Langlopend dossier Populieren Sonsbrug 

onze fractie heeft meermaals vragen gesteld op 17-11-2021 en 26-10-2021 zie onze Schriftelijke vragen

Per datum kunt u alles teruglezen

en een motie ingediend op 30-11-2021 die is verworpen door de gehele raad op VWB na

om de stemuitslag van de motie door de raadsfracties te zien klik op de plusCreated with Sketch.

klik hier voor de stemming over de motie in de raad op de onderstaande knop


Langlopend dossier Paviljoen Waalzicht 

onze fractie heeft meermaals vragen gesteld in 2019 en op 18-01-2021,25-02-2021,11-05-2021 en 12-01-2022 zie onze Schriftelijke vragen

Per datum kunt u alles teruglezen

illegale activiteiten te zien op het filmpje klik op de plusCreated with Sketch.

klik hier voor filmpje Dumpert op de onderstaande knop


Amendement sluipverkeer Beesd Tuil en Waardenburg van 26 Mei 2020

Created with Sketch.

klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


Reactie Leefbaar Lokaal Belang over het besluit A2 Mirtverkenning sluipverkeer Beesd Tuil Waardenburg aan Raad en Wethouders

Created with Sketch.

klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


Reactie over het besluit A2 Mirtverkenning sluipverkeer Beesd Tuil Waardenburg

Created with Sketch.

klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


Reactie  LLB Raadsvergadering 18 mei 2020 

Created with Sketch.

Raadsvergadering 18 mei 2020. 
Voorzitter, in mijn lange loopbaan als gemeenteraadslid, eerst in Neerijnen en nu in West Betuwe, heb ik veel politieke spelletjes meegemaakt. En zelf was onze fractie misschien ook niet altijd even brandschoon, maar als een waarzegger mij een maand geleden zou hebben verteld dat onze fractie weldra uit het college zou worden gestoten zou ik geantwoord hebben: u bent niet goed wijs.  
Daarom zijn wij met stomheid geslagen dat SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen zonder LLB verder wil gaan. Niet omdat onze wethouder Jacoline Hartman zou tekortschieten, integendeel haar collega’s menen dat haar functioneren
niet in het geding is...….. [meer lezen]. 

klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


"Raadsvoorstel" Sluipverkeer Waardenburg/Haaften/Tuil/Beesd

Created with Sketch.


klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


"Informatienota" Sluipverkeer Waardenburg/Haaften/Tuil/Beesd

Created with Sketch.


klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


"Rapportage" Sluipverkeer Waardenburg/Haaften/Tuil/Beesd

Created with Sketch.


klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


"Onderzoek" Sluipverkeer Waardenburg/Haaften/Tuil/Beesd

Created with Sketch.


klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


"Motie" Sluipverkeer Waardenburg/Haaften/Tuil/Beesd

Created with Sketch.


klik voor het volledige document (pdf) op de onderstaande knop


Initiatief raadsvoorstel publicatie van bekendmakingen gemeente nieuws

Created with Sketch.


