAD ONJUIST IS GEINFORMEERD  

Het College van West Betuwe heeft in een raadsinformatiebrief van 7 oktober 2020 https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN125-Beantwoording-artikel-50-vragen-LLB-radarstation-Herwijnen-1.pdf 

erkend dat zij niet de waarheid heeft gesproken in het radardossier en de raad verkeerd heeft geïnformeerd. Het college erkent verder dat de wethouder door haar foutieve uitspraken in de uitzending van 1 vandaag d.d. 9 september jl. verwarring heeft gezaaid. Verder heeft LLB van het college gehoord dat de toegezegde inspraakreactie van het college pas vandaag is ondertekend en dat de raad die waarschijnlijk morgen (9 oktober 2020) ontvangt. De inspraakreactie moet voor 12 oktober 2020 aan Defensie worden gestuurd. LLB vraagt zich af waarom zij de inspraakreactie van het college niet eerder heeft ontvangen, namelijk direct na de collegevergadering van 6 oktober jl. Dat was de afspraak die met de raad is gemaakt. Nu heeft de raad wel heel weinig tijd om de inspraakreactie goed te bekijken en wordt ze eigenlijk voor een voldongen feit geplaatst want de inspraakreactie is waarschijnlijk al verstuurd. LLB vindt dat niet netjes.

 

LLB eist excuses van college 

In de uitzending van 1 vandaag op 9 september 2020 zei wethouder Klein dat zij in het radardossier met de rug tegen de muur zou staan en dat het niet mogelijk zou zijn om een zienswijze in te dienen. (Link door scrollen naar 11 minuten) https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/526414/?no_cache=1 Daarmee wekte de wethouder de indruk dat de gemeente niets meer tegen de komst van de radar zou kunnen doen. Volgens het ministerie van defensie en artikelen in de pers kan de gemeente wel een inspraakreactie en een zienswijze indienen. Na het verzoek van Petra van Kuilenburg op 30 september jl. om excuses aan te bieden ontkende de wethouder stellig dat zij deze uitspraken in de uitzending heeft gedaan en weigerde excuses aan te bieden. 

LLB heeft na de raadsvergadering van 30 september een brief aan het college gestuurd en het college in de gelegenheid gesteld om alsnog excuses aan te bieden. Daar is door het college geen gehoor aan gegeven. 


Klik voor het document op de knop "vraag aan het college" onderaan dit bericht

 

Het college informeert de raad weer verkeerd en blijft daardoor verwarring zaaien

Door de informatiebrief wordt de raad weer op het verkeerde been gezet want de antwoorden die worden gegeven op onze vragen zijn onjuist:

 

Bij de beantwoording van vraag 1 lijkt het net alsof de raad alleen nog maar een overlegreactie kan indienen. Verder wordt de indruk gewekt dat de overlegreactie hetzelfde is als een inspraakreactie of een zienswijze. Dit is onjuist. In werkelijkheid heeft de gemeente zelfs drie mogelijkheden die zij kan inzetten: 

de gemeente kan een overleg reactie geven als ze wordt gehoord in de RCR procedure (3. 28 lid 1 Wro)

de gemeente kan een inspraakreactie tegen het voorontwerp inpassingsplan indienen.

de gemeente kan een zienswijze tegen het ontwerp inpassingsplan  indienen. 

 

Zegt het college dat de informatie op de website van het ministerie van Defensie niet juist is? Dat vinden wij merkwaardig. 

Op de website van Defensie  staat dat “een ieder” een inspraakreactie kan indienen, dus ook de raad. Het ministerie heeft dat in de pers bevestigd. Zelfs de burgemeester heeft in de raadsvergadering van 30 september jl. gezegd dat de partijen ook zelf een inspraakreactie kunnen indienen.   

Uit het eigen antwoord van het college blijkt dat de gemeente zich wel kan blijven verzetten en dus weldegelijk machtsmiddelen heeft. LLB vindt dat college en raad  die machtsmiddelen moeten inzetten, zo steunen wij de inwoners van Herwijnen en het bewonerscomité radar nee.

 • Naar de mening van LLB heeft het college op 9 september 2020 weldegelijk een draai gemaakt, want het vorige college van West Betuwe heeft nooit de indruk gewekt met de rug tegen de muur te staan. Het nieuwe college heeft wel een draai gemaakt en had de raad daarover moeten informeren.