Initiatief raadsvoorstel publicatie van bekendmakingen gemeente nieuws
1. Inleiding
Het afgelopen jaar zijn er veel klachten binnengekomen over de slechte
bezorging van het Weekblad West Betuwe. Veel inwoners en ondernemingen
ontvangen het Weekblad niet of zeer onregelmatig. Vaak zijn zij afhankelijk van
vrijwilligers die de krant rondbrengen. Als gevolg van het onregelmatig bezorgen
missen onze inwoners en ondernemers belangrijke gemeente informatie, met
name over bestemmingsplannen en vergunningen die ter inzage zijn gelegd. Aan
die ter inzage gelegde stukken zijn vaak fatale termijnen verbonden. Als zo'n
termijn wordt gemist, omdat men het Weekblad niet of te laat ontvangt, kan men
daarna vaak niet of nog heel beperkt reageren met alle gevolgen van dien.
Officiële publicatie van dit soort besluiten gebeurt in de Staatscourant, op de
website van de gemeente en via een link naar de site van ruimtelijke plannen.
Publicatie in een huis-aan-huis blad is naast een service van de gemeente naar
haar inwoners en ondernemers toe ook een wettelijke verplichting. Veel mensen
kunnen de publicatie van de Staatscourant of ruimtelijke plannen echter niet
vinden. Er zijn mensen die niet beschikken over een computer of niet weten hoe
daarmee om te gaan. Als het Weekblad West Betuwe niet/slecht/onregelmatig
wordt bezorgd, missen onze inwoners en ondernemers dan vitale gemeentelijke
informatie die wij hen niet willen onthouden. De fractie van Leefbaar Lokaal
Belang neemt de vele klachten van onze inwoners serieus en heeft daarom al
eens een motie ingediend. Met dit initiatief raadsvoorstel gaan wij nog een stap
verder en geven op deze manier inhoud aan onze motie met de introductie van
een oplossing voor het gebrek aan goede publicatie van belangrijk bestuurlijk
nieuws in de vorm van concrete maatregelen die binnen de gemeente zelf
plaatsvinden.
2. Doel van dit initiatief raadsvoorstel
Nu de bezorging van het Weekblad West Betuwe in de gemeente West Betuwe
nog steeds onregelmatig is en de directie van het Weekblad er kennelijk niet in
slaagt om dit te veranderen, stelt de fractie van Leefbaar Lokaal Belang concrete
maatregelen voor om tot bredere en betere verspreiding van de publicatie van het
gemeentenieuws te komen en daarmee de ter inzage gelegde
bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen.
3. Toelichting
De raadsfractie van Leefbaar Lokaal Belang stelt daarom (in de vorm van dit
initiatief raadsvoorstel) voor om concrete maatregelen te nemen die ervoor
zorgen dat inwoners en ondernemers in de gemeente West Betuwe op een tijdige
en correcte wijze op de hoogte worden gesteld van publicaties van
bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen en ander belangrijk gemeente
nieuws. Wij stellen de volgende maatregelen voor:
1. Op de homepage van de gemeentesite dient duidelijk een verwijzing via een
directe link naar ter inzage gelegde bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen te worden opgenomen waarin ook duidelijk de bij de besluiten
behorende termijnen zijn opgenomen en waarin men kan zien hoe en waar
men een zienswijze/ bezwaar- of beroepschrift kan indienen.
2. Op het gemeentehuis in Geldermalsen dient een speciale ruimte te worden
ingericht en opengesteld voor het publiek waarin een lijst hangt met de ter
inzage gelegde bestemmingsplannen, (omgevings-) vergunningen en ander
belangrijk gemeentelijk nieuws. In deze ruimte staat een computer waarmee
de ter inzage gelegde stukken kunnen worden ingezien en waarbij zo nodig
kopieën en/of een afspraak met de behandelend ambtenaar kan worden
gemaakt.
3. Een lijst te maken van bestemmingsplannen en (omgevings-) vergunningen
die zijn gepubliceerd en deze op te hangen in de publicatie box die voor het
gemeentehuis staat.
4. Deze lijst met gepubliceerde bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen ook te hangen op het prikbord van het dorpshuis dat het meest
centraal ligt binnen elk van de 5 deelgebieden van de gemeente: gebied 1:
Asperen,. Gebied 2: Hellouw, gebied 3: Beesd, gebied 4: Opijnen, gebied 5:
Meteren,
5. Deze lijst dient maandelijks te worden ververst en wordt opgehangen door de
gebiedsmakelaars die aan de betreffende deelgebieden zijn verbonden.
6. De gebiedsmakelaars houden iedere maand op een vast tijdstip een speciaal
spreekuur in de betreffende dorpshuizen over de ter inzage gelegde stukken
speciaal voor de inwoners die niet beschikken over een computer of niet
weten hoe zij daarmee om moeten gaan. Op die manier kan men tijdig, binnen
de 6 weken termijn om informatie vragen en zo nodig reageren. Het tijdstip
van de spreekuren wordt ook op de lijst met ter inzage gelegde stukken en op
de gemeentesite genoemd.
7. De gebiedsmakelaars hebben op deze manier nog regelmatiger contact met
inwoners/ondernemers, kunnen uitleg geven en doorverwijzen naar de
behandelend ambtenaar en ook tegelijkertijd andere informatie geven en
ophalen omdat zij een extra contactmoment hebben met de
inwoners/ondernemers in het betreffende gebied.
8. Wij stellen voor om deze maatregelen na een half jaar te evalueren om te zien
of deze effect hebben.
4. Financiële consequenties:
De kosten die gemoeid zijn met de mogelijke aanschaf van een computer ten
behoeve van het raadplegen van de ter inzage gelegde stukken, daarnaast de
huur van een kleine zaal in een dorpshuis (maal 6 keer 12) uitgaande van
ongeveer gelijke zaalhuur in alle centrale dorpshuizen.
Kosten van overige werkzaamheden, zoals het aanpassen en verversen van de
website, het vervaardigen van de lijst, de voorgestelde werkzaamheden van de
gebiedsmakelaars (zijn naar verwachting al opgenomen in de ambtelijke uren
binnen de gemeente).
5. Voorstel
Concreet stellen wij u voor:
a. in te stemmen met de uitvoering van dit 8-punten plan (zie onder 3. van dit
voorstel).
b. de daarvoor benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen.
Raadsbesluit
Agendanummer :
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de fractie van Leefbaar Lokaal Belang;
Besluit:
a. in te stemmen met de uitvoering van het 8-punten plan:
1. op de homepage van de gemeentesite komt een duidelijke
verwijzing, via een directe link, naar de ter inzage gelegde
bestemmingsplannen en (omgevings-) vergunningen, waarin ook
duidelijk de bij die besluiten behorende termijnen zijn opgenomen
en waarin men kan zien hoe en waar men een zienswijze/bezwaar of
beroepschrift kan indienen.
2. in het gemeentehuis te Geldermalsen wordt een speciale ruimte
ingericht en opengesteld voor het publiek, waarin een lijst hangt met
de ter inzage gelegde bestemmingsplannen, (omgevings-)
vergunningen en ander belangrijk gemeentelijk nieuws. In die ruimte
staat een computer, waarmee de ter inzage gelegde stukken
kunnen worden ingezien en waarbij zo nodig kopieën en/of een
afspraak met de behandelend ambtenaar kan worden gemaakt.
3. een lijst maken van bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen die zijn gepubliceerd en die ophangen in de publicatie
box die voor het gemeentehuis staat.
4. die lijst met gepubliceerde bestemmingsplannen en (omgevings-)
vergunningen ook te hangen op het prikbord van het dorpshuis dat
het meest centraal ligt binnen elk van de 5 deelgebieden van de
gemeente: gebied 1: Asperen, gebied 2: Hellouw, gebied 3: Beesd,
gebied 4: Opijnen, gebied 5: Meteren.
5. deze lijst maandelijks wordt ververst en opgehangen door de
gebiedsmakelaars die aan de betreffende deelgebieden zijn
verbonden.
6. de gebiedsmakelaars iedere maand op een vast tijdstip een
speciaal spreekuur in de betreffende dorpshuizen houden over de
ter inzage gelegde stukken speciaal voor de inwoners die niet
beschikken over een computer of niet weten hoe zij daarmee om
moeten gaan. Op die manier kan men tijdig, binnen de 6 weken
termijn om informatie vragen en zo nodig reageren. Het tijdstip van
de spreekuren wordt ook op de lijst met ter inzage gelegde stukken
en op de gemeentesite genoemd.
7. de gebiedsmakelaars hebben op deze manier nog regelmatiger
contact met inwoners/ondernemers, kunnen uitleg geven en
doorverwijzen naar de behandelend ambtenaar en ook tegelijkertijd
andere informatie geven en ophalen, omdat zij een extra
contactmoment hebben met de inwoners/ondernemers in het
betreffende gebied.
8. deze maatregelen na een half jaar te evalueren om te zien of deze
effect hebben.
b. de daarvoor benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen.
Vastgesteld in de openbare vergadering
van 3 maart 2020, nummer 2020/02