 

 • Ook het antwoord op de derde vraag van LLB wekt verwarring, want aan de ene kant zegt het college dat de communicatie via het college naar het Rijk loopt, maar aan de andere kant wekt zij de indruk dat college en raad weer gaan samenwerken zoals ze dat eerder deden, zij communiceerden toen gezamenlijk.

 

De communicatie van het college richting raad en inwoners verdient volgens LLB nog steeds niet de schoonheidsprijs. Het bewonerscomité Radar nee zet zich voor meer dan 100% in om de radar tegen te houden en dat doen ze supergoed en met resultaat. LLB roept het college op om nu echt serieus om te gaan met het radardossier. Een mooi begin zou zijn om de raad nu eindelijk eens van juiste informatie te voorzien zodat de verwarring stopt.

 

Verder heeft LLB de volgende aanvullende vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van het college 07-10-2020:

 

 • Waarom komt het college de gedane toezegging over de inspraakreactie niet na? Wanneer kunnen wij de inspraakreactie ontvangen want die schijnt al door het college te zijn verstuurd.


In de raadsvergadering van 30 september jl. heeft de wethouder gezegd dat zij een inspraakreactie in concept klaar zou hebben en dat die in de collegevergadering van 6 oktober jl. zou worden behandeld. Daar heeft de raad op verzoek van LLB duidelijk een besluit over genomen. Tot op heden hebben wij nog steeds geen inspraakreactie van het college gezien. Wij hebben vandaag eind van de middag een melding gehad dat de inspraakreactie van het college vandaag wordt getekend en dat wij morgen waarschijnlijk een afschrift ontvangen. De raad moet nu maar afwachten of ze morgen de inspraakreactie ontvangt. Dat is merkwaardig gezien de uitspraken en de toezegging van wethouder Klein. Waarom heeft de raad de inspraakreactie van het college niet eerder ontvangen, namelijk direct na de collegevergadering van 6 oktober jl.? Dat was de afspraak die met de raad is gemaakt. Nu is de raad voor een voldongen feit geplaatst want de inspraakreactie is waarschijnlijk al verzonden.

 • Waarom gaat het college op deze manier met de raad om? Nu moeten de partijen zelf op het laatste moment met een eventuele aanvulling of een eigen inspraakreactie komen. Dat is onnodig haastwerk en komt de verdere procedure voor het bewonerscomité radar nee niet ten goede. LLB heeft hier op 30 september al voor gewaarschuwd.
 • Waarom heeft de wethouder op 30 september de concept inspraakreactie die volgens haar klaar was, niet van te voren aan de raad gestuurd en niet eerder in het college behandeld? Op deze vraag gaf de wethouder tijdens de raadsvergadering geen antwoord en ook in de raadsinformatiebrief vinden wij niets terug. LLB stelt hierbij de vraag opnieuw en wil hier z.s.m. antwoord op hebben.
 • In de uitzending van RTL 4 d.d. 10 september 2020 stelt staatssecretaris Visser dat de radar er wat haar betreft altijd komt. Zij suggereert daarmee dat verzet tegen de radar geen zin heeft. Hoe denkt het college hierover? 


 

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang


[klik voor het document op de onderstaande knoppen] [klik op de foto voor het TV fragment]

De fractie van LLB heeft nog aanvullende vragen betreft het voorstel Beleidskader zon.

De fractie van LLB constateert dat de raad niet (volledig) is geïnformeerd over een belangrijk dossier. Dit is de laatste tijd vaker voorgekomen. Waarom is de raad niet in detail geïnformeerd over het initiatief van The Dutch in de oordeelsvormende raad van 15 september 2020, aan de Raad wordt namelijk gevraagd medewerking te verlenen.

Waarom worden omwonenden pas na mogelijke goedkeuring van het initiatief van The Dutch geïnformeerd en niet eerder? Waarom zijn de omwonenden niet tegelijkertijd met de raadsleden geïnformeerd, in aanloop naar de oordeelsvormende raad? Nu moesten de inwoners het bestaan....


[Verder lezen, klik voor het document op de onderstaande knop]

Amendement Beleidskader Zon Wat Leefbaar lokaal Belang 29 september 2020 zal indienen met de Raadsvergadering

[klik voor het document op de onderstaande knop]

Wethouder Klein de Jong VVD heeft het bijltje er al bij neerge­gooid, terwijl coalitie- en oppositie­par­tij­en in de Tweede Kamer kritische vragen stellen

West Betuwe kan niets meer doen om de bouw van een militaire radar in Herwijnen te voorkomen. Dat laat het college weten. De partij Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe vindt dat wethouder Sietske Klein-de Jong wel degelijk meer kan doen om de radar tegen te houden. ,,De wethouder laat Herwijnen in de kou staan.”  "We kunnen en moeten ons blijven verzetten’’, schrijft Petra van Kuilenburg van de raadsfractie Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB). Ze wil van wethouder Sietske Klein-de Jong weten waarom zij stelt ‘met de rug tegen de muur te staan’ als het gaat om de bouw van een militaire radar aan de Broekgraaf in Herwijnen.  LLB is de partij van Jacoline Hartman, de vorige wethouder die de ‘radar Herwijnen’ in haar portefeuille had. Jacoline Hartman moest stoppen als wethouder toen LLB uit de coalitie werd gezet. Volgens LLB is het nieuwe college ‘gedraaid’ en steunt het de inwoners niet in de strijd tegen de komst van de radar. ,,Waarom is de raad daarover niet geïnformeerd?” Wethouder De Jong heeft de vragen van LLB nog niet beantwoord........ 

[klik op de knop hieronder voor het volledige artikel van het AD]

Radar Toren Herwijnen: "wethouder Klein laat inwoners Herwijnen in de kou staan"

Wethouder Klein heeft in de uitzending van het tv programma EenVandaag op 9 september 2020 gesteld dat zij aan de ene kant absoluut niet wil dat de radar in Herwijnen komt, maar dat zij met haar rug tegen de muur zou staan, dat er geen zienswijzen, bezwaar of beroep mogelijk is maar dat zij wel wil opkomen voor "haar" inwoners. 

 

Met die tegenstrijdige opmerkingen laat zij de inwoners van Herwijnen in de kou staan. 

 

LLB is van mening dat we ons als raad en college zeker kunnen en moeten blijven verzetten tegen de komst van de Radar in Herwijnen. 

 

De wethouder komt niet op voor die belangen, zij heeft het bijltje er al bij neergegooid. 

 

Het is belachelijk dat zowel de minimale afstand van 1500 meter als de norm van de straling en een grondig gezondheidsonderzoek zomaar aan de kant worden geschoven!

 

De belangen van onze inwoners gaan ons aan het hart, LLB handelt daarnaar en wij laten de inwoners van Herwijnen niet in de steek. LLB blijft het comitéradar nee en de de inwoners van Herwijnen steunen!  Niet nog een radar in Herwijnen

 

Zowel de coalitie als de oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben vandaag 10 september tijdens een hoorzitting kritische vragen gesteld en komen wel op voor de belangen van de inwoners van Herwijnen.

 

Naar aanleiding van de uitspraken van de wethouder in de tv uitzending bij een vandaag hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

[klik op de knop hieronder voor de vragen...]

Afscheid Wethouder Jacoline Hartman

Donderdag 3 september hebben we afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde wethouder Jacoline Hartman

 

Je genoot met volle teugen van jouw werk en je hebt ook uitstekende invulling gegeven aan het wethouderschap.

 

Dank voor je inzet en waardevolle bijdrage voor West Betuwe! We zullen jou vast en zeker in een andere rol op het politieke vlak of daarbuiten terugzien!


[Klik op de knop voor de speech van Fractie voorzitter Petra van Kuilenburg]

Wethouder Jacoline Hartman: "zo jammer dat ik moet stoppen"

INTERVIEW - Ze is de enige wethouder die niet terugkeert in het nieuwe college van West Betuwe. Jacoline Hartman vertrekt omdat haar partij Leefbaar Lokaal Belang uit de coalitie is gezet .


[Klik op de knop om verder te lezen]

Speech LLB Coalitieakkoord 2020/2022

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg:
Vijf partijen zijn er in betrekkelijk korte tijd in geslaagd een college te vormen dat tot 2022 onder het motto Samen verder bouwen onze gemeente gaat besturen.
LLB wenst Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA veel wijsheid en sterkte toe om de rit tot de nieuwe verkiezingen uit te zitten.
Een nieuw college werd noodzakelijk nadat Dorpsbelangen, SGP en de ChristenUnie onze fractie uit het college stootte. Daar werd uiteraard een raadsdebat aan gewijd en leidde tot de val van het gehele college omdat Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie.............