Motie AVRI afval scheiden

Created with Sketch.Motie

Onderwerp: voorstel achteraf scheiden

De raad van de gemeente Neerijnen op donderdag 26 oktober 2017 in vergadering bijeen.

Overwegende dat:

• het achteraf scheiden van kunststofafval niet bij de mogelijke varianten voor afvalinzameling is meegenomen;
 • het verstandig is om te onderzoeken of afval achteraf scheiden beter is voor het milieu, omdat nascheiding meer gescheiden kunststof grondstoffen zou kunnen opleveren voor hergebruik dan aan de bron gescheiden kunststof;
 • er een motie van deze strekking is aangenomen in de gemeenten Tiel en West Maas en Waal;
 • deze motie ook in de gemeenten Geldermalsen en Buren ter besluitvorming zal worden ingediend;

Verzoekt het college:

• bij de AVRI aan te dringen op uitstel van het kiezen van een nieuwe afvalinzamelingssysteem, totdat er een voorstel voor het achteraf scheiden van kunststofafval is opgesteld en aan de raden is voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend door:

Mw. P. van Kuilenburg,
 fractievoorzitter

Arbeidsmigranten Hotel

Created with Sketch.

PERSBERICHT
 Geldermalsen/ Neerijnen, 8 april 2018
 Gemeentebelangen Neerijnen/Leefbaar Lokaal Belang  geeft met dit persbericht aan dat zij tegen de komst van een hotel uitsluitend voor buitenlandse werknemers zijn, waarbij vooral de uitzendbureaus belang hebben om hun ingekomen buitenlandse werknemers onderdak te verlenen.
 Vooruitlopend op de informatie avond op 12 april in de Pluk te Geldermalsen, welke door adviesbureau Fresh Ideas wordt belegd om u te informeren over hun plan om een hotel voor buitenlanders aan de Kennedylaan, menen wij dat het College en de Gemeenteraad geen medewerking moeten verlenen.
 Leefbaar Geldermalsen heeft steeds aangegeven tegen de komst van een hotel voor Oost-Europese werknemers te zijn, aangezien concentratie van buitenlanders, de leefbaarheid van de kern aantast.
 Wij waren ook in december 2015 uitgesproken tegenstander van het oprichten van een AZC omdat dit de integratie van statushouders binnen de plaatselijke bevolking niet zou bevorderen. De realisatie van zo’n hotel is in feite niet anders en vinden dat deze ontwikkeling, waarvan het college nu zegt daar genuanceerd over te denken omdat ze in 2015 leergeld heeft betaald en laat nu het initiatief over aan de ondernemers, om een tweede gele kaart te ontlopen na het december 2015.
 Wij verwachten van het college daadkracht en stellen dat de werkelozen en herintreders meer aanspraak moeten kunnen maken op arbeidsplaatsen dan de “gelukszoekers” uit Oost Europa, die de werkzaamheden verrichten voor salarissen die veel hoger liggen dan in hun geboortelanden.
 Een aantal gemeenten heeft In het land goede ervaringen door samenwerking met bedrijven om mensen met een uitkering aan het werk te krijgen, en zo dus deels voor hun uitkering werken. In Rotterdam heeft dit initiatief al volop succes en hebben mensen hierdoor weer een vaste baan en weer toekomstperspectief.
 Door de komst van zo’n hotel voor buitenlanders wordt er een onnodige druk gelegd op onze inwoners en leidt tot onwenselijke situaties op zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt die al enorm onder druk staat vanwege het tekort op de woningmarkt.
 Onze eigen inwoners komen steeds meer in de verdrukking door de huisvesting van buitenlandse werknemers en statushouders, die geen enkele binding willen met de omgeving, met uitzondering van de welwillenden.
 Zo ook voelen mensen zich in Geldermalsen niet op hun gemak als statushouders amok maken, en door de woningbouwvereniging wordt afgedaan met opmerkingen: “moet u bij dit College zijn”, of “als u er last van hebt, waarom verhuist u dan niet?”
 Gemeentebelangen Neerrijnen gaat de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente West Betuwe onder de naam:
 Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe

Rotonde Hellouw Afsluiting Oudenhof

Created with Sketch.

PERSBERICHT


Er komt een rotonde te Hellouw om de verkeersveiligheid aangaande de Graaf Reinaldweg te vergroten. Dit was jarenlang een discussiepunt tussen de gemeente Neerijnen en Provincie Gelderland. De Graaf Reinaldweg is immers een provinciale weg.
 Nu er uiteindelijk een beslissing is genomen tot het realiseren van een rotonde, komt de provincie met aanvullende eisen. Een van die eisen is het afsluiten van de verbinding Graaf Reinaldweg-Oudenhof en een landbouwsluis op de Irenestraat.
 Hier lijkt niet goed over nagedacht te zijn, immers al het verkeer met bestemming en vanuit Hellouw, van de daar gevestigde bedrijven maar ook landbouwverkeer zal in voorgenoemd plan, via de Korfgraaf naar hun bestemming moeten rijden.
 De Korfgraaf is hier niet op ingericht en voert bovendien langs de school en het sportcomplex. Dit plan is vragen om moeilijkheden! Zoals bijvoorbeeld tijdens een drukbezocht sportevenement en er veel voertuigen geparkeerd staan langs de Korfgraaf. Er is dan nauwelijks ruimte voor groter verkeer, laat staan voor hulpdiensten als brandweer en ambulance.
 De inwoners van Hellouw zijn zeer verbaasd, dat de wethouder namens het college van de gemeente Neerijnen een overeenkomst hierover met de provincie gaat tekenen. De inwoners van Hellouw willen hierbij betrokken worden. Zij vinden zich niet serieus genomen.
 Ruim 80% van de inwoners hebben de petitie getekend tegen de afsluiting van de Oudenhof, tegen een landbouwsluis in de Irenestraat en voor veilig verkeer in Hellouw. Dinsdag vindt er een informatieavond in Hellouw plaats, dan wil Gemeentebelangen Neerijnen deze handtekeningen aanbieden aan de Gemeente en de Provincie. Dit zal rond 20:00 uur plaatsvinden.
 Verder loopt er nog een petitie online https://petities.nl/petitions/afsluiting-oudenhof-nee?. Ook hier hebben al meerdere mensen voor getekend en deze petitie loopt tot 10 april a.s.

Beeldvormende bijeenkomst rotonde Hellouw

Created with Sketch.