[Klik op de knop om verder te lezen]

Wonen naar behoefte

Informatie Nota

aanpak en proces Woonvisie West Betuwe
Stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de woonvisie West Betuwe en leidende principes.
We begrepen dat er geen ruimte is in de raadsagenda om meerdere bijeenkomsten met uw raad over dit onderwerp in te plannen. We informeren u daarom via deze informatienota over de stand van zaken met betrekking tot de woonvisie . De hier gepresenteerde zaken zijn nog niet vastgesteld. Definitieve uitwerking en verdieping volgt na consultatie van uw gemeenteraad in het najaar en verdere gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties.....


[Klik op de knop om verder te lezen]

Bijlage: Wonen naar behoefte

Bijlagen

aanpak en proces Woonvisie West Betuwe
Stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de woonvisie West Betuwe en leidende principes.


[Klik op de knop om de bijlage van de informatie nota "wonen naar behoefte" in te zien]

Opening Jeugdbaan GTLC 

Wethouder Jacoline Hartman heeft vandaag de nieuwe jeugdbaan geopend bij tennisvereniging
GLTC Geldermalsen[voor foto's klik op de knop hieronder  ]

Raadsvoorstel Rotonde Hellouw 

van de agenda gehaald! 

   

LLB betreurt in hoge mate de gang van zaken rondom de rotonde in Hellouw. 

Het college gaat volledig voorbij aan de wensen van de belanghebbenden die in overgrote mate de oplossing van dit college verwerpen. 
 

Eerder werd in de voormalige gemeente Neerijnen al de belofte gedaan dat er drie opties zouden komen.
  
1-  Een rotonde aan de Korfgraaf 
2 - Een rotonde bij Oudenhof 
3 - Helemaal geen rotonde.
Ook deze toezegging is door.........

[Verder lezen... klik op de knop hieronder  ]

Raadsvoorstel Rotonde Hellouw 

van de agenda gehaald! 

   

LLB betreurt in hoge mate de gang van zaken rondom de rotonde in Hellouw. 

Het college gaat volledig voorbij aan de wensen van de belanghebbenden die in overgrote mate de oplossing van dit college verwerpen. 
 

Eerder werd in de voormalige gemeente Neerijnen al de belofte gedaan dat er drie opties zouden komen.
  
1-  Een rotonde aan de Korfgraaf 
2 - Een rotonde bij Oudenhof 
3 - Helemaal geen rotonde.
Ook deze toezegging is door.........

[Verder lezen... klik op de knop hieronder  ]

Gun Waardenburg een Treinstation  

De gemeenteraad van West Betuwe weet dat er de komende jaren veel gevraagd wordt van de inwoners van het dorp Waardenburg aan de Waal. En daarom gaan er steeds meer stemmen op om een oud pleidooi van Petra Kuilenburg, weer op te pakken.

Het pleidooi van Kuilenburg, destijds fractievoorzitter van Gemeente Belangen Neerijnen en nu van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: ga lobbyen voor een eigen treinstation voor Waardenburg. Zodat de inwoners in ieder geval wat profijt kunnen trekken van de ligging aan de grote vervoersassen die het dorp doorsnijden of omgeven.(Voor het volledige artikel klik op de foto )


Aan alle inwoners van Hellouw en belanghebbende inzake Rotonde 

Beste inwoners van Hellouw,
Afgelopen maandagavond 25 mei is het collegevoorstel inzake Rotonde Hellouw in het Presidium op de agenda gezet.
Het door de gemeente georganiseerde videomoment in de Biskamp Hellouw van 30 mei is in overleg met de Veiligheidsregio de bijeenkomst last minute afgelast i.v.m. de richtlijnen van het RIVM.

De inwoners van Hellouw worden opgeroepen om toch een schriftelijke reactie of een videoboodschap  in te sturen via de griffie.  Dit dient verzonden te worden naar [email protected]  (Voor het verdere vervolg en het raadsvoorstel en overige stukken klik op de foto )


Rotonde Hellouw 8 Juni op de Beelvormende agenda   

Op 8 juni staat de rotonde Hellouw op de beeldvormende agenda. De raad hoort graag van inwoners hoe zij hierover denken. Praat je ook mee? Stuur voor 30 mei je schriftelijke of video-reactie in.  
  