 Met dank aan de mondharmonica vereniging N.E.P. en gymnastiekvereniging Kunst en Vliegwerk voor het vrijwillig opgeven van hun oefen/trainingsavond in het belang van de verkeersveiligheid in Hellouw.
 Hierdoor is het mogelijk gemaakt de beeldvormende bijeenkomst van de Gemeente Neerijnen over de rotonde in Hellouw in ons dorpshuis “de Biskamp “ te houden i.p.v. in het Gemeentehuis.
 U kunt hierover meepraten. Aanmelden tot 22-03-2018 12:00 uur bij dhr. Steenbergen griffier [email protected]
 De plannen van de Provincie/Gemeente heeft u kunnen zien op de inloopavond van 30 januari jl.
 Ons dorp wordt er niet veiliger op door de plannen van Provincie/Gemeente:


– Al het verkeer via de rotonde,(ook de hulpdiensten) dus over de kruising Irene- Beatrixstraat/Korfgraaf met om de hoek de school en voetbalvereniging en binnen 400 meter de kerk en dorpshuis.


– Hoe wordt deze kruising veilig gemaakt(zeker als er landbouwverkeer via de Irenestraat komt) ?


– Hoe wordt de Korfgraaf vanaf rotonde tot de Reitensestraat ingericht (voetpad)?


– Parkeerproblemen bij Voetbal en Dorpshuis!


– Bereikbaarheid Hellouw-Noord ( IJsclub bingo en kaartavonden zijn meestal inwoners die ’s-avonds niet op de fiets kunnen, Polderwinkeltje, Zuivelboerderij en o.a. inwoners aan de Meikampgraaf met auto( via Rotonde Hellouw-Graaf Reinaldweg-Marijkeweg-Paalgraaf-of Meikampgraaf


– Koude oversteek Irenestraat met landbouwsluis aan het eind Irenestraat /Paalgraaf. Hier wordt natuurlijk links- of rechtsaf de Graaf Reinaldweg op gereden of over de parallelweg waar veel schoolgaande fietsers rijden. Iedereen ziet dit bij de Zijving en de Enggraaf


-Meer verkeer tussen de kruising Korfgraaf en Irenestraat.


Wat willen de meeste inwoners van Hellouw ?
 • Een Rotonde
 • Afsluiten van de Irenestraat
 • De Oudenhof niet afsluiten
Geen landbouwsluis aan het eind van de Irenestraat/Paalgraaf

Provincie Gelderland afsluiting Oudenhof Rotonde Hellouw

Created with Sketch.

Provincie Gelderland.

Commissie vergadering 28 maart 2018

Onderwerp: Afsluiting Oudenhof te Hellouw.


Er komt een rotonde te Hellouw om de verkeersveiligheid aangaande de Graaf Reinaldweg te vergroten. Dit was jarenlang een discussiepunt tussen de gemeente Neerijnen en Provincie Gelderland. De Graaf Reinaldweg is immers een provincialeweg.
 Nu er uiteindelijk een beslissing is genomen tot het realiseren van een rotonde, komt de provincie met aanvullende eisen. Een van die eisen is het afsluiten van de verbinding Graaf Reinaldweg-Oudenhof en een landbouwsluis op de Irenestraat.
 Hier lijkt niet goed over nagedacht te zijn, immers al het verkeer met bestemming en vanuit Hellouw, van de daar gevestigde bedrijven maar ook landbouwverkeer zal in voorgenoemd plan, via de Korfgraaf naar hun bestemming moeten rijden.
 De Korfgraaf is hier niet op ingericht en deze voert bovendien langs de school, dorpshuis en het sportcomplex. Dit plan is vragen om moeilijkheden! Zoals bijvoorbeeld tijdens een drukbezocht sportevenement en er veel voertuigen geparkeerd staan langs de Korfgraaf. Er is dan nauwelijks ruimte voor groter verkeer, laat staan voor hulpdiensten als brandweer en ambulance.
 De inwoners van Hellouw zijn zeer verbaasd dat de wethouder namens het college van de gemeente Neerijnen een overeenkomst hierover met de provincie gaat tekenen. Op 22 maart jl. is hierover een beeldvormende avond geweest te Hellouw. Deze avond werd druk bezocht en hieruit bleek onder andere dat de inwoners van Hellouw zich hierdoor behoorlijk overvallen voelen.
 Ruim 80% van de inwoners hebben de petitie getekend tegen de afsluiting van de Oudenhof, tegen een landbouwsluis in de Irenestraat en voor veilig verkeer in Hellouw. Tijdens de inloopavond is op 30 januari jl. de petitie aangeboden aan de Gemeente Neerijnen in het bijzijn van de Provincie.


Fractie Gemeentebelangen Neerijnen/Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe
 Petra van Kuilenburg

Verlichting fietspad Waardenburg/Meteren Provincie Gelderland

Created with Sketch.

Provincie Gelderland.

Commissie vergadering: 28 maart 2018.

Onderwerp: Petitie Verlichting op het fietspad tussen Waardenburg en Meteren.


 Geachte voorzitter, gedeputeerde en leden van de commissie,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Neerijnen maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken.

Van Waardenburg naar Meteren is onlangs een vrij liggend fietspad opgeleverd door de Provincie Gelderland. Een grote vooruitgang op gebied van veiligheid. Echter is men vergeten dat, met name in het donkere jaargetijde, onze kinderen, maar ook ouderen, minder mobiele- en andere verkeersdeelnemers, in het donker gebruik (moeten) maken van het fietspad. Zij zien geen hand voor ogen en worden nauwelijks opgemerkt. Wij roepen de Provincie Gelderland dan ook op om het fietspad afdoende te verlichten!


 Wij willen licht langs het fietspad van Waardenburg-Meteren. Veiligheid voorop voor alle gebruikers.


 Constateren


  • Wandelaars, fietsers, jeugd die vroeg en laat van en naar school, (bij)baantje of sport moeten, zien geen hand voor ogen op de donkere fietspaden.
  • Ouderen, jeugd, scootmobiel- en rolstoelgebruikers worden in hun sociaal leven beperkt. Dat kan toch nooit een goeie ontwikkeling zijn voor de samenleving.
  • Veiligheid was het grote motto voor het aanleggen van het fietspad en daar hoort ook de veiligheid bij voor gebruiker om het traject heen.


 en verzoeken


  • Verlichting van het fietspad Waardenburg-Meteren.
  • Wij willen zien en gezien worden.
  • Provincie Gelderland kom met een plan dat licht brengt in deze onveilige situatie!


 Voorzitter, namens de inwoners van de gemeente Neerijnen en ook de gemeente Geldermalsen, bieden wij u de petitie aan. Deze petitie is door 700 mensen ondertekend.

Gemeentebelangen Neerijnen hoopt op korte termijn een reactie van u te ontvangen.


Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.


Fractie Gemeentebelangen Neerijnen/Leefbaar & Lokaal Belang West Betuwe


Petra van Kuilenburg

Behoud 2e Tankautospuit Brandweer

Created with Sketch.

Initiatiefvoorstel


Aan : de Gemeenteraad
 Van : Gemeentebelangen Neerijnen
 Datum vergadering : 5 juli 2018
 Onderwerp : behoud 2e tankautospuit brandweer Neerijnen-West
 Bijlage : calculatie investering 2e tankautospuitwagens voor de gemeente West Betuwe


Inleiding
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Neerijnen besluitvormend over “het conceptbrandweerzorgplan,
de organisatieontwikkeling en de financiën” van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(hierna te noemen: VRGZ) gesproken. Tijdens de behandeling in de oordeelsvormende vergadering van 22
februari 2018 zijn er door veel fracties al op- en aanmerkingen geplaatst, met name ten aanzien van het
verdwijnen van de 2e tankautospuit in Neerijnen en de zorgen die dat teweeg brengt bij de betrokken
vrijwilligers.
Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad op 8 maart 2018 unaniem een Amendement heeft aangenomen,
waarin de VRGZ beargumenteerd is opgeroepen om af te zien van het buiten gebruik stellen van de 2e
tankautospuit bij de post Neerijnen-West. Het heeft de gemeenteraad van Neerijnen dan ook bevreemd, dat
zonder nadere toelichting door het Algemeen Bestuur van de VRGZ is besloten conform het conceptbrandweerzorgplan,
waardoor de 2e tankautospuit komt te vervallen.
In diezelfde vergadering van 8 maart 2018 is ook unaniem een Motie aangenomen. Hierin is het college
opgeroepen om, indien de VRGZ overgaat tot uitvoering van de plannen met betrekking tot de 2e
tankautospuit voor de post Neerijnen-West: 1. te onderzoeken op welke (organisatorische) wijze de
gemeente Neerijnen de 2e tankautospuit operationeel kan houden op de post Neerijnen-West; 2. wat
daarvan de financiële lasten zijn en 3. de raad daarover te informeren, zodat de raad kan beraadslagen en
eventueel daarover te besluiten. De terugkoppeling die de raad hierover heeft gekregen, naar aanleiding van
de discussie binnen het AB-VRGZ, is ronduit teleurstellend.


Beoogd effect
Financiële middelen vrijmaken ten behoud van de 2e tankautospuit voor de post Neerijnen-West.