(klik op de foto voor meer informatie)


Amendement sluipverkeer Beesd  Tuil en Waardenburg 

Amendement sluipverkeer Beesd - Tuil  - Waardenburg 26 mei 2020
  
(klik op de foto de pdf)


Reactie LLB op de Ontwikkelingen Mirt A2 Deil/Vught

Reactie van LLB op A2 mirtverkenning
voor de raad en wethouder
  
(klik op de foto de pdf)


Ontwikkelingen Mirt A2 Deil/Vught

Reactie Leefbaar lokaal Belang over het besluit A2 Mirtverkenning van het Presidium 8 mei 2020
  
(klik op de foto de pdf)


Reactie oppositie & fractievoorzitter LLB na afloop van de extra ingelaste raadsvergadering


Breuk in de coalitie West Betuwe:
in de uitzending van SRC is er tekst en uitleg gegeven door diverse oppositie partijen en Petra van Kuilenburg van LLB na afloop van de ingelaste raadsvergadering van maandag 18 mei jl.  
waarin er een motie van wantrouwen werd ingediend
 
(klik op de foto het videofragment)


Bredere A2 heeft enorme impact op Waardenburg

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang vreest dat dat zal leiden tot sloop van de walwoningen langs de A2 en wederom verplaatsing van het WNC-sportpark

 (klik op de foto voor het volledige artikel)


Reactie fractie LLB raadsvergadering West Betuwe van maandag 18 mei 2020 

Raadsvergadering 18 mei 2020. Voorzitter, in mijn lange loopbaan als gemeenteraadslid, eerst in Neerijnen en nu in West Betuwe, heb ik veel politieke spelletjes meegemaakt. En zelf was onze fractie misschien ook niet altijd even brandschoon, maar als een waarzegger mij een maand geleden zou hebben verteld dat onze fractie weldra uit het college zou worden gestoten zou ik geantwoord hebben: u bent niet goed wijs. Daarom zijn wij met stomheid geslagen dat SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen zonder LLB verder wil gaan. Niet omdat onze wethouder Jacoline Hartman zou tekortschieten, integendeel haar collega’s menen dat haar functioneren niet in het geding is...…..

 (klik op de foto voor het volledige betoog van de Fractie Leefbaar Lokaal Belang WestBetuwe)


Digitaal in gesprek 20 Mei  over verkeersproblemen Waardenburg en A2 

Waardenburg: De A2 tussen knooppunten Deil en Vught is druk. Daar hebben diverse dorpen in West Betuwe last van. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig op de snelweg en in Waardenburg.
De projectgroep A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe willen met inwoners in gesprek over de problemen en oplossingen. Dat doen we op 20 mei tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is dan een digitale informatiebijeenkomst via Webex. We kijken daarbij naar de situatie van de A2 tussen Deil en Vught en naar de specifieke problemen en oplossingen in Waardenburg en omgeving. We zoomen dan ook in op de onderzoeksresultaten en de voor- en nadelen per mogelijke oplossing. De experts van het project A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe gaan daarover graag in gesprek

De digitale bijeenkomst is bij te wonen via de applicatie Webex. Op de website www.mirta2deilvught.nl wordt duidelijk uitgelegd hoe dat werkt. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot 20 mei 12.00 uur door een mail te sturen naar [email protected]. Kort voor de bijeenkomst wordt via dit e-mailadres alle informatie gedeeld. 

(klik op de foto voor het aanmelden of meer informatie van het Waardenburgs platform)


Persbericht: Leefbaar Lokaal Belang steunt haar wethouder

De fractie van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB) heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat de coalitiepartners “SGP, Dorpsbelangen en ChristenUnie” de partij uit de coalitie hebben gezet. Dit gebeurt met instemming van de wethouders.

LLB wethouder Jacoline Hartman zal dan daardoor het veld moeten ruimen.

Volgens de fractie heeft de partij nooit signalen ontvangen dat haar wethouder niet zou functioneren. 

Integendeel, ons bereiken louter positieve signalen.

Wethouder Hartman maakt overigens nog steeds deel uit van het college.

Het is volgens de fractie van Leefbaar Lokaal Belang aan de gemeenteraad om een oordeel te geven over het functioneren van wethouders. 