Argumenten
De brandweerpost Neerijnen-West heeft een uitermate strategische ligging ten opzichte van de A2 en de
A15 (inclusief knooppunt Deil), de Waal (inclusief de spoor- en autobrug), de Betuwelijn voor
goederentransport en gevaarlijke stoffen en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Ook zijn er ontwikkelingen met
betrekking tot de veranderende goederentransporten vanuit Rotterdam naar het zuiden. Die vinden hun
uitwerking in het Programma Hoogfrequent Spoor, waarvoor (mogelijk) een zuidwestboog tussen de
Betuwelijn en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch dient te worden aangelegd. Daarnaast wordt van een aantal
objecten binnen onze gemeentegrenzen de kwetsbaarheid c.q. hulpbehoefte in het aangenomen
brandweerzorgplan onderschat.
Neerijnen heeft, in samenwerking met Geldermalsen en Lingewaal altijd gestreefd naar en geïnvesteerd in
een zo groot mogelijke veiligheid voor zijn inwoners. Ook heeft de groep Neerijnen-West in de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in de Jeugdbrandweer, de werving en de opleiding van nieuwe enthousiaste
brandweermensen. In tegenstelling tot veel andere brandweerposten in de regio is de bemensing van de
post Neerijnen-West hierdoor geen knelpunt.


1
 Initiatiefvoorstel
Ook de opkomsttijden van Neerijnen-West zijn, na Nijmegen (die bemand wordt door
beroepsbrandweermensen), het kortst binnen de regio. Een tankautospuit uit Neerijnen is dus eerder bij een
brand in Tiel dan de collega’s vanuit Tiel bij een brand in Neerijnen.
Het buiten gebruik stellen van de 2e tankautospuit Neerijnen-West zal de veiligheid, alsmede het gevoel van
veiligheid bij onze inwoners, ondernemers, verenigingen, en dergelijke ingrijpend verlagen. Ook is Neerijnen
bezorgd om de uitwerking van de beoogde maatregelen op het behoud van de huidige vrijwilligers en de
werving van nieuwe vrijwilligers. Dat zijn met name de redenen waardoor de gemeente Neerijnen bereid is
om een bijdrage te leveren in de (reële) meerkosten voor het in gebruik houden van de 2e tankautospuit bij
de post Neerijnen-West.


Financieel
Voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de posten Neerijnen-West en Geldermalsen is in 2018 een
investering nodig van € 96.000,= (Neerijnen: € 48.000,=).
De operationele kosten voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de posten Neerijnen-West en
Geldermalsen bedragen per jaar € 91.250,= (voor 2018 Neerijnen: € 45.625: 2 (± 6 maanden) = € 22.812,=).
Vanaf 2022 is een vervangingsinvestering nodig van € 832.500,=.
Voor de financiële onderbouwing van deze bedragen verwijzen wij u graag naar de bijlage.


Effecten GNL-fusie
Het betreft hier een voorstel tot overname van 2 tankautospuiten van de VRGZ, die ingezet gaan worden ter
bevordering van de veiligheid op het grondgebied van de nieuwe gemeente West Betuwe. Ook in
Geldermalsen zal hiervoor een initiatiefvoorstel worden ingediend. Aangezien de GNL-fusie drie gemeenten
betreft, is het verstandig om hierover vooraf bestuurlijk overleg te voeren.
Voor het gebruik van financiële middelen hiervoor in 2018 vanuit de Algemene Reserve van de gemeente,
zal een Arhi-toetsing bij de Provincie worden neergelegd.


Juridisch
De brandweerzorg van de gemeente Neerijnen is via de Wet op de veiligheidsregio’s per 1 januari 2013
verplicht ondergebracht bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Aan de Wet veiligheidsrisico’s zijn de
kwaliteitseisen 1 opgehangen die de lokale beleidsvrijheid danig inperkt. Dat is een logisch gevolg van de
stelling dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijkwaardige kwaliteit van brandweerzorg.
Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid regelt de taken en
bevoegdheden. Zo ook onder y. de overdracht van de brandweerzorgtaken. Bij het opnemen van de
brandweerzorg in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.


Communicatie
Als de gemeenteraad van Neerijnen besluit tot het beschikbaar stellen van een extra financiële bijdrage aan
de brandweerzorg voor het behoud van de 2e tankautospuit voor de post Neerijnen-West zal dit op
gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd.
Getekend namens de fractie van Gemeentebelangen Neerijnen:
Mw. P. van Kuilenburg,
fractievoorzitter.

Hoogwatergeul Varik/Heesselt

Created with Sketch.

Commissie vergadering

Onderwerp: Hoogwatergeul Varik, Heesselt en Ophemert.