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe wacht de reactie van de gemeenteraad af alvorens verdere stappen te ondernemen.

 

Fractie LLB


Digitale raadsvergadering West Betuwe ruw verstoord


Op verzoek van Van Kuilenburg werd de 
raadsvergadering abrupt gestopt. Al snel werd een nieuwe vergadering via Zoom aangemaakt, die wel beveiligd was met een wachtwoord. Daar wilde haar partij niet aan meewerken. 'Onze inwoners zouden ook geïnformeerd worden en mee kunnen praten en vragen stellen. Dat kon op deze manier niet', stelt zij.....

(klik op de foto voor het volledige artikel van omroep Gelderland)


Digitale vergadering Raad West Betuwe Verstoord 

Digitaal vergaderen over het wegenonderhoud en subsidiebeleid, word je digitaal gehackt. Een stem riep deze avond onophoudelijk beledigende woorden en er verschenen obscene tekeningen op het computerscherm.
 Fractieleider Petra van Kuilenburg van LLB wil een verbod op digitale vergaderingen.  "We vergaderen via videodienst Zoom. Die is zo lek als een mandje". De fractie van LLB heeft al weken terug aangegeven dat Zoom onveilig is! We moeten ondanks het Coronavirus gewoon weer in het gemeentehuis vergaderen. Dat doen heel veel andere gemeenten ook.”......

(klik op de foto voor het volledige artikel van De Gelderlander)


Praat mee op 7 mei met de Raad over het onderhoud van de wegen in de Gemeente West Betuwe

De wegen in de gemeente West Betuwe moeten goed onderhouden worden.🚧 Daarvoor wordt het wegenbeheerplan gemaakt. Praat tijdens de digitale beeldvorming op 7 mei met de raad mee over dit onderwerp! Lees hier hoe


(klik op de foto voor de link met deelname aan het digitaal gesprek)

Praat mee op 7 mei over het subsidie beleid van verenigingen en maatschappelijke organisties 

Onze gemeente heeft veel maatschappelijke organisaties en verenigingen. Voor hen is een goed subsidiebeleid belangrijk. De Gemeenteraad West Betuwe gaat hier op 7 mei over in gesprek. Praat je digitaal mee? 


(klik op de foto voor de link met deelname aan het digitaal gesprek)

Bezoek bij de bewoners van Zorglandgoed Bloemfonteijn en het Thomashuis in Varik


Wethouder Jacoline Hartman en team communicatie West Betuwe hebben een bezoekje gebracht bij de bewoners van Zorglandgoed Bloemfonteijn en het Thomashuis in Varik om de medewerkers en bewoners een hart onder de riem te steken en hebben een heerlijk West Betuws fruitsapje en fruitkist 🍎🍐overhandigd met de goede wensen vanuit de gemeente toegewenst, uiteraard op gepaste afstand!(klik op de foto voor informatie over zorglandgoed Bloemfonteijn)

30 verenigingen in West Betuwe hebben groen licht gekregen om buiten te sporten

Kinderen t/m 18 jaar mogen weer buiten sporten. Aan 30 verenigingen in West Betuwe is vandaag groen licht gegeven. Zij kunnen direct van start met hun sportactiviteiten. Zo maken we werk van veilig buiten sporten.


(klik op de foto voor het artikel)

Bestrijding Eikenprocessierups van start in West Betuwe

Wethouder beheer openbare ruimte Jacoline Hartman legt uit hoe dat werkt


(klik op de foto voor voor het artikel)

Partijen bekrachtigen de samenwerking herinrichting Heufterrein Vuren 

VUREN • Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 


(klik op de foto voor voor het artikel)

Emile Bode Beëdigd als burger commissielid voor Leefbaar Lokaal Belang   

Vanavond is Emile Bode uit Ophemert beëdigd als Burgercommissie lid van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, en zal daarmee Ernest Cartigny opvolgen. Wij willen Ernest bedanken voor zijn inzet en zijn blij dat hij op de achtergrond nog actief blijft voor onze partij.

En daarnaast willen we Emile veel succes toewensen in zijn nieuwe rol als Burgercommissie lid. 


(klik op de foto voor voor informatie)

Interview omroep Max magazine met LLB Fractie voorzitter Petra van Kuilenburg  

Veiliger en dichter bij elkaar stelt Petra van Kuilenburg, verderop woont een oudere dame als het sneeuwt veeg ik haar stoepje schoon. In de gesprekken die uw MAX-verslaggever met
de plattelanders voerde, valt vooral op dat ze niet
zozeer kritiek hebben op het leven in de stad, maar
wel op de politieke elite die in de grote welvarende
steden samenklontert en weleens even uitmaakt wat goed voor plattelanders is......

  
(klik op de foto voor het volledige MAX interview)

aangescherpte maatregelen coronavirus  

Het kabinet heeft maandag 23 maart de maatregelen aangescherpt in de aanpak van het corona virus, naast de gestelde hygiëne regels en 1,5 meter afstand is de volgende nieuwe regeling van kracht;
-blijf zoveel mogelijk thuis. ga alleen de deur uit als dit ook echt noodzakelijk is.
- kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten sluiten tot en met 6 april
- heb je last van verkoudheid, hoesten, keelpijn, of koorts BLIJF DAN THUIS.
- Alle evenementen en bijeenkomsten worden tot 1 Juni afgelast

  
(voor de regels van het kabinet en RIVM klik op de foto

Tekeningen actie voor de Wittenberg Haaften 

Verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen is besloten vanuit het kabinet.

 Om de inwoners van Wittenbergzorg Haaften een hart onder de riem de steken hebben de mensen in Haaften een leuke actie bedacht. Een oproep om kleurplaten en knutselwerkjes van kinderen te verzamelen en uit te delen. En misschien wel een leuke kaart!?

Het zal enorm gewaardeerd worden! Inleveren mag in de blauwe brievenbus buiten bij de wittenberg. (De Wittenberg is ook op de hoogte van deze actie) 

  
(klik voor het facebook bericht op de foto)

update coronavirus West Betuwe 

Corona virus tot zover de berichtgeving in West Betuwe  

(Voor de volledige info klik op de foto)  

Nieuwsbericht Het kontakt sluipverkeer Waardenburg/Tuil/Haaften/Beesd 

Sinds een aantal jaren neemt de overlast van sluipverkeer door de kernen weer toe. Dit wordt veroorzaakt door de stagnerende doorstroming op de rijkswegen A2 en A15.
 
fractievoorzitter Petra van Kuilenburg:
 "De situatie is echt levensbedreigend. Moeten er eerst ongelukken gebeuren? Als we op Rijkswaterstaat moeten wachten duurt het nog zeker tien jaar." 

(Voor het volledige kranten artikel  klik op de foto)  

Beeldvormende voorronde 2 sluipverkeer Waardenburg/Tuil/Haaften/Beesd 

wij vragen uw aandacht voor het bijwonen van de beeldvormende vergadering op dinsdag 10-03-2020
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Kuipershof 4, Geldermalsen

Wij maken  ons zorgen over de veiligheid in West Betuwe door het toenemende sluipverkeer wat voor levensbedreigende situaties kan zorgen zoals het hinderen van hulpdiensten die niet kunnen passeren
wij hopen dat u met zijn allen aanwezig bent om onze zorgen te delen

(Voor meer informatie  klik op de foto voor de agenda) 

Motie LLB sluipverkeer Waardenburg/Tuil/Haaften 


LLB vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid en een oplossing voor het sluipverkeer tussen Waardenburg/Tuil en Haaften!

 De fractie van LLB zal tijdens de gemeenteraad van 3 maart 2020 een motie hierover indienen. 

 

(Voor meer informatie  klik op de foto voor het volledige motie pdf)

Leefbaar Lokaal Belang wil gemeentenieuws in dorpshuizen ophangen na klachtenregen over bezorging weekblad


GELDERMALSEN - Er zijn zo veel klachten over de slechte bezorging van Weekblad West Betuwe dat Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB) de officiële gemeentepublicaties ook wil laten ophangen in de dorpshuizen van in ieder geval Asperen, Hellouw, Beesd, Opijnen en Meteren.


(klik op de foto voor het volledige artikel van de Gelderlander)

"Schoolsluiting Est onbespreekbaar"

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe springt in de bres om de eventuele sluiting van de openbare basisschool in Est te voorkomen.

 Het schoolbestuur van Fluvium wil de school al volgend jaar sluiten

Volgens LLB is behoud van een school in een kleine kern van onvoorstelbaar groot belang.