Geachte voorzitter, gedeputeerde en leden van de commissie,


Namens de fractie van Gemeentebelangen Neerijnen maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om bij dit agendapunt in te spreken.
 Wij hebben met name vragen en opmerkingen over beslispunt aangaande de hoogwatergeul Varik-Heesselt-Ophemert in het voorstel wat nu voor u ligt.
 Gemeentebelangen Neerijnen huldigt het standpunt dat, voordat eventueel sprake kan zijn van het opnemen van de hoogwatergeul,er eerst onderzoek moet worden gedaan naar het nut en de noodzaak van het opnemen van deze hoogwatergeul.
 Bovendien dient er naar de mening van Gemeentebelangen Neerijnen onderzoek te worden gedaan naar alternatieven voor een hoogwatergeul, bijvoorbeeld dijkverzwaring of het aanpassen van de bocht in de Waal bij Heesselt.
 Dit is verwoord in een amendement dat begin dit jaar in meerderheid door de Raad van Neerijnen is aangenomen.
 Zolang de voorgenoemde onderzoeken/ alternatieven niet bekend zijn, houden wij vast aan dit amendement.
 Wij hebben inmiddels ook begrepen dat vanuit de Tweede Kamer de mening wordt gehuldigd dat Rijkswaterstaat zoals gewoonlijk, “doelmatig en sober” te werk moet gaan.
 Het opnemen van een hoogwatergeul die minimaal twee keer zoveel kost als andere alternatieven, heeft niet de voorkeur van de Tweede Kamer.
 Als de regio de hoogwatergeul wil opnemen, dan zal de regio de meerprijs dus zelf moeten betalen.


Gezien hetgeen nu in de staten wordt voorgesteld, zou de hoogwatergeul bij Varik, Heesselt en Ophemert in theorie door provinciale staten acceptabel worden geacht, terwijl de Raad van Neerijnen (die een dag na de statenvergadering moet beslissen), in theorie zou kunnen besluiten om de hoogwatergeul niet in de structuurvisie waalweelde west op te nemen.


“De gemeente staat dichter bij de burger”.


Gezien deze situatie, hebben wij de volgende vragen:


1. Bent u het, met de meerderheid van de Raad van Neerijnen, eens dat eerst nader onderzoek moet worden gedaan en moet worden gekeken naar de alternatieven voor de hoogwatergeul voordat ook vanuit de Provincie een besluit over de hoogwatergeul kan worden genomen?


2. Als de Provincie op 17 december a.s. akkoord zouden gaan met opnemen van de hoogwatergeul Varik,Heesselt en Ophemert in de structuurvisie Waalweelde West en de Raad van Neerijnen zou dat niet doen, wat gebeurt er dan en wat betekent dat dan voor de structuurvisie?


3. Gedeputeerde Meijers vertelde tijdens de bijeenkomst van 3 november jl. dat er een goede samenwerking zou zijn tussen de verschillende instanties en bewoners. Wij ontvangen echter signalen van meerdere bewoners dat dit niet het geval is. Zou de gedeputeerde hierover uitleg kunnen geven?


4. Wij vragen ons af waarom de vereniging “Waalzinnig”, die nauw bij dit dossier betrokken is, niet in de vaste overlegstructuur is opgenomen. Gemeentebelangen Neerijnen pleit ervoor om dat wel te doen, gezien het feit dat ook Waalzinnig een duidelijke serieuze en onderbouwde visie over dit dossier naar voren heeft gebracht.
 5. Wij hebben van het bestuur vereniging “Waalzinnig” begrepen dat voor 1 juli 2015 een wetenschappelijk rapport zal verschijnen over de haalbaarheid van de hoogwatergeul Varik-Heesselt-Ophemert. Het lijkt Gemeentebelangen Neerijnen, in samenhang met vraag 1, verstandig om dit rapport af te wachten voordat een definitief besluit zal worden genomen. Gemeentebelangen Neerijnen zal dit ook aan de Raad van Neerijnen adviseren.


6. In hoeverre is binnen dit huis (de Provincie) nagedacht over de financiering van het opnemen van de hoogwatergeul Varik-Heesselt-Ophemert in de structuurvisie Waalweelde west, nu vanuit de Tweede Kamer duidelijk het signaal is afgegeven dat, gezien de eis van soberheid, de regio de hoogwatergeul zelf zal moeten bekostigen? Het is algemeen bekend dat de gemeente Neerijnen hiervoor geen financiële middelen heeft en ook niet kan vrijmaken.


Gemeentebelangen Neerijnen hoopt op korte termijn (liefst voor 17 december a.s.) een reactie en eventuele antwoorden van u te ontvangen.


Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.


Fractie Gemeentebelangen Neerijnen
 Petra van Kuilenburg
 [email protected]