,,Als een  school uit een dorp wordt opgeheven, snijd je diep in het hart van de gemeenschap. Dan doe je het dorp op slot. Zeker is deze tijd dat kleine dorpen steeds minder andere voorzieningen zoals winkels hebben.”

 Leefbaar Lokaal Belang ziet tal van mogelijkheden om de school weer  gezond te maken. 


(klik op de foto voor het volledige verhaal pdf)

"Initiatief raadsvoorstel publicatie van bekendmakingen gemeente nieuws"

Nu de bezorging van het Weekblad West Betuwe in de gemeente West Betuwe
nog steeds onregelmatig is en de directie van het Weekblad er kennelijk niet in
slaagt om dit te veranderen, stelt de fractie van Leefbaar Lokaal Belang concrete
maatregelen voor om tot bredere en betere verspreiding van de publicatie van het
gemeentenieuws te komen en daarmee de ter inzage gelegde
bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen.

 (klik op de foto voor het volledige dossier pdf)

"Carnaval in de Toevershof Varik"

Feest in Varik. Wethouder Jacoline Hartman overhandigd de sleutel aan de prins en het feest kan beginnen 🎉 #Carnaval #Toevershof

(klik op de foto voor het facebook artikel)

"Kernenergie krijgt de wind in de rug"

Ronald Plassterk op twitter: Het was eigenlijk niet eens zo moeilijk om het taboe hier van af te halen. Eerst Borssele maar eens langer open houden, stroom zonder CO2 uitstoot. Dan nog eens kritisch kijken naar kosten en baten van enorme investering van publieke ruimte en geld in windmolens.

(klik op de foto voor het volledige artikel)

"Gelredag in kasteel Neerijnen"

Een bijzondere Gelre-dag! Het prachtige kasteel Neerijnen is nog één keer vrij toegankelijk voor iedereen die een keer binnen wil kijken. Vroeger was dit rijksmonument een gemeentehuis, maar nu staat het te huur. #WestBetuwe #Neerijnen #Gelredag 

(klik op de foto voor het twitter artikel)

"Rivierenland klaar met agressieve aanpak AVRI"

De handelswijze van afvalinzamelaar Avri komt inwoners van Rivierenland de neus uit. De boetes en kliko controles resulteren nu in een petitie en de oprichting van een burgerbeweging. "Ze stonden met de boete op het raam te bonken" 

(klik op de foto voor het volledige artikel)

"Kennismaking"

De gebiedsmakelaars en de raad West Betuwe maken kennis met elkaar. Wat houdt het werk van de gebiedsmakelaars in en hoe kan de raad hen daarbij helpen? Een interessante avond met open gesprekken 

(klik op de foto voor het volledige artikel)

"We zijn teleurgesteld"

zegt wethouder Jacoline Hartman. Maar voor er actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld via de Raad van State gaat de gemeente eerst de onderzoeken bestuderen. Hartman doelt op het onderzoek naar alternatieve locaties. #Radartoren #Herwijnen 
 
(klik op de foto voor het volledige artikel)

Samenloop voor Hoop 12 en 13 Juni voormalig Gemeentehuis Neerijnen

LLB West Betuwe loopt ook weer mee, sluit u ook aan? samen kunnen we deze ziekte verslaan. "Hoop Doet Leven" 

(klik op de foto voor het volledige artikel)

Mogelijke start nieuwbouw 

En dan verschijnt deze week toch het bericht waar Est en andere kleine dorpen lang op hebben gewacht: Ontwerpbestemmingplan "Herontwikkelingsplan Est - Tuil - Haaften - Heesselt" ter inzage. Waarmee de mogelijke start van de bouw van nieuwe woningen in Est steeds dichterbij komt. 

(klik op de foto voor het officiële document)

Voor een veilige fietskruising N327 Boutensteinseweg Rumpt

1.576 ondertekeningen
Met deze petitie vragen wij de provincie Gelderland en gemeente West Betuwe met klem per direct een tijdelijke stoplichtinstallatie te plaatsen in afwachting van een structurele oplossing voor deze gevaarlijke oversteekplaats. Op 15 januari vond weer (!) een ingrijpend ongeval plaats op deze kruising.

(klik op de foto voor de petitie)

#Elkeburgertelt

Het vertrouwd geluid in een nieuwe gemeente

www.leefbaarlokaalbelang.nl